Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 76:

 

mł. asp. Michał Makuła

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 195

tel. (85)718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w miejscowości m. Ryboły w rejonie sklepu spożywczego w godzinach od 6-20.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja pozyskana  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również z informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu, oraz zaśmiecania w miejscach publicznych w m. Ryboły o 40%;
 • aktywizacja lokalnej społeczności do działania mającego na celu podniesienia poczucia odpowiedzialności za w/w zjawisko oraz podjęcie efektywnych działań;
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabłudowie oraz pracowników Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie celem dotarcia do osób mających problem alkoholowy i udzielenia im pomocy;
 • aktywizacja do działań właściciela sklepu oraz pracowników celem informowania klientów o konsekwencjach spożywania alkoholu w rejonie sklepu (miejscach publicznych);
 • zobligowanie właściciela pustostanu przy sklepie do prawidłowego zabezpieczenia budynku oraz posesji, aby uniemożliwić wejście osobom postronnym;
 • sporządzenie KZD oraz jego realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michalowie o zaistniałym zagrożeniu celem podjęcia działań prewencyjnych w tym miejscu;
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;
 • przeprowadzenie rozmowy z właścicielem pustostanu odnośnie zabezpieczenia go przed osobami postronnymi;
 • reagowanie na popełniane wykroczenia porządkowe;
 •  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie – przeprowadzenie kontroli sklepu w m. Ryboły;
 • MOPS w Zabłudowie – wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w /w miejscu i spożywających alkohol;
 • właściciel sklepu- przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim;
 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie – poinformowanie o zagrożeniu celem kontroli i reagowaniu na popełniane wykroczenia porządkowe w tym miejscu.

 

miejscowości:

 

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

 

asp. Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 194

tel. (85) 718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zaśmiecanie terenu leśnego w miejscowości Kuriany gmina Zabłudów, zwłaszcza przy drodze leśnej w kierunku miejscowości Henrykowo poprzez wywożenie odpadów pochodzenia budowlanego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego oraz informacje przekazane podczas debaty społecznej 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • aktywizacja właścicieli niezabudowanych działek do ich oczyszczenia i uprzątnięcia.
 • aktywizacja podmiotów pozapolicyjnych takich jak Nadleśnictwo Żednia, Nadleśnictwo Dojlidy, Straż Graniczna, koło łowieckie do działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia.
 • sporządzenie KZD oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia;

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców i sołtysa wsi Kuriany w formie konsultacji społecznych;

 • poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu celem podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych we wskazanym miejscu;

 • bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Gminy w Zabłudowie, Referat Gospodarki Komunalnej – działania w zakresie uniemożliwiającym wyrzucanie śmieci, organizacja uprzątnięcia terenu.

 • Nadleśnictwo Dojlidy – kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

 • Nadleśnictwo Żednia - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

 • Sołtys wsi Kuriany – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.

 • właściciele działek leśnych w m. Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

 • mieszkańcy wsi Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ul. Białostocka 30A, tel. /85/ 670-41-52

 

Kierownik - p.o. asp.  Krzysztof Korzeniecki

tel. 604 439 043, tel. /85/ 670-41-50

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

sierż.sztab. Tomasz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 198

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznych  w miejscowości Michałowo ul. Białostocka 33 rejon sklepu Lewiatan w godzinach od 6-22

Źródło informacji o zagrożeniu:

Iinformacja z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje zdobyte w ramach obchodu.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •  zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego  oraz służbom patrolowym PP w Michałowie polegające na kontroli w/w miejsca  oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego, kontynuacja KZD
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego polegające na wzmożonej kontroli miejsca zagrożonego;
 •  poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu, zaplanowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami SG Michałowo w ramach planowych wspólnych służb z SG oraz uwzględnienia przez nich zadań do służby w związku z planem priorytetowym polegającym na wzmożonej kontroli przedmiotowego rejonu w planowanych przez nich służbach
 • Przeprowadzenie spotkań z pracownikami MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie  celem rozpropagowania planu priorytetowego i aktywizację pracowników  do wspólnych działań i w akcje informacyjną wśród mieszkańców Michałowa podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych
 •  kontynuacja założeń z czerwca i lipca dotyczące realizacji KZD i wspólnych działań z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego i funkcjonariuszami SG w Michałowie
 • spotkania profilaktyczne z uczniami w SP w Michałowie dot. szkodliwości alkoholu oraz zareklamowanie działań planu priorytetowego (akcja informacyjna)
 • - kontrola sklepu wspólnie z członkami GKRPA w Michałowie pod kątem legalności i prawidłowości przy  sprzedaży alkoholu- poinformowanie sprzedawców  i właścicieli sklepu o obowiązujących przepisach i konsekwencjach prawnych ich nieprzestrzegania
 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją GOK w Michałowie w celu rozpropagowania informacji o działaniach podczas organizowanych przez nich wydarzeniach kulturalnych  oraz na ich stronie internetowej
 • przeprowadzenie analizy skuteczności podjętych działań i ich efektu oraz ich ocena,  jeżeli przyniosły one pożądany cel to kontynuacja założonych działań, jeżeli nie przyniosły założonego celu  to wypracowanie  nowych  rozwiązań  wynikłych podczas realizacji planu
 • wprowadzenie ewentualnych korekt do realizacji zadań  planu priorytetowego;

