Komunikacja z osobami głuchoniemymi - Kontakt - KMP Białystok

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. 
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, kontaktując się z za pomocą: 
SMS: 85 745 59 97( wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms) 
faks 85 670 34 41 
e-mail : dyzurny.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl 
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. 
Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Białymstoku zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).
 
Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, osoby głuchonieme, często z uwagi na swoje dysfunkcje mają utrudniony lub ograniczony kontakt z instytucjami użyteczności publicznej. Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w niewątpliwy sposób jest w stanie ułatwić niniejszym osobom komunikację z Policją, zgłaszanie sygnałów o występujących w ich okolicy zagrożeniach. Dlatego też Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku opracował prezentację z podkładem lektora oraz przetłumaczeniem zawartych w niej treści przez tłumacza języka migowego przedstawia ogólny zarys KMZB oraz zasady dodawania zgłoszeń na Mapie. Zaproponowane rozwiązanie ma przede wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz umożliwić im pełniejsze korzystanie z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Dzięki zaprezentowaniu osobom z opisanymi powyżej dysfunkcjami walorów Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, będą mogły one bezpośrednio przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich najbliższej okolicy, a tym samym brać aktywny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
   pobierz film - 28.1 MB