Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 76:

 

mł. asp. Michał Makuła

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 195

tel. (85)718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży narażonej na demoralizację w rejonie szkoły w Michałowie ul. Sienkiewicza 21 w godzinach 18-22 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od dyrekcji szkoły w Michałowie oraz z ustaleń  uzyskanych w ramach obchodu.

 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego oraz służbom patrolowym PP w Michałowie polegające na kontroli w/w miejsca,
 • przeprowadzenie spotkań z uczniami SP Michałowo dotyczących edukacji prawnej nieletnich oraz akcji informacyjnej odnośnie przedsięwzięcia,
 • poinformowanie placówki SG w Michałowie o zagrożeniach w rejonie SP w Michałowie oraz zaplanowanych działaniach celem uwzględnienia przez funkcjonariuszy SG zadań do realizacji w planowanych służbach mających na celu kontrole przedmiotowego rejonu,
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu oraz z funkcjonariuszami Palcówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli przedmiotowego miejsca,
 •  zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów SP w Michałowie w trakcie wywiadówek lub w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami uczniów wzywanych do szkoły z uwagi na nieodpowiednie zachowanie lub powstałe zdarzenie mające na celu wypracowanie rozwiązania mającego poprawić zachowanie uczniów i ich bezpieczeństwo
 •  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie – poinformowanie o zagrożeniu celem kontroli i reagowaniu na popełniane wykroczenia porządkowe w tym miejscu,
 • Pracownicy SP w Michałowie-poinformowanie o zagrożeniu i przeprowadzenie spotkań z uczniami ich rodzicami,
 • Gazeta Michałowska -  opublikowanie informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych spotkań.

miejscowości:

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

 

asp. Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 194

tel. (85) 718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Kuriany, gmina Zabłudów zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu terenu i zakłócaniu porządku w miejscu publicznym przez osoby nietrzeźwe gromadzące się w tym miejscu. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach 6:00 - 22:00, a w weekendy w godzinach 9:00 – 18:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców i sołtysa w/w miejscowości w formie konsultacji społecznych,
 • Sporządzenie KZD oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia,
 •  propagowanie i poinformowanie mieszkańców wsi Kuriany o zaistniałym zagrożeniu poprzez rozmowy z mieszkańcami,
 • poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie  o przedmiotowym zagrożeniu celem podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych we wskazanym miejscu,
 • Dalsza realizacja KZD celem wyeliminowania zagrożenia i bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń określonych w art. 43'ust1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz sprawców  innych wykroczeń porządkowych ujętych w Kodeksie Postępowań o Wykroczenia,
 • przeprowadzenie kontroli sklepu w m. Kuriany wspólnie z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie pod kątem prawidłowości w sprzedaży alkoholu,
 • przeprowadzenie rozmów z właścicielami niezabudowanych działek w rejonie sklepu celem ich oczyszczenia i uprzątnięcia,
 • zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie osób stale bywających w rejonie sklepu w m. Kuriany i nadużywających alkoholu celem skierowania ich na leczenie odwykowe od uzależnienia od  alkoholu. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie - wnioski wobec osób nadużywających  i spożywających alkohol we wskazanym miejscu, kontrola sklepu pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu,
 • MOPS w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol,
 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia,
 • właściciel i personel sklepu w m. Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska,
 • mieszkańcy wsi Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska,
 • właściciele działek przyległych do rejonu sklepu w m. Kuriany zmobilizowanie do uprzątnięcia terenu swoich działek oraz ewentualne wykoszenie krzaków.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ul. Białostocka 30A, tel. /85/ 670-41-52

 

Kierownik - st. asp.  Mariusz Baran


 

tel. 604 439 043, tel. /85/ 670-41-50

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

mł. asp.  Krzysztof Korzeniecki

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 198

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) w rejonie bloku Michałowo ul. Hieronimowska 9C oraz nieprawidłowa infrastruktura i oznakowanie