 

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli  zagrożonego rejonu
 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli  rejonu SP w Michałowie , legitymowania nieletnich i kontrola przenoszonego bagażu przez nieletnich;
 • współpraca z pracownikami SP w Michałowie mająca na celu przeprowadzenie spotkań z uczniami ich rodzicami (wywiadówki), ujawnianie nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz miejsc  sprzyjających demoralizacji młodzieży  a także  przeprowadzania rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych  z uczniami  stwarzającymi problemy wychowawcze;
 •  gazeta Michałowska w kwestii opublikowania informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych  spotkań  a następnie jego  podsumowania.

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

 

st.sierż.Justyna Citkowska

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

kom. 887 884 039

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznych  w miejscowości Bondary 1 rejon sklepu  w godzinach od 6-22;

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie informacji od mieszkańców, spostrzeżeń własnych oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego  oraz służbom patrolowym PP w Michałowie polegające na kontroli w/w miejsca  oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego;
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych obejmującej przedmiotowy teren
 • wspólne działania z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego polegające na wzmożonej kontroli miejsca zagrożonego;
 • poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu, zaplanowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami SG Michałowo w ramach planowych wspólnych służb z SG oraz
 • przeprowadzenie spotkań z pracownikami MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie  celem rozpropagowania planu priorytetowego i aktywizację pracowników  do wspólnych działań i w akcje informacyjną wśród mieszkańców Michałowa podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych
 •  kontynuacja założeń z czerwca i lipca dotyczące realizacji KZD i wspólnych działań z dzielnicowym przyległego rejonu służbowego i funkcjonariuszami SG w Michałowie
 • spotkania profilaktyczne z uczniami w SP w Michałowie dot. szkodliwości alkoholu oraz zareklamowanie działań planu priorytetowego (akcja informacyjna)
 • kontrola sklepu wspólnie z członkami GKRPA w Michałowie pod kątem legalności i prawidłowości przy  sprzedaży alkoholu- poinformowanie sprzedawców  i właścicieli sklepu o obowiązujących przepisach i konsekwencjach prawnych ich nieprzestrzegania
 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją GOK w Michałowie w celu rozpropagowania informacji o działaniach podczas organizowanych przez nich wydarzeniach kulturalnych  oraz na ich stronie internetowej
 • przeprowadzenie analizy skuteczności podjętych działań i ich efektu oraz ich ocena,  jeżeli przyniosły one pożądany cel to kontynuacja założonych działań, jeżeli nie przyniosły założonego celu  to wypracowanie  nowych  rozwiązań  wynikłych podczas realizacji planu
 • wprowadzenie ewentualnych korekt do realizacji zadań  planu priorytetowego;podsumowanie i ocena realizacji zadań  planu priorytetowego

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli  zagrożonego rejonu
 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli  rejonu sklepu;
 • współpraca z pracownikami  MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie (akcja informacyjna i kontrola sklepu)

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ul. Michałowska 7, tel. /85/ 670-41-33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

tel. /85/ 670-41-33

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 197

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie zalewu wodnego w  miejscowości Zarzeczany.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia oraz sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • przesłanie informacji do innych służb tj. straży granicznej,
 • spotkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb, 
 • monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu, 
 • przeprowadzenie rozmowy z wójtem gminy Gródek o zamierzonym przedsięwzięciu,
 • organizacja wspólnej akcji z innymi instytucjami ( straż graniczna nauczyciele, harcerze) ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających we wskazanym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli  zagrożonego rejonu
 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli  rejonu sklepu;
 • współpraca z pracownikami  MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie (akcja informacyjna i kontrola sklepu)

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

sierż.szt. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

kom. 604 495 677

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Waliły Stacja ul.Sosnowa. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne oraz sygnały wpływające od  mieszkańców oraz na KMZB

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD celem wyeliminowania zjawiska,przesłanie do innych służb tj,straż graniczna
 • spotkanie z Sołtysem wsi oraz z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia,
 • propagowanie PDP podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu
 • działania wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu służbowego
 • wzmozona kontrola własna miejsca zagrożonego,stała współpraca z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego oraz funkcjonariuszami Straży granicznej ,represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna -  kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.
 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monoplowych o obowiązujących przepisach dot.sprzedaży alkoholu (małoletni,osoby nietrzeźwe)
 • poinformowanie loklanej prasy

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry