Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 76:

 

mł. asp. Michał Makuła

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 195

tel. (85)718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w miejscowości Zabłudów w rejonie skweru i przystanku PKS przy ul. Rynek w godzinach 6:00-20:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

utworzenie  miejsca do spożywania alkoholu (przeprowadzenie konsultacji z lokalną społecznością dotyczących utworzenia miejsca do spożywania alkoholu, uzyskanie opinii osób przebywających w rejonie skweru i przystanku autobusowego dotyczącej utworzenia miejsca do spożywania alkoholu, uzgodnienia powyższych kwestii z Burmistrzem Zabłudowa oraz Przewodniczącym Rady Miasta, jak również z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej oraz Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów alkoholowych w Zabłudowie),   sporządzenie Karty Zadań Doraźnych w rejonie skweru i przystanku PKS, poinformowanie  społeczności o założeniach planu priorytetowego poprzez lokalną prasę, poinformowanie oraz współpraca z Placówką Straży Granicznej w Michałowie w zakresie wyeliminowania  wyeliminowania zjawiska, reagowanie na popełnianie wykroczenia porządkowe w objętych planem priorytetowych miejscach. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie- wsparcie merytoryczne przy procedowaniu uchwały Rady Gminy oraz przekazanie środków finansowych na zagospodarowanie takiego terenu.
 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie- wspólna z Policją realizacja zadań związanych z kontrolą miejsc zagrożonych ujętych w planie priorytetowym,  reagowanie na popełnianie wykroczenia.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie- włączenie się w działania poprzez zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w miejscach ujętych w planie priorytetowym i spożywających alkohol. 
 • mieszkańcy Zabłudowa- wsparcie lokalnej społeczności przy tworzeniu miejsca wyznaczonego do spożywania alkoholu. 

miejscowości:

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

 

asp. Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 194

tel. (85) 718 80 97

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Kuriany, gmina Zabłudów zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu terenu i zakłócaniu porządku w miejscu publicznym przez osoby nietrzeźwe gromadzące się w tym miejscu. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach 6:00 - 21:00, a w weekendy w godzinach 9:00 – 18:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców i sołtysa w/w miejscowości w formie konsultacji społecznych, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego oraz jego realizacja celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia, wymiana pomysłów i rozwiązań pomiędzy mieszkańcami zmierzających do rozwiązania wskazanego zjawiska, propagowanie i poinformowanie mieszkańców wsi Kuriany o zaistniałym zagrożeniu poprzez zamieszczenie informacji w miesięczniku lokalnym pod nazwą - „Zabłudów i Okolice”, poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu celem podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych we wskazanym miejscu, dalsza realizacja KZD celem wyeliminowania zagrożenia i bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń określonych w art. 43 ust. 1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz sprawców innych wykroczeń porządkowych ujętych w Kodeksie Postępowań o Wykroczenia, przeprowadzenie kontroli sklepu w m. Kuriany wspólnie z pracownikami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie pod kątem prawidłowości w sprzedaży alkoholu, oraz wyczulenie sprzedawców i właściciela sklepu na istniejące zjawisko, aktywizacja MOAK w Zabłudowie celem organizacji zajęć dla młodzieży i seniorów poprzez działania profilaktyczne odnośnie szkodliwego działania alkoholu i jego niekorzystnych skutków, zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie osób stale bywających w rejonie sklepu w m. Kuriany i nadużywających alkoholu celem skierowania ich na leczenie odwykowe od uzależnienia od alkoholu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie - wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu, kontrola sklepu pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu.
 • MOPS w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol.
 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.
 • MOAK w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu oraz podjecie działań profilaktycznych celem zorganizowania zajęć dla młodzieży i seniorów, gazeta lokalna- miesięcznik – „Zabłudów i Okolice”- poinformowanie o zagrożeniu, oraz jego sposobie przeciwdziałania przez mieszkańców.
 • właściciel i personel sklepu w m. Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.
 • mieszkańcy wsi Kuriany – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ul. Białostocka 30A, tel. /85/ 670-41-52

 

Kierownik - st. asp.  Mariusz Baran


 

tel. 604 439 043, tel. /85/ 670-41-50

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

mł. asp.  Krzysztof Korzeniecki

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 198

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

nieprawidłowe parkowanie (całodobowo) w rejonie bloku Michałowo ul. Hieronimowska 9C oraz nieprawidłowa infrastruktura i oznakowanie

