Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Komenda Miejska Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

  • brak etykiet pól formularza,

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to, iż:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej dnia 2022-08-16 przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa białostockiej komendy spełnia wymagania w 100,00 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować na adres e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 47 711 21 05 lub 47 711 26 61. Prosimy o kontakt na wskazane numery telefonu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel na numer telefonu 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres email wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ulica Generała Józefa Bema 4,

15-369 Białystok. 

Budynek główny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku znajduje się przy ulicy Generała Józefa Bema 4. Siedziba komendy oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy po prawej stronie budynku oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Parking ogólnodostępny znajduje się przy ulicy przed budynkiem, z prawej strony wyodrębniono dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą schody, po prawej stronie znajduje się podjazd. Do wejścia głównego prowadzą schody, po obu stronach schodów oraz na środku znajdują się poręcze. Podjazd dla osób poruszających się na wózku jest możliwy za pomocą platformy przyschodowej, znajdującej po lewej stronie przy wejściu głównym. Przy platformie przyschodowej znajduje się dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a. Przy prawej poręczy, w odległości około 50 centymetrów, znajduje się podjazd dla rowerów.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane automatyczne.

W holu głównym, po lewej stronie znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem Recepcja. po lewej stronie blatu znajduje się tabliczka informacyjna "Punkt recepcyjny" z napisem w alfabecie Braille`a oraz oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego .

Po prawej stronie znajduje się poczekalnia. W pomieszczeniu poczekalni znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci w poczekalni mogą skorzystać z aparatu telefonicznego, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Obok poczekalni znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób za szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi automatycznie.

W budynku są dwie windy, które nie są dostosowane do transportu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest przy platformie przyschodowej po lewej stronie;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest nad klamką drzwi do toalety;

-  tabliczka informacyjna "Punkt recepcyjny" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana po lewej stronie blatu Recepcji

W Recepcji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 20:00. Oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego znajduje się po lewej stronie blatu Recepcji.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 26 89 lub 47 711 26 61, adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji I w Białymstoku

ulica Ludwika Waryńskiego 8, 15-461 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Waryńskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną mobilnością znajduje się z tyłu budynku. Tam też umieszczono dzwonek przywoławczy. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 711 3211, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane do wewnątrz. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurny. Po lewej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu wymaga wejścia po dwóch stopniach oznaczonych taśmą koloru żółtego i zabezpieczone jest drzwiami, przez które nie ma możliwości przejechać osoba poruszająca się na wózku. Brak podjazdu.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

Przed wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna „Podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku” zamocowana na ścianie budynku po prawej stronie przed wejściem;

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na ścianie z tyłu budynku po lewej stronie przed wejściem.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

ulica Warszawska 65, 15-062 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Warszawskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer 47 711 3222, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Przed wejściem po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Po prawej stronie znajdują się schody prowadzące do poczekalni. Na schodach brak oznaczeń kontrastowych. Po wyjściu z windy, po lewej stronie, znajduje się pomieszczenie dyżurnych, oznaczone napisem Dyżurny. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Interesanci mogą zostać przyjęci w wyodrębnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi;

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji III w Białymstoku

ulica Wrocławska 51A , 15-660 Białystok.

Budynek znajduje się przy ulicy Wrocławskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym po dwóch stronach budynku – od ulicy Wrocławskiej i przy wejściu do budynku.

Bezpośrednio przed wejściem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane automatyczne.

W holu głównym, naprzeciwko wejścia, znajduje się Recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego, oznaczona napisem Recepcja. Po prawej stronie wzdłuż ściany znajdują się miejsca siedzące stanowiące poczekalnię oraz pomieszczenie dyżurnego.

Po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku Za toaletą znajduje się punkt przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

W budynku jest winda dostosowana do transportu osoby poruszającej się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

 W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

ulica Juliusza Słowackiego 1, 15-229 Białystok.

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Słowackiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przy budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy miejscu parkingowym znajduje się winda zewnętrzna. Po lewej stronie znajdują się schody prowadzące do budynku. Przy schodach po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy.

Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Przed wejściem po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy. Nie jest dostosowany do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Po wejściu do budynku, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie dyżurnych, oznaczone napisem Dyżurny. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Interesanci mogą zostać przyjęci w wyodrębnionym pomieszczeniu, dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Toaleta znajduje się po lewej stronie, w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczenia, w którym przyjmowani są interesanci, nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze pracujący na stanowisku dyżurnego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed wejściem na schody;

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji w Wasilkowie

ulica Dworna 4, 16 – 010 Wasilków

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Dwornej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także dzwonek przywoławczy. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7139 212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurny. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami;

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat  Policji w Łapach

ulica Główna 5, 18-100 Łapy

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Głównej. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są ogólnodostępne miejsca parkingowe. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na nr tel. 47 7124 212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Po lewej stronie znajdują się 2 schodki prowadzące do stanowiska dyżurnego, oznaczonego napisem Dyżurny. Naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów, dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do pokoju przyjęć prowadzi podjazd. W głębi pomieszczenia poczekalni, po lewej stronie, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu Dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Komisariat Policji w Zabłudowie

ulica Białostocka 68, 16 – 060 Zabłudów

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Białostockiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Po lewej stronie przy wejściu umieszczono dzwonek przywoławczy oraz dzwonek, który umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7120 212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurny. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

Przed wejściem do budynku brak miejsc parkingowych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a.

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi;

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Michałowie

ulica Białostocka 30A, 16 – 050 Michałowo

Budynek znajduje się przy ulicy Białostockiej. Do siedziby komisariatu prowadzi droga wewnętrzna. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe.

Po prawej stronie przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 4152, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurny. Po lewej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza. Toaleta znajduje się po prawej stronie i nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu Dyżurnego;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Gródku

ulica Michałowska 7, 16 – 040 Gródek

Budynek znajduje się przy ulicy Michałowskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem do budynku, po lewej stronie, znajduje się parking dla interesantów. Przy drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z numerami kontaktowymi do funkcjonariuszy oraz dzwonek przywoławczy. Dzwonek przy drzwiach wejściowych pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 711 4133, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie, znajdują się schody prowadzące do poczekalni. Wejście do poczekalni zabezpieczono drzwiami magnetycznymi. Po lewej stronie, w głębi poczekalni, znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurka. Po prawej stronie znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Choroszczy

ulica Lipowa 2, 16 – 070 Choroszcz

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Lipowej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także dzwonek przywoławczy Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7128 212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem Dyżurny. Po prawej stronie pomieszczenia znajdują się krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Tykocinie

Plac Stary Rynek 4, 16-080 Tykocin

Budynek znajduje się na posesji przy placu Stary Rynek. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków.

Po lewej stronie przy wejściu umieszczono dzwonek, który umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 4170, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, w głębi poczekalni znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Supraślu

ulica Kościelna 2, 16-030 Supraśl

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Kościelnej. Ogólnodostępny parking dla interesantów znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 4160, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe prowadzą bezpośrednio do poczekalni. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, w głębi poczekalni znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

 Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu Dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, 16-020 Czarna Białostocka

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, przed schodami, po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy. Przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 4110, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie w głębi poczekalni znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy" zamocowana po lewej stronie przed schodami;

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego;

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Posterunek Policji w Zaściankach

ulica Górka Tomka 10, 15-521 Zaścianki

Budynek znajduje się przy ulicy Górka Tomka. Przed budynkiem, po lewej stronie, znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Po prawej stronie przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb funkcjonariuszy oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym funkcjonariuszem na numer telefonu 47 711 4182, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku oraz krzesła stanowiące poczekalnię.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

W budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze dyżurujący nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna „Dyżurny” zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu Dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna "Toaleta dla interesantów" zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do zakładki:  Język migowy na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności KMP w Białymstoku Panią Justyną Żynel, na numer 47 711 2689 lub 47 711 2661, adres e-mail: wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl


 

Powrót na górę strony