Komisariat Policji III w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

st. asp. Adam Popławski

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a

tel. (85) 670-34-77

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 29:

sierż. szt. Kamil Dawidziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 143

tel. (85) 670-33-64

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku numer 21 ulica Ślusarska ochodzi do spożywania alkoholu,zaczepiania przechodniów, zaśmiecania chodnika oraz popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie porządku i spokoju publicznego, ciszy nocnej mieszkańców okolicznych budynków przez młodzież.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska,
 • kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej,
 • nawiązanie współpracy z Wydziałeme Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ukierunkowanej na eliminację zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny KMP - współpraca w ramach akcji policyjnych
 • Administracja osiedla – rozmowa z mieszkańcami

ulice:

Aleja Solidarności (nr nieparzyste),  Asnyka, Choroszczańska (od ul. Zwycięstwa do ul. Al. Solidarności), Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej), Dąbrowskiej, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila (pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej), Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska (nr 15 – 95 i 94-100), Kobryńska, Kolejowa, Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Marczukowska (nr 1 - 27 i nr 2), Nałkowskiej, Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa

 

Rejon dzielnicowego Nr 30:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Małgorzata Czyż-Kalisz

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 144

tel. (85) 670-33-64

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Narewska 26
I i III wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Broniewskiego 8c.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na przebywające osoby we wskazanym rejonie,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • powiadomienie Sąd Rodzinny i Nieletnich oraz inne podmioty pomocowe o wgląd w sytuację rodzinną,
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia przedmiotowego celu,
 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, 
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek - np. służby zdrowia celem rozpowszechnienia  informacji o przedsięwzięciu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol,

 • Stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniam

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,

 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe),

 • Fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe dot. osiedli  itp. – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

 • Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Samorządowego, Żłobka Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej – informowanie służb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy.

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 54 i 56), Broniewskiego (nr parzyste od 2 – 14), Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa (9 - 29a)

 

Rejon dzielnicowego Nr 31:

st. sierż. Paweł Jarosławski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 145

tel. (85) 670-39-13

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Broniewskiego 4
II i IV wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych tj.: zakłócenie spokoju i porządku publicznego zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie placu zabaw, przy bloku Broniewskiego 15

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje
 • Zachęcane mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia
 • Spotkania z mieszkańcami, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej.
 • przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku ul. Broniewskiego 1 – informowanie rodziców na zebraniach w szkole o zwrócenie uwagi na zachowanie swoich dzieci oraz jak spędzają czas wolny na osiedlu Przyjaźń, stały kontakt z pedagogiem szkolnym  i gronem pedagogicznym.
 • Przekazywanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami

 

ulice:

Aleja Solidarności  (nr parzyste 2 – 8), Antoniukowska  (nr nieparzyste 1- 43), Broniewskiego (nr nieparzyste 1- 23), Karczmarskiego, Knyszyńska (lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej), Wierzbowa (nr 1 -  5B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 32:

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Małgorzata Czyż-Kalisz

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 152

tel. (85) 670-39-13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem ,wszczynanie głosnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnanie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie bloku przy ulicy Antoniukowska 52,całodobowo od poniedziałku do niedzieli. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD,spotaknie z mieszkańcami pobliskich bloków,
 •  powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika-dzielnicowego ,który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • nasilone kontrole rejonu blok,podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia uzależnienia,
 • aktywacja służb mogącyh oddziaływać w celu wypłyniecia na przebyawjace tam osoby:
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązaywania Problemów Akoholowych  clem sierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,Sądu rodzinnego i Nieletnich o whląd w sytuację rodzinną,inne podmiowty pomocowe,powiadomnienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się w/w osób.
 • kontunuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie okreslonego na początku celu
 • propagowanie PDP podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI
 • spotkanie z mieszkańcami bloku ul.Antoniukowska 52, analiza podjęctych działń,ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Rada osiedla-rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie  z ich kompetencjami np.przy planowaniu inwestycji
 • Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie-zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • stowarzyszenia i fundacje-mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundajce itp.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Właściele oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo-monopolowego-przypomnienie obowiązujących przepisów dot.sprzedaży alkoholu
 • Przedszkola Samorządowe nr 31,II LO-informowanie służb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy

ulice:

Antoniukowska  (nr  6 – 60), Dąbrowskiego (wiadukt), GłowackiegoKnyszyńska (nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej), Narewska, Owsiana, Stalowa, Świętokrzyska, Ukośna, Wiatrakowa, Widok, Wysoka, Zielone Wzgórze

 

Rejon dzielnicowego Nr 33:

mł.asp. Adam Połowianiuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 155

tel. (85) 670-39-15

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Narewska 26
II i III wtorek w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie klatek schodowych w godzinach popołudniowo- wieczornych, we wszystkie dni tygodnia w rejonie bloku Białystok ul. Barszczańska 1

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania, informacji przekazanych przez Straż Miejską w Białymstoku.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie;
 • spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu; kontrola rejonu klatek schodowych i piwnic pod kątem ujawniania osób bezdomnych;
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu;
 • poinformowanie funkcjonariuszy Posterunku Straży Miejskiej przy ul. Barszczańskiej 2 o rozpoczętych działaniach;
 • kontrola rejonu klatek schodowych i piwnic pod kątem ujawniania osób bezdomnych;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych);

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca;
 • Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; właściwe zabezpieczenie posesji poprzez naprawę domofonów i zabezpieczenie nieużywanych komórek w piwnicy budynku;
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach oraz o osobach bezdomnych przebywających w rejonie bloku Klepacka 6;

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijska, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka, Ks. Grzybowskiego (nr nieparzyste  1 – 67), Graniczna, Kubańska, Litewska, Łotewska, Meksykańska, Mongolska, Niewodnicka, Norweska, Polowa, Polska, Portugalska, Rumuńska, Serbska, Skandynawska, Słoweńska, Szkolna (od ul. Meksykańskiej do torów kolejowych), Szwajcarska, Ukraińska, Warsztatowa, Watykańska, Wenecka, Wietnamska

 

Rejon dzielnicowego Nr 34:

 

st. asp. Adam Tichoniuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 154

tel. (85) 670-39-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaczepianie przechodniów, zaśmiecanie terenu w rejonie bloku Popiełuszki 123. Zagrożenie stwierdzono w godzinach 18.00-22.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska,
 • systematyczna kontrola wskazanego miejsca podczas obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – wymiana informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu, opracowanie i podjęcie stosownych działań, mających na celu eliminacji niepożądanych zachowań,
 • Straż Miejskapoinformowanie o zagrożeniu, wymiana informacji i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska.

 

ulice:

A. Boboli (nr nieparzyste  53 – 91, nr parzyste  84 – 110), A. Krzywoń, Duńska, Elewatorska, Francuska, Grecka, Girstuna, Irlandzka, Jana Pawła II (nr 77 do 91), Ks. Grzybowskiego (nr parzyste nr 2 do 46b, nr nieparzyste od nr 1 – 41), Ks. J. Popiełuszki (nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128), Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 35:

Starszy Dzielnicowy
asp. szt.  Mariusz Zagórski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 158

tel. (85) 670-34-55

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzą się osób w rejonie ul. Upalna 88-96, które poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca  porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom oraz dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. Zagrożenie stwierdzono całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownikiem administracji osiedla Słoneczy Stok celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,

 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń,

 • spotkania z mieszkańcami – informowanie mieszkańców podczas obchodu
  o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską celem wyeliminowania w/w problemu ,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa i Administracja Osiedla „Słoneczny Stok” –rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu pośród mieszkańców,
 • Właściwe doświetlenie terenu – ustalenia z pracownikami osiedla Słoneczny Stok , ul. Witosa 34 w Białymstoku

ulice:

Hetmańska (nr 68 - 92/1), Ks. J. Popiełuszki (nr parzyste 2 – 16), Marczukowska (nr nieparzyste 29 – 69, nr parzyste 14, 16,18,42), Stroma, Upalna 

 

Rejon dzielnicowego Nr 36: 

st. sierż. Anna Mazurczyk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 159

tel. (85) 670-34-55

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Żebractwo, wyłudzanie pieniędzy na różnego rodzaju organizacje pomocowe oraz oferowanie do sprzedaży wadliwej jakości sprzętu budowlanego przez osoby prawdopodobnie narodowości czeczeńskiej w rejonie parkingu sklepu przy ul. Hetmańskiej 16 w Białymstoku

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska zanieczyszczania,
 • aktywizacja ochrony sklepu oraz kierownictwa do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,
 • poinformowanie Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o sytuacji mającej miejsce w tym rejonie w celu zwiększenia liczby kontroli w danym rejonie,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w uporządkowaniu terenu,
 • Ochrona oraz kierownictwo sklepu ul. Hetmańska 16 – informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji

ulice:

Hetmańska (numery parzyste  2 – 66), Jana Pawła II (nr 37 – 51)Marczukowska  (nr 2 - 30 bez nr 14, 16, 18), Sikorskiego (nr 2 – 32), Skrajna, Witosa.

