„Bezpieczne Wakacje” - Działania profilaktyczne - KMP Białystok

Działania profilaktyczne

„Bezpieczne Wakacje”

Data publikacji 01.07.2015

W czasie wakacyjnego wypoczynku zwiększa się ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków. Dla policjantów jest to czas wzmożonej pracy. Białostoccy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podróżujących i wypoczywających. Od wielu lat wraz z przedstawicielami innych instytucji uczestniczą w spotkaniach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą, podczas których prowadzą gry i zabawy związane z bezpiecznymi zachowaniami w okresie wakacyjnego wypoczynku.

Porady policjantów

Na wsi

W trakcie spędzania okresu wakacyjnego na wsi, dzieci i młodzież mogą stać się ofiarą wypadków. Na wsi obsługiwane są maszyny rolnicze wymagające odpowiednich uprawnień, odpowiedzialności i wprawy. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć zagrożeń: najechania i wywrócenia się maszyn, urazów rąk i nóg, upadków z wysokości, odrzutów w przypadku maszyn tnących, przygniecenia osób pracujących lub znajdujących się w pobliżu, poparzeń błon śluzowych, oczu i skóry, zatrucia, pożaru, pogryzienia, kopnięcia, uderzenia itp.

Policjanci przypominają o tym, że:

• Dzieci do lat 15 mają zakaz kierowania ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi oraz obsługi kombajnów i innych maszyn rolniczych;

• Maszyny wykorzystywane w pracach rolnych muszą być sprawne technicznie;

• Nie należy pozostawiać niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka;

• W gospodarstwach rolnych jest wiele niebezpiecznych miejsc np. nie przykryte zbiorniki, szamba, otwarte studnie – należy zadbać, aby miejsca te były zabezpieczone, szczególnie przed małymi dziećmi;

• Dzieci nie mogą uczestniczyć w pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły itp.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób transportu pasażerów. Istnieje bezwzględny zakaz podróżowania na błotnikach, zaczepach, dyszach i pomostach maszyn. Należy również przestrzegać zakazu przewożenia pasażerów na załadowanych wozach i przyczepach.

• Poruszanie się kombajnem zbożowym po drogach publicznych dozwolone jest jedynie ze złożonym urządzeniem koszącym

Nad wodą

Białostoccy policjanci apelują o kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych, stosowanie się do regulaminów kąpielisk i poleceń ratowników oraz nie zakłócanie wypoczynku i kąpieli innych osób. Należy pamiętać, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może nagle stać się groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Najwięcej utonięć występuje w rzekach, jeziorach, zalewach i stawach. Większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności, przeceniania swoich umiejętności i brawury ludzi. Spędzając wolny czas nad wodą pamiętajmy również o tym, aby nie pozostawiać swoich rzeczy bez opieki, nie zabierać ze sobą dużej ilości pieniędzy czy nie trzymać pieniędzy razem z dokumentami.

Piłeś, nie pływaj!

Zdecydowana większość osób, które utonęły w ubiegłym roku znajdowała się pod wpływem alkoholu. Pływanie po spożyciu alkoholu wpływa negatywnie na koordynację ruchową oraz wyzwala u osób przekonanie, że mogą popłynąć jeszcze dalej, co często kończy się tragicznie.

Białostoccy policjanci przypominają o obowiązujących w rejonach obszarów wodnych przepisach prawa i konsekwencjach karnych ich łamania. Jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar takiej osoby lub zażądać opuszczenia przez nią tego obszaru. Niestosowanie się do tego typu poleceń jest wykroczeniem, za które przewidziana jest kara grzywny.

Należy również pamiętać, że zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego. Za naruszenie tego zakazu również jest przewidziana kara grzywny.

Poza tym, jeżeli statek lub inny obiekt pływający prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, obiekt pływający może zostać usunięty, a dyspozycje jego usunięcia wydaje policjant.

