Dostępność KMP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Komenda Miejska Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-12

Strona internetowa https://bialystok.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • brak etykiet pól formularza,

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na to, iż:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Nie wszystkie zamieszczone w serwisie filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, posiadają napisy. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-10  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa https://bialystok.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100%.

Data ostaniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Panią Justyną Żynel na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661, adres email wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować na adres e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl lub kontaktując się telefonicznie na numer telefonu 47 7112105 lub 47 7112661. Prosimy o kontakt na wskazane numery telefonu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ulica generała Józefa Bema 4

15-369 Białystok

Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku znajduje się przy ulicy generała Józefa Bema 4. Wejście do budynku możliwe jest od strony ulicy Bema. Siedziba komendy oznaczona jest napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku oraz tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy, znajdującą się po prawej stronie budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, po obu ich stronach oraz na środku znajdują się poręcze. Przy prawej poręczy znajduje się szyna umożliwiająca wprowadzenie roweru. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności jest możliwy za pomocą platformy przyschodowej, znajdującej po lewej stronie przy wejściu głównym.Przy platformie przyschodowej znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Do budynku wchodzi się przez podwójne drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna punkt recepcyjny z napisami w alfabecie Braille`a. Personel punktu recepcyjnego, policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni na parterze budynku. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Interesanci mogą zostać przyjęci w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w poczekalni, po prawej stronie. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny, z którego interesanci mogą skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy, które nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej.

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, która jest zamocowana przed schodami wejściowymi po ich lewej stronie, na słupku;

- tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety;

- tabliczka informacyjna z napisem Punkt recepcyjny, która jest zamocowana na blacie recepcji po lewej stronie.

W recepcji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio w punkcie recepcyjnym. Oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego znajduje się po lewej stronie blatu recepcji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji I w Białymstoku

ulica Ludwika Waryńskiego 8

15-461 Białystok

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Waryńskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku. Parking ogólnodostępny znajduje się przed budynkiem.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7113211, aby ustalić sposób kontaktu odpowiedni do potrzeb danej osoby.

Do wejścia do komisariatu prowadzą schody. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną mobilnością znajduje się z tyłu budynku. Tam też umieszczono dzwonek przywoławczy. Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi otwierane do wewnątrz. Przy wejściu po prawej stronie znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem dyżurny. Po lewej stronie od wejścia znajduje się poczekalnia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych i nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku, która jest zamocowana na ścianie budynku po prawej stronie przed wejściem,

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną mobilnością, która jest zamocowana na ścianie z tyłu budynku po lewej stronie przed wejściem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji II w Białymstoku

ulica Ogrodowa 21

15-027 Białystok

Budynek komisariatu znajduje się przy ulicy Ogrodowej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z napisem Policja, umieszczoną przed budynkiem. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyodrębnionymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów. W głębi pomieszczenia, naprzeciwko wejścia jest recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Po lewej stronie przy recepcji znajduje się pomieszczenie dyżurnego. Po prawej stronie znajdują się dwie toalety, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletami, w głębi korytarza, znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do transportu osoby ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna z napisem dyżurny, która jest zamocowana na szybie pomieszczenia dyżurnego po prawej stronie.

- tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji III w Białymstoku

ulica Wrocławska 51A

15-660 Białystok

Budynek znajduje się przy ulicy Wrocławskiej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym po obu stronach budynku.

Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie.

W holu głównym, naprzeciwko wejścia, znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Po prawej stronie od wejścia, wzdłuż ściany znajdują się miejsca siedzące stanowiące poczekalnię oraz pomieszczenie dyżurnego.

Po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletą znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie na szybie pomieszczenia dyżurnego,

- tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji IV w Białymstoku

ulica Sławińskiego 14

15-349 Białystok

Budynek komisariatu znajduje się przy ulicy Sławińskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z napisem Policja, umieszczonym przed budynkiem. Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowano bezpośrednio przed wejściem do budynku, po lewej stronie, Drugie miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się naprzeciw wjazdu.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą podwójne drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym, naprzeciwko wejścia, znajduje się recepcja, w której odbywa się kontrola ruchu osobowego. Pomieszczenie oznaczono napisem recepcja. Pomieszczenie dyżurnego znajduje się po lewej stronie przy recepcji. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz dwie toalety, z których jedna jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za toaletami, w głębi korytarza, znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci oraz pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

- tabliczka informacyjna z napisem dyżurny, która jest zamocowana na szybie pomieszczenia dyżurnego po prawej stronie.

- tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji w Wasilkowie

ulica Dworna 4

16-010 Wasilków

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Dwornej. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja, umieszczonym nad wejściem do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także drugi dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7139212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem dyżurny. Poczekalnia znajduje się po prawej stronie pomieszczenia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po lewej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Policjanci i pracownicy Policji nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami,

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat  Policji w Łapach

ulica Główna 5

18-100 Łapy

Budynek znajduje się przy ulicy Głównej. Siedziba oznaczona jest tablicą z nazwą ulicy i numerem posesji oraz napisem Policja nad wejściem do budynku. Przed budynkiem dostępne są ogólnodostępne miejsca parkingowe. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na nr tel. 47 7124212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Stanowisko dyżurnego znajduje się po lewej stronie i jest oznaczone napisem dyżurny. Naprzeciwko drzwi wejściowych znajduje się pokój przyjęć interesantów, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do pokoju przyjęć interesantów prowadzi podjazd. W głębi pomieszczenia poczekalni, po lewej stronie, znajduje się toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie maja przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a.

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu dyżurnego,

-  tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji w Zabłudowie

ulica Białostocka 68

16-060 Zabłudów

Komisariat znajduje się bezpośrednio przy ulicy Białostockiej. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja, umieszczonym nad wejściem do budynku.

Po lewej stronie przy wejściu umieszczono dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Drugi dzwonek umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7120212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Po lewej stronie przy wejściu znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem dyżurny. Po prawej stronie pomieszczenia znajduje się poczekalnia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu do komisariatu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Policjanci oraz pracownicy Policji nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

Przed wejściem do budynku brak miejsc parkingowych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a.

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi,

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po lewej stronie na szybie pomieszczenia dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Michałowie

ulica Białostocka 30A

16-050 Michałowo

Budynek posterunku znajduje się przy ulicy Białostockiej. Do posterunku prowadzi droga wewnętrzna. siedziba oznaczona jest tablicą z napisem Policja, umieszczoną nad wejściem do budynku. Przed budynkiem są ogólnodostępne miejsca postojowe.

Po prawej stronie przed wejściem umieszczono tablicę z grafikiem służb policjantów oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym policjantem na numer telefonu 47 7114152, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Stanowisko dyżurującego policjanta znajduje po prawej stronie przy wejściu i jest oznaczone napisem dyżurny. Poczekalnia znajduje się po lewej stronie pomieszczenia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza. Toaleta znajduje się po prawej stronie i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Gródku

ulica Michałowska 7

16-040 Gródek

Budynek znajduje się przy ulicy Michałowskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Parking dla interesantów znajduje się przed wejściem do budynku, po lewej stronie. Przy drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z numerami kontaktowymi do policjantów oraz dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Drugi dzwonek przy drzwiach wejściowych pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7114133, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Po wejściu do budynku, po prawej stronie, znajdują się schody prowadzące do poczekalni na pierwszym piętrze. Wejście do poczekalni zabezpieczono drzwiami magnetycznymi. Po lewej stronie znajduje się stanowisko dyżurnego i jest oznaczone napisem dyżurka. Po prawej stronie znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana na ścianie budynku po lewej stronie przed drzwiami wejściowymi.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Choroszczy

ulica Lipowa 2

16-070 Choroszcz

Budynek znajduje się na ogrodzonej posesji przy ulicy Lipowej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Dzwonek przy bramie wejściowej pozwala na połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Przy bramie znajduje się także drugi dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu 47 7128212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Stanowisko dyżurującego policjanta znajduje się przy wejściu po lewej stronie i jest oznaczone napisem dyżurny. Po prawej stronie pomieszczenia znajduje się poczekalnia.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Toaleta znajduje się w głębi korytarza i nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Policjanci oraz pracownicy Policji nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Tykocinie

Plac Stary Rynek 4

16-080 Tykocin

Budynek posterunku znajduje się na posesji przy placu Stary Rynek. Przed posterunkiem znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku brak miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do posterunku oznaczone jest tablicą z napisem Policja. Po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy wejściu po lewej stronie umieszczono dzwonek, który umożliwia połączenie bezpośrednio z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb policjantów oraz numerami kontaktowymi. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób o ograniczonej mobilności. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym policjantem na numer telefonu 47 7114170, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe prowadzą do poczekalni. Stanowisko dyżurującego policjanta znajduje się po lewej stronie przy wejściu, naprzeciwko wejścia znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana na bramie po prawej stronie przed schodami;

-  tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Supraślu

ulica Kościelna 2

16-030 Supraśl

Budynek znajduje się na posesji przy ulicy Kościelnej. Ogólnodostępny parking dla interesantów znajduje się po przeciwległej stronie ulicy. Wejście do posterunku oznaczone jest tablicą z napisem Policja.

Na drzwiach wejściowych umieszczono tablicę z grafikiem służb policjantów oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym policjantem na numer telefonu 47 7114160, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Drzwi wejściowe do posterunku prowadzą bezpośrednio do poczekalni. Stanowisko dyżurującego policjanta znajduje się po prawej stronie przy wejściu, w głębi poczekalni znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza. policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu dyżurnego,

-  tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej

ulica Marszałka Piłsudskiego 9

16-020 Czarna Białostocka

Budynek posterunku znajduje się na posesji przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów. Wejście do posterunku oznaczone jest tablicą z napisem Policja, nazwą ulicy i numerem posesji.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Przed schodami, po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności. Przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb policjantów oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym policjantem na numer telefonu 47 7114110, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia znajduje się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych. Stanowisko dyżurującego policjanta znajduje się w głębi poczekalni po prawej stronie, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza. Policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dzwonek przywoławczy, która jest zamocowana po lewej stronie przed schodami;

-  tabliczka informacyjna dyżurny, która jest zamocowana po prawej stronie na szybie pomieszczenia dyżurnego.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Posterunek Policji w Zaściankach

ulica Górka Tomka 10

15-521 Zaścianki

Budynek posterunku znajduje się przy ulicy Górka Tomka. Wejście oznaczone jest tablicą z napisem Policja, umieszczoną nad wejściem. Przed budynkiem, po lewej stronie, znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Po prawej stronie przy wejściu umieszczono tablicę z grafikiem służb policjantów oraz numerami kontaktowymi. Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z kierownikiem lub wybranym policjantem na numer telefonu 47 7114182, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Wejście do budynku odbywa się przez podwójne drzwi. Stanowisko dyżurującego policjantem znajduje się po prawej stronie przy wejściu, po lewej stronie pomieszczenia znajduje się toaleta, która jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku oraz poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności policjanta, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych. Interesanci mogą zostać przyjęci w pomieszczeniu, które znajduje się w głębi korytarza.

Policjanci nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

-  tabliczka informacyjna dyżurny, zamocowana po prawej stronie przy pomieszczeniu dyżurnego;

-  tabliczka informacyjna toaleta dla interesantów, która jest zamocowana nad klamką drzwi do toalety.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w zakładce Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem lokalnym do spraw dostępności w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku Justyną Żynel, na numer telefonu 47 7112689 lub 47 7112661 lub adres e-mail wkis.kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl.

 

Powrót na górę strony