Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP Białystok

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KMP Białystok

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

mając na uwadze realizację obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku i jednostkach podległych, w programie Poczty Polskiej S. A. „Elektroniczny Nadawca” jest Komendant Miejski Policji w Białymstoku z siedzibą przy ul. Bema 4, 15-369 Białystok

  2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku jest Agnieszka Dębowska, tel. kontaktowy: 47 711 22 61;

  3. Cele przetwarzania:

celem przetwarzania danych osobowych w programie „Elektroniczny Nadawca” jest realizacja ustawowych zadań administratora oraz postanowień umowy zawartej z Pocztą Polską S. A.

  1. Podstawy prawne;

Przepisy prawa UE:

- art. 6 ust. 1 lit c, e RODO

Przepisy prawa krajowego:

- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej,

- ustawa z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych,

- ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks postępowania karnego,

- ustawa z 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

- ustawa 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego,

- ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa,

- ustawa z 24 października 2019 Prawo zamówień publicznych,

- ustawa z 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.

Umowy:

- umowa zawarta pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Pocztą Polską S. A.

Akty wewnętrzne:

- Decyzja nr 96/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku;

  1. Dane osobowe przekazywane są Poczcie Polskiej S. A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 roku Prawo pocztowe, celem wykonania usługi;

  2. Dane osobowe mogą być przekazywane operatorom państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych;

  3. Dane osobowe przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” usuwane są z programu zgodnie z regulaminem świadczenia usług Poczty Polskiej S. A., po upływie 410 dni. Dokumenty w wersji papierowej przechowywane są zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji oraz Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;

  4. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w programie „Elektroniczny Nadawca” przysługuje prawo:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź droga elektroniczną poprzez stronę https://uodo.gov.pl/pl//p/kontakt,

- prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi;

  1. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Powrót na górę strony