Praktyki studenckie - KMP Białystok

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, powinny skompletować następującą dokumentację:

1. wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

2. imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3. projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,

4. program praktyk,

5. kserokopia dowodu osobistego,

6. kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.

Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Wydziale Prezydialnym Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku lub przesłać drogą pocztową (adres: Wydział Prezydialny Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Białymstoku, ul. Bema 4 , 15-369 Białystok).

III. KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KMP W BIAŁYMSTOKU

Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KMP w Białymstoku:

1. złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2. złożenie kompletu dokumentów,

3. zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KMP w Białymstoku.

Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w Białymstoku, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta.

IV. PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Miejską Policji w Białymstoku.

V. PRZEBIEG PRAKTYKI

1. W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

• odbywa szkolenie bhp i ppoż,

• zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KMP w Białymstoku,

• otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KMP w Białymstoku w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.

2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KMP w Białymstoku.

3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI. DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ODBYWANIA PRAKTYK

Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku są nieodpłatne.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku udziela się pod nr tel. 85- 670 33 76.