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od  mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsca oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego, założenie Karty Zadania Doraźnego w celu objęcia kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe; nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinformowania mieszkańców o planie działania priorytetowego dzielnicowego (akcja informacyjna); zorganizowanie spotkania z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiając im przedmiotowy problem oraz wypracowanie możliwości jego zneutralizowania oraz zainicjowanie w akcje informacyjną skontaktowanie się z Wydziałem Ruchu Drogowego w Białymstoku w związku z wnoszonymi zagrożeniami z KMZB dotyczącymi nieprawidłowego parkowania oraz infrastruktury i oznakowania celem podjęcia przez nich stosownych działań zmierzających do zneutralizowania przedmiotowego zagrożenia, poinformowanie placówki SG w Michałowie o zagrożeniach w rejonie bloku Michałowo ul. Hieronimowska 9C oraz zaplanowanych działaniach w związku z realizacja planu priorytetowego celem uwzględnienia przez nich zadań do realizacji w planowanych przez nich służbach mających na celu kontrole przedmiotowego rejonu; nawiązanie kontaktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Michałowie celem zorganizowania spotkania z mieszkańcami bloku z udziałem dzielnicowego, celem przeprowadzenia konsultacji społecznych podczas których zostaną wypracowane rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo i porządek w rejonie bloku dotyczące parkowania pojazdów, zorganizowanie wspólnych działań z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku oraz z Strażą Graniczną w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli w przedmiotowym miejscu w celu zneutralizowania zagrożenia i podniesienia lokalnej świadomości co do przedmiotowego zagrożenia;, przeprowadzenie konsultacji społecznej z mieszkańcami bloku przy ul. Hieronimowskiej 9C i ulic przyległych w celu podsumowania i oceny działań planu priorytetowego ewentualne wypracowanie nowych rozwiązań- propozycje mieszkańców; poinformowanie lokalnej „Gazety Michałowskiej” o przeprowadzonych działaniach dzielnicowego dotyczących planu priorytetowego i jego efektach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku- wspólne działania mające na celu wyeliminować zagrożenia 
 • Placówka Straży Granicznej w  Michałowie - wspólne kontrole w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń i reagowania na popełniane wykroczenia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Michałowie-  poprawa infrastruktury oraz oznakowania w rejonie bloku i ulic przyległych a także wyznaczenia miejsc parkingowych,  zorganizowania spotkania z mieszkańcami w celu wypracowania rozwiązań neutralizacji pozostałych zagrożeń wynikających z KMZB
 • Gazeta Michałowska-  opublikowanie informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych spotkań i konsultacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

 

mł. asp. Adam Jurczuk

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

kom. 887884039

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznych  w rejonie sklepu w miejscowości Szymki 57 w godzinach od 6-20

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie informacji od mieszkańców, spostrzeżeń własnych oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego,
 • poinformowanie placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym działaniu oraz podjęcie działań prewencyjnych w w/w miejscu,
 • przeprowadzenie debaty społecznej i akcji informacyjnej na temat KMZB, informując lokalną społeczność o powziętych działaniach,
 • wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie, celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu
 • kontrole sklepu w Szymkach  pod kątem nieprawidłowości sprzedaży alkoholu i wyczulenia sprzedawców na istniejące zjawisko.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Placówka SG w Michałowie – informowanie o zagrożeniu i zlecenie zadań dotyczących kontroli w/w miejsc pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń i reagowania na popełniane wykroczenia, oraz wspólne działania z dzielnicowym,

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie – przeprowadzenie kontroli sklepu w m. Szymki  pod kątem nieprawidłowości sprzedaży alkoholu,

 • MGOPR w Michałowie – wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol,

 • właściciel i personel sklepu w m. Szymki 57,

 • sołtys- wspólne omawianie przedsięwzięcia i sposobów eliminacji zagrożenia.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ul. Michałowska 7, tel. /85/ 670-41-33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

tel. /85/ 670-41-33

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 197

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie przedszkola, jak również na jego terenie przy ul. Fabrycznej 8 w Gródku. Ponadto demoralizacja dzieci będących w przedszkolu, jak również przebywających  w jego obrębie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia oraz sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • przesłanie informacji do innych służb tj. straży granicznej,
 • spotkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb, 
 • monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu, 
 • przeprowadzenie rozmowy z dyrekcją szkoły i przedszkola o zamierzonym przedsięwzięciu,
 • organizacja wspólnej akcji z innymi instytucjami ( straż graniczna nauczyciele, harcerze) ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających we wskazanym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informowanie lokalnej prasy, fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe w SP Gródek inne  itp.  – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy przedszkola w Gródku - monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy na terenie placówki,
 • Straż Graniczna - poinformowanie funkcjonariuszy o istniejącym zagrożeniu,
 • Personel sklepów spożywczo - monopolowych - poinformowanie o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

st. sierż. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

kom. 604495677

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Zubry gromadzenie się bezpańskich psów, wybiegających na ulicę i atakujących  pieszych oraz osoby poruszające się rowerami i samochodami, przez co powodują zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.   

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne oraz sygnały wpływające od  mieszkańców.

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • spotkanie z Sołtysem wsi oraz z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia,
 • w przypadku ustalenia właścicieli psów, poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach posiadaczy psów,
 • propagowanie przedsięwzięcia, podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, 
 • " wizja lokalna” terenu wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Gródku,
 • działania wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • w przypadkach nie ustalenia właścicieli psów, wystąpienie do Urzędu Gminy w Gródku z wnioskiem o odłowienie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt przy pomocy odpowiednich służb. 

  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Gródku - monitorowanie efektów pracy hycla w przypadku dalszego ujawniania biegających bezpańskich psów, informowanie UG  o efektach działań własnych oraz hycla,
 • Straż Graniczna -  kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry