Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Komenda Miejska Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa http://bialystok.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- brak etykiet pól formularza,

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to, iż:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bialystok.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,62 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym ds. dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, dzwoniąc na numer telefonu 477112689 lub 477112661; adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Gen. Józefa Bema 4,

15-365 Białystok.

 

Budynek główny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku znajduje się przy ulicy Gen. Józefa Bema 4. Siedziba komendy oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy po prawej stronie budynku oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Parking ogólnodostępny znajduje się przy ulicy przed budynkiem, z prawej strony wyodrębniono dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą schody, po prawej stronie znajduje się podjazd. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy schodach znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku jest możliwy za pomocą platformy przyschodowej, znajdującej po lewej stronie przy wejściu głównym. Pracownicy recepcji są przeszkoleni z obsługi urządzenia. Brak dzwonka przywoławczego.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane automatyczne.

W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem RECEPCJA. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie znajduje się poczekalnia. W pomieszczeniu poczekalni znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Interesanci w poczekalni mogą skorzystać z aparatu telefonicznego, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Obok poczekalni znajduje się punkt przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi automatycznie.

W budynku są dwie windy, które nie są dostosowane do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do strony http://bip.bialystok.kmp.policja.gov.pl/052/jezyk-migowy/19540,Jezyk-migowy.html