Komunikacja z osobami głuchoniemymi - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

Data publikacji 23.03.2017

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika. 
Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, kontaktując się z za pomocą: 
SMS: 85 745 59 97( wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms) 
faks 85 670 34 41 
e-mail : dyzurny.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl 
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. 
Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Białymstoku zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).