 

Rejon dzielnicowego Nr 37:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt.  Mariusz Zagórski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 160

tel. (85) 670-34-55

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Witosa 34
I i III wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku  przy przy ul. Szarych Szeregów 9 w godz. 16:00 – 02:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom  oraz  dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież,
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownikiem administracji osiedla Leśna Dolina , ul. Powstańców 1 w Białymstoku celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik administracji osiedla Leśna Dolina , ul. Powstańców 1 w Białymstoku   – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami
 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku , ul. Armii Krajowej 32 – informowanie rodziców na zebraniach w szkole o zwrócenie uwagi na zachowanie swoich dzieci oraz jak spędzają czas wolny na osiedlu Leśna Dolina. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i gronem pedagogicznym
 • Właściwe doświetlenie terenu – ustalenia z pracownikami osiedla Leśna Dolina , ul. Powstańców 1 w Białymstoku

ulice:

Armii Krajowej  (nr nieparzyste), Batalionów Chłopskich (nr 2 - 8, 1 – 3), Ks. J. Popiełuszki (nr parzyste  60 – 106), Powstańców, Sikorskiego (nr nieparzyste do nr. 9), Szarych Szeregów

 

Rejon dzielnicowego Nr 38:

 

mł.asp. Adam Połowianiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

kom. 694 407 985

tel. (85) 670-39-15

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie klatek schodowych w godzinach popołudniowo- wieczornych, we wszystkie dni tygodnia w rejonie bloku Białystok ul. Bacieczki 217

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania, informacji przekazanych przez Straż Miejską w Białymstoku zgłoszenia w KMZB. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, ; spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu; kontrola rejonu placu zabaw,rejonu przyległego do sklepu Biedronka
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z  dzielnicowym
 •  systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) kontrola rejonu pod kątem osób popełniających wykroczenia porządkowe
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu; spotkania z mieszkańcami przyległych  bloków oraz  domów jednorodzinnych -analiaza wystepującego zjawiska ,
 • obchód w/w rejonu
 • działania j.w, spotkania z mieszkańcami mające na celu analizę efektów przeprowadzonego planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska- wyeliminowanie zjawiska, współopraca
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach

 

ulice:

Armii Krajowej  (nr. Parzyste), Batalionów Chłopskich (10 – 18, 5 – 9), Bacieczki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr 143 – 225), Hotelowa, Jana Pawła II (nr nieparzyste  57 – 75), Wysoki Stoczek (nr 43,45,57,66,70), Grzeczna, Miłosna, Niska, Sympatyczna, Sikorskiego (9 – do końca), Przyjazna

 

Rejon dzielnicowego Nr 39:

  

st. sierż. Bartosz Walendziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 156

tel. (85) 670-34-55

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Aleja Niepodległości 9
II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej oraz zaśmiecanie  w rejonie sklepu monopolowego Chorten w Białymstoku ul. Lawendowa 79A oraz pobliskich bloków przy ul. Lawendowa 77, 77A i 79 przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 16.00-2.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, zgłoszenia w KMZB.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie, spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu, kontrola rejonu sklepu Chorten oraz bloków pod kątem osób popełniających wykroczenia.
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach , kontrola klatek schodowych i terenu przyległego, kontakt z administracją osiedla i omówienie sposobów rozwiązywania problemu.
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu ( głównie w godzinach popołudniowych), kontrola rejonu sklepu i bloków pod kątem spożywania alkoholu , zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych), spotkanie z mieszkańcami i administracją ul. Lawendowej 77-79 wspólna analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w w/w rejonie.
 • obchód w/w rejonu
 • działania j.w, spotkania z mieszkańcami mające na celu analizę efektów przeprowadzonego planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska –wyeliminowanie zjawiska, współpraca
 • Administracja Zielone Wzgórza -zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie, właściwe zabezpieczenia posesji poprzez zamontowanie monitoringu i dodatkowego oświetlenia.
 • Mieszkańcy-uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach oraz osobach postronnych przebywających w rejonie bloków ul. Lawendowa 77,77A,79,79A.

ulice:

Al. NiepodległościA. Boboli (nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste   1 – 51), Bratkowa, Klonowa, Korycińska, Ks. J. Popiełuszki (nr 69 – 111), Lawendowa, Letnia, Magnoliowa (numery parzyste), Miodowa, Okrzei, Rybnika, Słowieńska, Storczykowa, Szkolna, Ubocze, Wiedeńska, Wrocławska (numery nieparzyste), Zielonogórska (nr 2 – 14), Zimowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 40:

 

asp. Paulina Sidorska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 157

tel. (85) 670-39-15

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku ul. Rumiankowa 18 w godz. 16:00-24:00 gromadzą się osoby, które poprzez używanie słów wulgarnych zakłócają porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. W tym miejscu dochodzi również do spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD,
 • kontakt ze spółdzielnią mieszkaniową celem zamieszczenia informacji o realizowanym planie na tablicy ogłoszeń,

 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w celu współdziałania w uporządkowaniu terenu, 

 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby tam przebywające,

 • propagowanie przedsięwzięcia podczas obchodu rejonu służbowego,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia mieszkaniowapoinformowanie właściwego strażnika, który będzie współdziałał w eliminacji zdiagnozowanego zagrożenia,

 • Straż Miejska - eliminacja zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

ulice:

Hetmańska (nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 – 109), Konwaliowa, Ks. J. Popiełuszki (od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 – 25), Lniana, Magnoliowa (nr nieparzyste), Różana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Wrocławska (nr 20), Zielonogórska (nr nieparzyste, nr parzyste 16 – 36)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 82:

mł. asp. Sławomir Sacharczuk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 512 266 002

tel. (85) 670 39 06

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie terenów leśnych i akty wandalizmu w m. Porosły w rejonie ul. Sosnowej. W lasach znajdujących się w pobliżu tej ulicy w ostatnim okresie zostało ujawnionych kilka „dzikich” wysypisk śmieci pochodzących prawdopodobnie z okolicznych budów domów jednorodzinnych 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców (m.in. poprzez zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa), własnego rozpoznania oraz zgłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Sołtysa wsi Porosły.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie;
 • spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu, wywieszenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji planu na tablicy ogłoszeniowej we wsi Porosły;
 • kontrola rejonu kompleksów leśnych, kontrola
 • rejonu okolicznych budów pod kątem wyposażenia ich w pojemniki na odpady
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,
 • działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu; poinformowanie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz Nadleśnictwa Dojlidy i funkcjonującej w jego ramach Straży Leśnej o rozpoczętych działaniach; kontrola
 • rejonu kompleksów leśnych, kontrola rejonu okolicznych budów pod kątem wyposażenia ich w pojemniki na odpady
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Porosły – wspólna analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w w/w rejonie; kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów
 • obchód w/w rejonu – kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych  budów; wspólne działania ze Strażą Leśną systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych), kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych), kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów;
 • kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów, spotkania z mieszkańcami mające na celu analizę efektów przeprowadzonego planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Leśna - wyeliminowanie zjawiska, współpraca
 • Urząd Miejski w Choroszczy – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; podjęcie ewentualnych działań mających na celu usunięcie śmieci z lasów;
 • Sołtys wsi Porosły – j.w.
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na zaśmiecanie lasów, które są ich wspólnym dobrem

 

 

miejscowości:

BarszczewoCzaplinoCzaplino KoloniaJeronikiKrupniki (ulice: Ks. Grzybowskiego, Węgierska), Klepacze (ulice: Cicha, Długa, Dolna, Górna, Graniczna, Kolejowa, Krótka, Łagodna, Łąkowa, Mokra, Myśliwska, Nadrzeczna, Niewodnicka, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha, Wąska, Wierzbowa, Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek), ŁyskiMińceOgrodnikiOliszkiPorosłyPorosły KoloniaSienkiewiczeTurczyn