Komisariat Policji II w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Marta Kurcewicz

Komisariat Policji II w Białymstoku ul. Warszawska 65

tel.(85) 670 - 25-34

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 10:

 

sierż. szt. Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 146

tel. (85) 670-35-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Blokowej 3-5.We wskazanym miejscu przebywają zarówno grupy młodzieży, jak też mieszkańcy osiedla, którzy spożywają tam alkohol, w godzinach 06.00-23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, (odnowienie),
 • właścicieli oraz personelu sklepu- przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

al. Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nr 22 do nr 36, nieparzysty nr 3), Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste od nr 1 do nr 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

 

mł.asp. Marcin Kazimierski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 148

tel. (85) 670-21-28

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ul. Szeroka 12 i 12A na zapleczu bloków ul. Swobodna 16 i 18 znajduje się ogólnodostępna siłownia na świeżym powietrzu. We wskazanym rejonie oraz pobliskim terenie dochodzi do grupowania się osób małoletnich, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania spoczynku nocnego mieszkańców pobliskich bloków, zaśmiecania przedmiotowego terenu oraz utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego. Zagrożenie występuje w godzinach 18.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie  to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również rozmów z mieszkańcami pobliskich bloków, którzy wskazują przedmiotowy problem czy też zgłoszenia telefoniczne.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 •  podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • częste obchody i kontrole przedmiotowego rejonu,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,  
 • rozmowy z mieszkańcami na temat występujących zagrożeń i właściwej reakcji na te zjawiska,
 • rozmowy z właścicielem-kierownikiem  sklepu alkoholowego odnośnie sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym,
 • zorganizowanie spotkania w Zespole Szkół Technicznych odnośnie demoralizacji i odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 • zorganizowanie spotkania w SP NR45 Odnośnie demoralizacji i odpowiedzialności prawnej nieletnich

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Właściciel-kierownik oraz personel sklepu monopolowego przy ul. Swobodnej 20– przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe), jak również właściwej reakcji na wskazane zjawiska,
 • Nauczyciele i Pedagodzy SP45 oraz Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku- spotkania z młodzieżą oraz nauczycielami,
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji, 
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji,  

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 58 do 78),  Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste  nr 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (nr 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (nr nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

 

sierż. sztab. Barłomiej Gwoździej

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 009

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie skate parku na ul. Okulickiego w Białymstoku oraz przyległego skweru  dochodzi do: grupowania się osób małoletnich, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców pobliskich bloków, zaśmiecania pobliskiego terenu oraz dopuszczanie się przez przebywające tam osoby do nieobyczajnych wybryków. Zagrożenie występuję w godzinach popołudniowych i nocnych od godz.16.00 do 23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały o popełnianych wykroczeniach pod wskazanym miejscem naniesione były na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poruszane były przez mieszkańców w trakcie debat społecznych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • oddziaływanie represyjne na sprawców wykroczeń,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z spółdzielnią mieszkaniową,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek  -np. służby zdrowia itp aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –  rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Generała Kleberga (ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych od nr 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od nr 1 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od  ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

asp. Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 149

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Żebractwo  w rejonie centrum handlowego przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13.Zagrożenie występuje w godzinach 10:00-15:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od pracowników oraz na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,
 • nawiązanie współpracy z zarządcami obiektów handlowych,
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 •  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska  – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola
 • Zarządca terenu galerii handlowej- informowanie o przypadkach żebractwa Policję i Straż Miejską

 

 

ulice:

Al. Jana Pawła II (od nr 80 do 100), Bacieczki (od ul. Kołłątaja do Al. Jana Pawła II nr 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od  ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ul. Kołłątaja nieparzyste  do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku  do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

 

st. post. Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

kom.885 997 147

tel. (85) 670 35-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych: takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Gajowa 63 a budynkiem 63/1. Zagrożenie występuje w godzinach 09:00-14:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w miejscu zagrożonym,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, administracji osiedlowej do wspólnych działań, nawiązania współpracy, kontaktów w celu wymiany pomysłów i rozwiązywania bieżących problemów, ale też osiągnięcia razem wypracowanych, wspólnych celów na danym terenie,
 • spotkania z mieszkańcami- zorganizowanie mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolę rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia,
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów- wspólne działania, a także indywidualna kontrola wskazanego rejonu,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami,
 • Administracja Osiedla –  rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Antoniuk Fabryczny (nr 40 – 56), Hallera (nr 1 – 15), Gajowa (nr  53 – 81 od ul. Hallera do ul. Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Św. Kazimierza (nr parzyste), Winogronowa, Zagórna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 150

tel. (85) 670-21-28

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Gajowa 30a. We wskazanym miejscu przebywają zarówno osoby bezdomne, jak też mieszkańcy osiedla, którzy również spożywają tam alkohol, w godzinach 17.00-19.00 oraz 20.00-23.00.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • uruchomienie służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, (odnowienie),
 • właścicieli oraz personelu sklepu Stokrotka– przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (nr 2 – 34), Hallera (nr 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (nr 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Gen. Maczka (nr 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ul. Gen Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Św. Kazimierza (nr nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

asp. Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 048

tel. (85) 670-35-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Gajowej 74 w rejonie ostatniej klatki schodowej w godz. 09.00-12.00 oraz 18.00-21.00. We wskazanym miejscu przebywają zarówno osoby bezdomne, jak też mieszkańcy okolicznych bloków, którzy również spożywają tam alkohol.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska)
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,  (odnowienie),
 • właściciele oraz personel budynków – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).
 • Nawiązanie kontaktu z mieszkańcami budynków.

ulice:

Al. 1000 lecia PP (nr 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (nr parzyste od 50 do 101), Gen. Maczka (od nr 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Gen. Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa, Polana, Produkcyjna (nr 80 do końca i nr 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 17: 

 

mł. asp. Błażej Sobecki   

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 151

tel. (85) 670-22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

żebractwo w rejonie sklepu przy ul. Strażacka 2. Zagrożenie występuje w godzinach 6:00-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, zagrożenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską.
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • oddziaływanie represyjne na osoby przebywające w miejscu zagrożonym,
 • spotkania z mieszkańcami- zorganizowanie mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego oraz analiza podjętych działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolę rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia,
 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów- wspólne działania, a także indywidualna kontrola wskazanego rejonu,
 • właściciel, pracownicy sklepu- informowanie o przypadkach żebractwa Policję i Straż Miejską.

ulice:

Astronautów, Bacieczki (od ul. Produkcyjnej do Kołłątaja  nr 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od nr 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (nr 2 – 78 i nr 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

 

Rejon dzielnicowego Nr 18:

 

 

mł. asp. Mariusz Pietruszkiewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 131

tel. (85) 670-22-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Grupowanie się osób bezdomnych, spożywanie przez nie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków zlokalizowanych, w sąsiedztwie przystanku autobusowego przy ul. Zagumiennej 5 i 7.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska bezdomności, popełniania wykroczeń porządkowych ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • w przypadku napotkania osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację życiową, 
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób. Jak również Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga w celu wsparcia osób bezdomnych,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- skierowania na leczenie od uzależnienia,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy.

 

ulice:

Al. 1000 – Lecia P.P. (nr 15 – 69), Białostoczek (nr 21 - 107 i nr 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (nr 14 – 46), Sitarska (nr 18 – 68), Skidelska, Sokólska (nr 9 -  31 i nr 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 19:

 

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 153

tel. (85) 670-22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, dewastacja mienia, przebywanie osób bezdomnych w rejonie bloków Białystok ul. Sokólska 3, 5, 7, w szczególności w szczycie bloków ul. Sokólska 3 i 5. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 06.00 – 24.00, w ciągu trwania całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Mapy Zagrożeń, rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej, pracownikami i uczniami SP nr 42 Białystok ul. Sokólska 1, pracownikami sklepu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska i zaangażowania innych jednostek Policji do działania;
 • skierowanie pisma do Straży Miejskiej o nadzór i współpracę;
 • nawiązanie kontaktu z kierownikiem przyległego sklepu monopolowego o współpracę;
 • przeprowadzenie spotkania informacyjnego w SP nr 42;
 • skierowanie pisma do Spółdzielni Mieszkaniowej o zainstalowanie monitoringu, oświetlenia, kosza na śmieci ((punkt X) i domofonu (punkt Y);
 • wzmożone kontrole w związku z działaniami „Zimowy Ratownik” - działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym oraz nieporadnym życiowo przebywającym w rejonie przyległym do budynku, w celu niedopuszczenia do wychłodzenia organizmu lub innego narażenia życia i zdrowia
 • wzmożona kontrola rejonu w celu skierowania uwagi społeczeństwa na istniejący problem;
 • przeprowadzanie rozmów ze społeczeństwem lokalnym ukierunkowanych na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 •  wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty       pomocowe;
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • działania zmierzające do usunięcia istniejących napisów i graffiti na elewacji bloków.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - współdziałanie w celu eliminacji zagrożenia.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – zainstalowanie monitoringu, oświetlenia, kosza na śmieci, przekazanie informacji do gazety lokalnej,
 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej– informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniezainteresowanie sytuacją osób przebywających w w/w miejscu,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zainteresowanie sytuacją osób  spożywających alkohol we wskazanym miejscu,
 • Właścicieli oraz personelu sklepu – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe),
 • Kadra pedagogiczna i uczniowie SP nr 42 – organizowanie spotkań informacyjnych oraz pogadanek wychowawczych.

ulice:

Al. Tysiąclecia PP (nr 3 – 13), Białostoczek (nr 2 – 30 i  nr 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (nr 1 – 17 i nr 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (nr nieparzyste, oraz nr  2 –18), Sokólska (nr 1 – 7)

 

Rejon dzielnicowego Nr 20:

  

mł. asp. Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 132

tel. (85) 670-22-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży oraz popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie ul. Bitwy Białostockiej 7 w Białymstoku. Ponadto demoralizacja osób nieletnich przez osoby popełniające we wskazanym rejonie wykroczenia porządkowe. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 9:00-20:00. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu wyeliminowania występującego zagrożenia,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, administracji budynku, Urzędu do spraw Cudzoziemców, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia zakładanego celu,
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Administracja budynku – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Urząd do spraw Cudzoziemców – organizowanie spotkań z cudzoziemcami i rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 2 do 72), Fabryczna (nr 89 – 147 i  nr 52 – 98), Gen. Wł. Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do nr 49 do ul. Generała Andersa), Wąska (nr 37 – do 81 i od nr 28 do 64), Węglowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 21:

 

mł. asp. Tomasz Brański

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 138

tel. (85) 670-22-04

.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie dzielnicy nr 21 zdiagnozowano zagrożenie w postaci żebractwa. Informacje uzyskano od pracowników ochrony Outlet Białystok przy ul. Wysockiego 67. Jak ustalono, osoby zamieszkujące w pobliżu centrum handlowego zaczepiają osoby robiące zakupy, prosząc je o pieniądze, bądź proponując odwiezienie wózka sklepowego w zamian za zachowanie monety znajdującej się w nim. Zagrożenie występuje w godzinach 10:00 – 13:00 oraz 16:00 – 20:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej,
 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda i Pietrasze,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólna działania, kontrola w czasie wykonywania czynności służbowych,

 • Pracownicy ochrony Outlet Białystok, zarządca terenu – informowanie Policji i Straży Miejskiej o przypadkach żebractwa występujących na terenie galerii.

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do nr 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do nr 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 22:

 

mł. asp. Tomasz Brański

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 136

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie przystanku autobusowego oraz stacji transformatorowej w rejonie ul. Raginisa 2A. Do popełnianych wykroczeń dochodzi przeważnie w godzinach 6:00 – 10:00, 14:00 – 18:00.              

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji, informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji oraz w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na KMZB.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych,
 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • klub osiedlowy  – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

42 Pułku Piechoty (parzyste od nr 2 do nr 42 , nieparzyste od nr 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki (nr nieparzyste od nr 55 do 87; nr parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do nr 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od nr 4 do 18/1, nieparzyste od nr 1 do 33), Trawiasta (parzyste do nr 18; nieparzyste do nr 7), Ustronna (nieparzyste do nr 35; nieparzyste do nr 36), Wasilkowska (nr parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 23:

 

 asp.szt. Sławomir Bańkowski

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 133

tel. (85) 670-35 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 15
każda środa w godz. 15-17

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenia się młodzieży narodowości czeczeńskiej i ukraińskiej, zaczepianie przechodniów, zwłaszcza młodzieży, wszczynanie awantur  przy ul. Jurowieckiej 1 – rejon Galerii Handlowej. Ponadto popełnianie wykroczeń porządkowych  takich jak zakłócanie spokoju, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie galerii handlowej.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • przedłużenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowanie zjawiska,
 • nawiązanie dalszej współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia,
 • organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska,
 • podniesienia świadomości osób przebywających we wskazanym rejonie, co do sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać, w celu wpłynięcia na osoby  przebywające we wskazanym rejonie,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rad osiedla, spółdzielni mieszkaniowych do wspólnych działań na rzecz osiągnięcia  celu,
 • spotkania z mieszkańcami – zorganizowanie np. mini debaty społecznej,
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych,
 • umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek celem rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż   Miejska – wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie
 • Władze miasta Białegostoku- informowanie o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w rejonie galerii handlowej.

ulice:

Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od nr 1 do 57), Jagienki (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od nr 4), Jurowiecka (parzyste od ul. Fabrycznej nr 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ul. Fabrycznej do ul. Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ul. Fabrycznej do nr 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska (nr 1 – 25 i nr 2-8)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 24:

 

sierż.  Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 134

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych, nietrzeźwych oraz spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego w rejonie budynku  przy ul. Sienkiewicza 81/3, 81/4. 81/6 w Białymstoku,, przy czym rejon posesji jest następnie zaśmiecany a zarazem utrudnia to  egzystencję okolicznym mieszkańcom. Czas trwania zagrożenia to godz. 6:00 – 00:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • ewentualne sporządzenie i  realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • ewentualna informacja dla  podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. -  oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,
 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

 

ulice:

Dzika, Fabryczna (parzyste od nr 2 do 50), Jagienki (od ul. Sienkiewicza do ul. Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste nr 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ul. Ogrodowej nr 5 do nr 21), Łąkowa, Ogrodowa (od nr 1 do nr 23 nieparzyste do ul. Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ul Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od nr 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od nr 49 do końca (nr 89)/parzyste od nr 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 25:

sież. Wojciech Nesteruk

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 139

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży, zwłaszcza szkolnej, zagrożonej demoralizacją jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania, palenie papierosów przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Słonimskiej 47/1 – rejon Zespołu Szkół Geodezyjno Budowlanych.We wskazanym miejscu przebywają grupy młodzieży, zwłaszcza w czasie przerw  w zajęciach lekcyjnych, w godzinach 07.30-16.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami i pracownikami szkoły.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i palących papierosy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,  ( odnowienie),
 • pracownicy szkoły przy ul. Słonimskiej 47/1– spotkania mające na celu wyeliminowanie zjawiska.

 

ulice:

Al. Piłsudskiego (od ul. Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ul. Sienkiewicza, nr 28A), Branickiego (od ul. Pałacowej do ul. Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 9; do linii  brzegowej rzeki Białej)), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ul. Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste nr 2 do nr 8)), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Warszawskiej (nr 9 i 10)), Kraszewskiego (parzyste od ul. Ogrodowej (nr 2) do końca (nr 34)), Ogrodowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Pałacowej parzyste od nr 2 do końca, nieparzyste od nr 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej (nr 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od nr 1 do nr 47/1), Sowia, Starobojarska (od ul Słonimskiej do ul Kraszewskiego; nieparzyste od nr 13 do 15A parzyste od nr 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ul. Kraszewskiego do ul. Dalekiej (nr 2 i 2A)), Warszawska (od ul Sienkiewicza do ul Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 47 i parzyste od nr 2 do 42A)), Wróbla

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 26:

 

st. asp. Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 140

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie młodzieży oraz osób bezdomnych w rejonie placu zabaw przy ul. Mieszka I  3 w Białymstoku. Blok znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych, sklepów spożywczych gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu. Zdiagnozowany problem dotyczy osób tam przebywających w godzinach 08.00-23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz interwencji Policji w danym rejonie.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska),
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informacja dla  podmiotów pomocowych np. itp., powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • aktywizacja, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje itp. 
 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie

ulice:

Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta ((od Piastowskiej do rz. Dolistówki) posesje nr 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ul. Dalekiej do ul. Piastowskiej)

 

Rejon dzielnicowego Nr 27:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Tomasz Kamiński

e-mail: dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 141

tel. (85) 670-21-28

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, spożywania napojów alkoholowych,  zaśmiecania, zakłócenie porządku publicznego w rejonie Banku PKO BP ul. Chrobrego 2 w godzinach 10:00-18:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, informacji otrzymanej od Zarządu Banku, odnotowanych interwencji oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa  – informowanie mieszkańców

ulice:

Chrobrego, Piastowska

 

Rejon dzielnicowego Nr 28:

 

asp. Andrzej Nowik

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 142

tel. (85) 670-25-07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe przy ulicy Warszawskiej 57A i w przejściu pomiędzy Sanepidem a ulicą Staszica w Białymstoku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze funkcjonowania Placówki Eleos przy 

          Warszawskiej 47,

 • zaangażowanie służb patrolowych poprzez  Kartę Zadania Doraźnego,
 • skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego o rozważenie zainstalowania monitoringu w rejonie miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Wspólnota Mieszkaniowa ''Alternatywa'' - rozważenie zamontowania tabliczki i informacji o zakazie spożywania alkoholu w danym miejscu i informacji, że teren jest monitorowany, 

 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego,

 • Dzielnicowy rejonu przyległego nr 25, na którego terenie znajduje się placówka pomocowa Eleos,

 • Pracownicy Sanepidu – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila – Aktywizacja społeczności lokalnej,

 • Stowarzyszenie ''Nasze Bojary'' – Aktywizacja społeczności lokalnej.

   

ulice:

Branickiego (nr 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej (nr 17,19,21 i  nr 32,34,36), Piasta (nr 2 – 52 oraz nr 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska (nr 1 do 11 i od nr 2 do 10), Warszawska (nr 49 do końca i  nr 44 do końca), Wiktorii, Wylotna