Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Wypalanie traw"- kategoria zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 10.04.2018

Coraz wyższe temperatury zwiastują nadejście wiosny. Niestety jak co roku oznacza to również sezon wypalania traw i nieużytków. "Wypalanie traw" jest to też kategoria zagrożeń, którą można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wiosna to okres, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu z działalnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 20 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Wypalanie traw jest zabronione!

Określa to m.in.:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

  • Art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  • Art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);

  • Art. 30 ust. 3 pkt 3 "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

  2. korzystania z otwartego płomienia,

  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami)

  • Art. 82, § 1 stanowi: "Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (...)" – podlega karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami)

  • Art. 163. § 1 stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

"Wypalanie traw" jest to również kategoria zagrożeń, która można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy jedno "kliknięcie" by poinformować policjantów o miejscach, w ktorych takie wypalanie jest dokonywane. Mundurowi sprawdzają wskazane miejsca i zareagują na łamanie prawa. Jednak nie jest to narzędzie powodujące natychmiastową interwencję Policji – to tego wciąż służy numer alarmowy 997 i 112.