Konsekwencje karne czekają również na osoby, które zdecydują się wsiąść po spożyciu alkoholu do pojazdu mechanicznego i prowadzić nim w ruchu wodnym. Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych wobec osoby, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie prowadzić pojazd mechaniczny w ruchu wodnym. W razie popełnienia takiego wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Surowsze konsekwencje czekają osoby, które będą prowadzić pojazd mechaniczny w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Sprawca takiego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli taka osoba była już wcześniej prawomocnie skazana za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, to podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Sposób oznakowania obszarów wodnych

Strefa dla nieumiejących pływać oznaczona jest bojami koloru czerwonego. Głębokość wody w tym miejscu powinna wynosić do 120 cm. Za tą strefą znajduje się tzw. „pas bezpieczeństwa” o szerokości 5 m i głębokości do 130 cm. Za strefą dla nieumiejących pływać znajduje się strefa dla umiejących pływać. Oznaczona jest ona bojami koloru żółtego o maksymalnej głębokości do 4 m. Pamiętajmy, że z tej strefy mogą korzystać jedynie dobrzy pływacy.

Nie należy wchodzić do wody gdy wywieszona jest flaga koloru czerwonego, która oznacza, że:

- temperatura wody wynosi poniżej 14°C;

- widoczność jest ograniczona do 50m;

- szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;

- występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami;

- występują silne prądy wsteczne;

- trwa akcja ratownicza;

- prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;

- występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;

- występują wyładowania atmosferyczne

Natomiast flaga koloru białego oznacza, że kąpiel jest dozwolona, a brak flag wskazuje na brak dyżuru ratowniczego.

Miejsca, w których kąpiel jest niedozwolona lub niebezpieczna, w szczególności przy śluzach, mostach, budowlach wodnych oznacza się odpowiednim znakiem zakazu, nakazu lub znakiem informacyjnym. Tam gdzie kąpiel jest zabroniona należy ustawić odpowiedni znak zakazu określający przyczynę zakazu. Znak taki ustawia się w szczególności przy dojściach i dojazdach.

Najczęściej spotykanym znakiem zakazu jest znak A-1 „kąpiel zabroniona”. Wszystkie znaki zakazu powinny mieć kształt okrągły o średnicy 40 cm.

Pozostałe znaki zakazu to:

1. A-2 znak „kąpiel zabroniona – szlak żeglowny”

2. A-3 znak „kąpiel zabroniona – most”

3. A-4 znak „kąpiel zabroniona – spiętrzenie wody”

4. A-5 znak „kąpiel zabroniona – woda skażona”

5. A-6 znak „kąpiel zabroniona – woda pitna”

6. A-7 znak „kąpiel zabroniona – hodowla ryb”

7. A-8 znak „skakanie do wody zabronione”.

Znaki nakazu również powinny mieć kształt okrągły o średnicy 40 cm. Występują dwa znaki zakazu:

1. B-1 znak „nakaz zakładania kamizelek ratunkowych”

2. B-2 znak „nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi”

Zarówno znaki zakazu jak i znaki nakazu obowiązują w zasięgu wzroku, chyba że jest podana odległość na obrzeżach znaku.

Obszary wodne oznakowane są również znakami informacyjnymi, które mają kształt trójkąta równobocznego o długości boku 75 cm lub prostokąta o wymiarach 80 x 60 cm. Wyróżnia się następujące znaki informacyjne:

1. C-1 znak „wiry”

2. C-2 znak „niebezpieczna głębokość wody”

3. C-3 znak „nagły uskok”

4. C-4 znak „pale”

5. C-5 znak „skały podwodne”

6. C-6 znak „kamieniste dno”

7. C-7 znak „sieci rybackie”

8. C-8 znak „wodorosty”

9. C-9 znak „zimna woda”

10. C-10 znak „plaża strzeżona”

11. C-11 znak „punkt medyczny”

12. C-12 znak „telefon”

Osobą odpowiedzialną za działania pn. „Wakacje 2013” jest sierż. szt. Marcin Gawryluk, tel. 85 670 34 47, email: marcin.gawryluk@bialystok.bk.policja.gov.pl