ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI! - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS – WSTĄP DO POLICJI!

Data publikacji 11.08.2020

CHCESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ. CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI

PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

DO WYDZIAŁU KADR KMP W BIAŁYMSTOKU

WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI O DOBORZE DO SŁUŻBY W POLICJI

INFORMACJE O TESTACH, DOKUMENTY

 

Opis filmu: Film przedstawiający prace policjantów różnych wydziałów. Rozpoczyna się od ślubowania nowych policjantów. Następnie filmy przedstawiają policjantów na rowerze, podczas strzelania, na motorze, podczas ćwiczeń. Na koniec informnacja o adresie i telefonie Komendy Miejskiej Policji w białymstoku.