Światowe Dni Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci w Białymstoku - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Światowe Dni Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci w Białymstoku

Data publikacji 02.05.2017

W Polsce w dniu 30 kwietnia 2017 roku obchodzony był po raz siódmy pod rządami ustawy całkowicie zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych "Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci". W związku z powyższym Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach "Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci" przeprowadził w dniach 24 - 28 kwietnia 2017 roku "Miejskie Obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci", do których zaangażowane zostały także podmioty pozapolicyjne podejmujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Białystok.

Przez cały tydzień funkcjonariusze Policji wspólnie z innymi specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pełnili dyżury według określonego grafiku w wybranych placówkach pomocowych, podczas których udzielane były porady, informacje na temat przemocy w rodzinie, zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci oraz przeprowadzony został kolportaż materiałów informacyjno–edukacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Celem inicjatywy było przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja
z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Wspólnie z mundurowymi w ramach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci udział wzięły następujące placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA Oddział Białostocki, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku.