Komisariat Policji II w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt. Marta Kurcewicz

Komisariat Policji II w Białymstoku ul. Warszawska 65

tel.(85) 670 - 25-34

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 10:

 

sierż. szt. Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 146

tel. (85) 670-35-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloku przy ulicy Pochyłej 4. We wskazanym rejonie parkowane są pojazdy pomimo miejsc do tego wyznaczonych. Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno chodników jak również terenów zielonych przyległych do bloku ul. Pochyła 4. Ponadto pojazdy parkowane są bezpośrednio przed wejściami do klatek schodowych, co utrudnia mieszkańcom i przechodniom poruszanie się po chodnikach. Stwarza również zagrożenie dla poruszających się tam dzieci. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 06.00- 09.00 oraz 17.00-21.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

 •  

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, żebrzących popełniających nieobyczajne wybryki oraz powodujących demoralizacje, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu wyeliminowania zjawiska, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów, analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów, kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia założonych celów, lub wdrożenie nowych metod, form, środków i sposobów, które pozwolą na wypracowanie i uzyskania określonego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

al. Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nr 22 do nr 36, nieparzysty nr 3), Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste od nr 1 do nr 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

 

Rejon dzielnicowego Nr 11:

 

mł. asp. Katarzyna Zarzecka

 

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 148

tel. (85) 670-21-28

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie porządku publicznego, wybryków nieobyczajnych, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie. Wykroczenia te popełniają osoby bezdomne oraz osoby przebywające w rejonie sklepu ul. Wysoki stoczek 54 sklep STOKROTKA. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 07.00 - 10.00 oraz 19.00-21.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

​sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, żebrzących popełniających nieobyczajne wybryki oraz powodujących demoralizacje, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i żebractwa ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właścicieli oraz personelu sklepu STOKROTKA – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 58 do 78),  Antoniuk Fabryczny (nr nieparzyste  nr 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (nr 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (nr nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

 

Rejon dzielnicowego Nr 12:

 

sierż. sztab. Barłomiej Gwoździej

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 009

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 42 w Białymstoku znajduje się ogólnie dostępna altana. W rejonie pobliskim dochodzi do: grupowania się osób małoletnich, spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców pobliskich bloków, zaśmiecania pobliskiego terenu oraz dopuszczanie się przez przebywające tam osoby do nieobyczajnych wybryków. Zagrożenie występuje w godzinach 18.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, oddziaływanie represyjne na sprawców wykroczeń, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z spółdzielnią mieszkaniową, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek -np. służby zdrowia itp aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia.
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami.
 • spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Generała Kleberga (ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ul. Kołłątaja do ul. Narodowych Sił Zbrojnych od nr 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od nr 1 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od  ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 13:

asp. Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 149

tel. (85) 670-22-69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Bulwary św. Jana Teologa przy ul. Herberta, gdzie zaczęła gromadzić się młodzież, która podczas pobytu zakłóca porządek publiczny i nie uniemożliwia korzystanie innym mieszkańcom osiedla z bulwarów. Zagrożenie występuje w godzinach 21:00-0:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, aministracji oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską, propagowanie planu podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia
 • dzielnicowi z sąsiednich rejonów – wspólne działania, indywidualna kontrola.

 

ulice:

Al. Jana Pawła II (od nr 80 do 100), Bacieczki (od ul. Kołłątaja do Al. Jana Pawła II nr 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od  ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ul. Kołłątaja nieparzyste  do ul. Narodowych Sił Zbrojnych nr od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ul. Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku  do ul. Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 14:

 

mł. asp. Błażej Sobecki

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

kom.885 997 147

tel. (85) 670 35-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się młodzieży, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, niszczenie mienia, posiadanie środków odurzających, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy. Porzeczkowej 13,14,15,17,19. Znajduje się tam obszar blokowisk tworząc warunki dogodne do spożywania alkoholu w godz. 16:00- 18:00 oraz 20.00 – 23.00 oraz 24.00 – 04.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska,), powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego. Organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu. Oddziaływanie represyjne na osoby przebywające tam. Informowanie ich o sposobie wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, administracji osiedla, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z administracją osiedla, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych administracji i różnego rodzaju placówek, aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia 
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami 
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami
 • Administracja Osiedla – rozpowszechnianie informacji

ulice:

Antoniuk Fabryczny (nr 40 – 56), Hallera (nr 1 – 15), Gajowa (nr  53 – 81 od ul. Hallera do ul. Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Św. Kazimierza (nr parzyste), Winogronowa, Zagórna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 15:

 

mł. asp. Norbert Sieradzki

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 150

tel. (85) 670-21-28

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Leszczynowa 31.  Jest to rejon sklepu Stokrotka - monopolowy, teren przyległy to parkingi, w pobliżu znajdują się krzaki są tam warunki dogodne do spożywania alkoholu. Zagrożenie występuje w godzinach 16.00-18.00 oraz od 20.00 – 23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, (odnowienie), właścicieli
 • personelu sklepu Stokrotka– przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).Nawiązanie kontaktu z zarządcą sklepu stokrotka

ulice:

Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (nr 2 – 34), Hallera (nr 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (nr 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Gen. Maczka (nr 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ul. Gen Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Św. Kazimierza (nr nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 16:

 

asp. szt. Aleksander Kiryluk

e-mail: dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

kom. 514 896 048

tel. (85) 670-35-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Berlinga 17A,B,C,D w godzinach 10.00-12.00 ORAZ 20.00 – 22.00. Jest to rejon budynków handlowo – usługowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • spółdzielnia mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, ( odnowienie), właścicieli oraz personelu Budynków – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).Nawiązanie kontaktu z zarządcą budynków.

ulice:

Al. 1000 lecia PP (nr 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (nr parzyste od 50 do 101), Gen. Maczka (od nr 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Gen. Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa, Polana, Produkcyjna (nr 80 do końca i nr 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 17: 

 

mł. asp. Błażej Sobecki   

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 151

tel. (85) 670-22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się młodzieży, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, niszczenie mienia, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Merkurego- plac zabaw. Znajduje się tam obszar blokowisk, domów jednorodzinnych, tworząc warunki dogodne do spożywania alkoholu w godz. 14:00- 16:00 oraz od 18.00- 22.00 oraz od 0.00 – 04.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, oddziaływanie represyjne na osoby przebywające tam, informowanie ich o sposobie wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, osiedlowego domu kultury, ośrodka kultury fizycznej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z spółdzielnią mieszkaniową, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek, aby rozpowszechnić, rozreklamować informacje o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska. Współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia, 
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami, 
 • administracja osiedla – rozpowszechnianie informacji.

ulice:

Astronautów, Bacieczki (od ul. Produkcyjnej do Kołłątaja  nr 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od nr 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (nr 2 – 78 i nr 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

 

Rejon dzielnicowego Nr 18:

 

 

mł. asp. Mariusz Pietruszkiewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 131

tel. (85) 670-22-04

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy wtorek w godz. 16-18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

pożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Sitarskiej 68, oraz okolicznych budynków, a także przebywanie osób nietrzeźwych i spożywających alkohol na parkingu przed wskazanym blokiem. Występuje codziennie w godz. 13:00-16:00 oraz 20.00- 22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

utworzenie i realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa –, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

ulice:

Al. 1000 – Lecia P.P. (nr 15 – 69), Białostoczek (nr 21 - 107 i nr 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (nr 14 – 46), Sitarska (nr 18 – 68), Skidelska, Sokólska (nr 9 -  31 i nr 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 19:

 

mł. asp. Katarzyna Szuniewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 153

tel. (85) 670-22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Kozłowa 4
każdy wtorek w godz. 16-18

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, popełnianie nieobyczajnych wybryków, żebractwo przez osoby przebywające w rejonie przyległym do sklepu Biedronka Białystok ul. Radzymińska 12, w tym osoby nietrzeźwe. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach funkcjonowania obiektu tj. godz. 7.00-09.00 – 20.00-22.00 w ciągu trwania całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, administracji oraz sklepu

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, żebrzących popełniających nieobyczajne wybryki oraz powodujących demoralizacje, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i żebractwa ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właścicieli oraz personelu sklepu Biedronka – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Al. 1000 – lecia PP (nr 3 – 13), Białostoczek (nr 2 – 30 i  nr 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (nr 1 – 17 i nr 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (nr nieparzyste, oraz nr  2 –18), Sokólska (nr 1 – 7)

 

Rejon dzielnicowego Nr 20:

  

mł. asp. Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 132

tel. (85) 670-22-04

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży oraz popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, popełnianie nieobyczajnych wybryków, w rejonie magazynów, Miejskiego Placu Zabaw przy ulicy Węglowe . Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 10.00- 12.00 oraz 22.00-24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, żebrzących popełniających nieobyczajne wybryki oraz powodujących demoralizacje, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i żebractwa ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów, dodatkowo działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym oraz nieporadnym życiowo przebywającym w rejonie przyległym do budynku, w celu niedopuszczenia do wychłodzenia organizmu lub innego narażenia życia i zdrowia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właścicieli oraz personelu sklepu Pietrasze 2 – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 2 do 72), Fabryczna (nr 89 – 147 i  nr 52 – 98), Gen. Wł. Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do nr 49 do ul. Generała Andersa), Wąska (nr 37 – do 81 i od nr 28 do 64), Węglowa

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 21:

 

mł. asp. Tomasz Brański

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 138

tel. (85) 670-22-04

.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, popełnianie nieobyczajnych wybryków, w rejonie sklepu Pietrasze 2. Weryfikacja zagrożenia powinna odbywać się w godzinach 06.00- 08.00 oraz 20.00-22.00 w ciągu trwania całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Kart Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, żebrzących popełniających nieobyczajne wybryki oraz powodujących demoralizacje, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i żebractwa ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów, dodatkowo działania ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym oraz nieporadnym życiowo przebywającym w rejonie przyległym do budynku, w celu niedopuszczenia do wychłodzenia organizmu lub innego narażenia życia i zdrowia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właścicieli oraz personelu sklepu Pietrasze 2 – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

1000 - Lecia PP (parzyste od nr 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do nr 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do nr 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 22:

 

mł. asp. Tomasz Brański

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 136

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby nietrzeźwe przebywające w rejonie parku przy ul. Pułkowej, we wskazanym miejscu przebywają osoby z pobliskiego osiedla budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, jak też osoby bezdomne, do popełnianych wykroczeń dochodzi przeważnie w godzinach 6:00- 08.00 – 22.00 - 0:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie własnych informacji

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie i realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych, rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego wśród mieszkańców ul. Pułkowej i przyległych, aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Zarząd Mienia Komunalnego – planowane inwestycji, planowanie prac porządkowych,

 • klub osiedlowy – współpraca w kwestii informowania mieszkańców

 • właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych– przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

42 Pułku Piechoty (parzyste od nr 2 do nr 42 , nieparzyste od nr 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki (nr nieparzyste od nr 55 do 87; nr parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do nr 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od nr 4 do 18/1, nieparzyste od nr 1 do 33), Trawiasta (parzyste do nr 18; nieparzyste do nr 7), Ustronna (nieparzyste do nr 35; nieparzyste do nr 36), Wasilkowska (nr parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 23:

 

Starszy Dzielnicowy

 asp. szt. Sławomir Bańkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 133

tel. (85) 670-35 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 4
każdy wtorek w godz. 15-17

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży narodowości czeczeńskiej i ukraińskiej, zaczepianie przechodniów, zwłaszcza młodzieży, wszczynanie awantur przy ul. Jurowieckiej 1 – rejon Galerii Handlowej, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju, używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie galerii handlowej. Miejsce to znajduje się w rejonie zarówno budynków mieszkalnych, przystanków autobusowych jak i hotelu Ibis. Zagrożenie występuje w godz. 14:00-16:00 i 18:00-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowanie zjawiska, nawiązanie współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu i nagabywania klientów oraz grupowania się młodzieży, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów, aktywacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na osoby tam przebywające.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego , który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami. Informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą poczucia bezpieczeństwa w rejonie galerii handlowej.

ulice:

Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od nr 1 do 57), Jagienki (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od nr 4), Jurowiecka (parzyste od ul. Fabrycznej nr 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ul. Fabrycznej do ul. Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ul. Fabrycznej do nr 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska (nr 1 – 25 i nr 2-8)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 24:

 

sierż.  Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 134

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych, nietrzeźwych oraz spożywanie alkoholu w rejonie budynku przy ul. Starobojarskiej 21 w Białymstoku, przy czym rejon posesji jest następnie zaśmiecany, a zarazem utrudnia to egzystencję okolicznym mieszkańcom . Czas trwania zagrożenia to godz. 18.00 – 20.00 oraz 22.00 – 24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie i realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: dalszy bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji pomocowych, ewentualna informacja dla podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego . Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,

 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,

 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

ulice:

Dzika, Fabryczna (parzyste od nr 2 do 50), Jagienki (od ul. Sienkiewicza do ul. Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste nr 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ul. Ogrodowej nr 5 do nr 21), Łąkowa, Ogrodowa (od nr 1 do nr 23 nieparzyste do ul. Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ul Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od nr 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od nr 49 do końca (nr 89)/parzyste od nr 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 25:

asp. Andrzej Nowik

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 139

tel. (85) 670-35 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie budynków przy ul. Warszawskiej 38 w Białymstoku, spożywanie alkoholu na terenie posesji, zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

monitorowanie wskazanego miejsca, ewentualne sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: ewentualna informacja dla podmiotów pomocowych np. powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • Zarząd Mienia Komunalnego – planowane inwestycji, planowanie prac porządkowych, informowanie władz miasta o potrzebach mieszkańców związanych z poprawą, przebudową odnowieniem itp. infrastruktury osiedla,
 • właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

 

ulice:

Al. Piłsudskiego (od ul. Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ul. Sienkiewicza, nr 28), Branickiego (od ul. Pałacowej do ul. Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 9; do linii  brzegowej rzeki Białej)), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ul. Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste nr 2 do nr 8)), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ul. Warszawskiej (nr 9 i 10)), Kraszewskiego (parzyste od ul. Ogrodowej (nr 2) do końca (nr 34)), Ogrodowa (od ul. Sienkiewicza do ul. Pałacowej), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej (nr 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od nr 1 do nr 47/1), Sowia, Starobojarska (od ul Słonimskiej do ul Kraszewskiego; nieparzyste od nr 13 do 15A parzyste od nr 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ul. Kraszewskiego do ul. Dalekiej (nr 2 i 2A)), Warszawska (od ul Sienkiewicza do ul Elektrycznej (nieparzyste nr 1 do 47 i parzyste od nr 2 do 42A)), Wróbla

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 26:

 

st. asp. Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 140

tel. (85) 670-25-07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie osób bezdomnych w rejonie sklepu Chorten przy ul. Towarowa 12 w Białymstoku. Sklep znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu. Czas występowania zagrożenia to 18.00- 20.00 oraz 22.00 - 00.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie z porze wieczorowo-nocnej, podjęcie próby umieszczenia monitoringu miejskiego we wskazanym miejscu, kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Pracownicy sklepu Chorten – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila.

ulice:

Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta ((od Piastowskiej do rz. Dolistówki) posesje nr 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ul. Dalekiej do ul. Piastowskiej)

 

Rejon dzielnicowego Nr 27:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Tomasz Kamiński

e-mail: dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 141

tel. (85) 670-21-28

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, zaśmiecania, zakłócenie porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańcom ul. Piastowskiej 13-15 ABC w godzinach wieczorowo nocnych (18:00-2:00).

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, zarząd administracji oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

realizacja Karty Zadania Doraźnego  celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – informowanie mieszkańców,
 • właściciel budynku – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Chrobrego, Piastowska

 

Rejon dzielnicowego Nr 28:

 

asp. Andrzej Nowik

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 142

tel. (85) 670-25-07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe przy ulicy Skorupska 22 w rejonie sklepu Żabka oraz śmietnikiem usytuowanym przy bloku ulicy Chrobrego 1. Zagrożenie występuje w godz. 18.00-20.00 oraz 22.00- 24.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, pracowników sklepu oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie w porze wieczorowo-nocnej, kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. 

.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla Piasta II „Zachęta” - rozważenie zlikwidowania lub przycięcia, krzaków w rejonie śmietnika i sklepu w których chowają się osoby dokonujące wykroczeń.
 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego.
 • Dzielnicowy rejonu przyległego nr 27 na którego terenie znajduje się śmietnik, przy którym zbierają się sprawcy wykroczeń.
 • Pracownicy sklepu Żabka – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila – Aktywizacja społeczności lokalnej.

 

ulice:

Branickiego (nr 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej (nr 17 do końca i  nr 36 do końca), Piasta (nr 2 – 52 oraz nr 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 52), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska (nr 1 do 11 i od nr 2 do 10), Warszawska (nr 49 do końca i  nr 44 do końca), Wiktorii, Wylotna