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od  mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsca oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego, założenie Karty Zadania Doraźnego w celu objęcia kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe; nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinformowania mieszkańców o planie działania priorytetowego dzielnicowego (akcja informacyjna); zorganizowanie spotkania z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawiając im przedmiotowy problem oraz wypracowanie możliwości jego zneutralizowania oraz zainicjowanie w akcje informacyjną skontaktowanie się z Wydziałem Ruchu Drogowego w Białymstoku w związku z wnoszonymi zagrożeniami z KMZB dotyczącymi nieprawidłowego parkowania oraz infrastruktury i oznakowania celem podjęcia przez nich stosownych działań zmierzających do zneutralizowania przedmiotowego zagrożenia, poinformowanie placówki SG w Michałowie o zagrożeniach w rejonie bloku Michałowo ul. Hieronimowska 9C oraz zaplanowanych działaniach w związku z realizacja planu priorytetowego celem uwzględnienia przez nich zadań do realizacji w planowanych przez nich służbach mających na celu kontrole przedmiotowego rejonu; nawiązanie kontaktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Michałowie celem zorganizowania spotkania z mieszkańcami bloku z udziałem dzielnicowego, celem przeprowadzenia konsultacji społecznych podczas których zostaną wypracowane rozwiązania mające poprawić bezpieczeństwo i porządek w rejonie bloku dotyczące parkowania pojazdów, zorganizowanie wspólnych działań z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku oraz z Strażą Graniczną w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli w przedmiotowym miejscu w celu zneutralizowania zagrożenia i podniesienia lokalnej świadomości co do przedmiotowego zagrożenia;, przeprowadzenie konsultacji społecznej z mieszkańcami bloku przy ul. Hieronimowskiej 9C i ulic przyległych w celu podsumowania i oceny działań planu priorytetowego ewentualne wypracowanie nowych rozwiązań- propozycje mieszkańców; poinformowanie lokalnej „Gazety Michałowskiej” o przeprowadzonych działaniach dzielnicowego dotyczących planu priorytetowego i jego efektach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku- wspólne działania mające na celu wyeliminować zagrożenia 
 • Placówka Straży Granicznej w  Michałowie - wspólne kontrole w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń i reagowania na popełniane wykroczenia
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Michałowie-  poprawa infrastruktury oraz oznakowania w rejonie bloku i ulic przyległych a także wyznaczenia miejsc parkingowych,  zorganizowania spotkania z mieszkańcami w celu wypracowania rozwiązań neutralizacji pozostałych zagrożeń wynikających z KMZB
 • Gazeta Michałowska-  opublikowanie informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych spotkań i konsultacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

 

mł. asp.  Krzysztof Korzeniecki

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

kom. 887884039

tel. (85) 670 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie terenów leśnych i gruntów rolnych- tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w miejscowości Majdan na terenie po byłym wysypisku śmieci w godzinach wieczorowo- nocnych we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsca mające na celu ujawnianie i bezwzględne rozliczanie sprawców przedmiotowego procederu w drodze postępowania mandatowego, założenie Karty Zadania Doraźnego w celu objęcia kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe; nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinformowania mieszkańców o planie działania priorytetowego dzielnicowego (akcja informacyjna); poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu oraz zaplanowanych działaniach w związku z realizacja planu priorytetowego celem uwzględnienia przez nich zadań do realizacji w planowanych przez nich służbach mających na celu kontrole przedmiotowego rejonu; zorganizowanie spotkania w UM w Michałowie z pracownikami celem przeprowadzenia konsultacji społecznych, podczas którego zostaną wypracowane rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem, dodatkowo akcja informacyjna wśród pracowników oraz zaktywizowanie pracowników UM w Michałowie do rozszerzania informacji o przedmiotowym zagrożeniu wśród petentów i podjętych działaniach przez dzielnicowego; zorganizowanie spotkania z uczniami i pedagogami w SP w Michałowie podczas którego w ramach spotkań profilaktycznych poinformuje się o przedmiotowym zagrożeniu i o działaniach planu priorytetowego oraz zaktywizuje się uczniów w akcję informacyjną (plakaty-konkurs), zorganizowanie wspólnych działań SG w Michałowie dotyczące kontroli przedmiotowego miejsca i ujawniania sprawców w/w procederu lub śladów wskazujących na potencjalnych sprawców; zorganizowanie wspólnych działań z SL Nadleśnictwa Żednia dotyczące kontroli przedmiotowego miejsca, okresowy montaż foto pułapki, wykonanie bariery architektonicznej w postaci wykopu we wjeździe uniemożliwiającej wjazd na teren byłego wysypiska śmieci; aktywizacja UM w Michałowie dotycząca oznakowania terenu tabliczkami zakaz wywozu śmieci, przeprowadzenie konsultacji społecznej z mieszkańcami i pracownikami UM w Michałowie w celu podsumowania i oceny działań planu priorytetowego ewentualne wypracowanie nowych rozwiązań- propozycje mieszkańców, poinformowanie lokalnej „Gazety Michałowskiej” o przeprowadzonych działaniach dzielnicowego dotyczących planu priorytetowego i jego efektach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie- współsprawca i wspólne działania dotyczące kontroli w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców procederu i reagowania na popełniane wykroczenia

 • SL Nadleśnictwo Żednia-  kontrola i monitoring miejsca oraz stworzenia barier architektonicznych mających na celu utrudnienie i ograniczenie działania sprawców;

 • UM w Michałowie- współpraca z pracownikami w kwestii akcji informacyjnej i oznakowania zagrożonego terenu;

 • Gazeta Michałowska- opublikowanie informacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, planowanych spotkań i konsultacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ul. Michałowska 7, tel. /85/ 670-41-33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

tel. /85/ 670-41-33

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 197

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

spożywanie alkoholu w rejonie orlika przy Szkole Podstawowej n Gródku ul. Chodkiewiczów 16

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie i realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, przesłanie do Straży Granicznej, spotkania z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o konsekwencjach zachowania niezgodnego z prawem, monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu, przeprowadzenie rozmowy z dyrekcją szkoły o zamierzonym przedsięwzięciu, organizacja wspólnie z innymi podmiotami akcji (Straż Graniczna, nauczyciele, harcerze) ukierunkowanej na eliminacje zjawiska spożywania alkoholu, jak również podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu zagrożonym, co do sposobów wyjścia z uzależnienia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • pracownicy Zespołu Szkół w Gródku- monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy na terenie placówki,
 • Straż Graniczna- poinformowanie funkcjonariuszy o istniejącym zagrożeniu,
 • personel sklepów spożywczo- monopolowych- poinformowanie o obowiązujących przepisach dotyczących sprzedaży alkoholu, 
 • prasa lokalna, fora internetowe oraz osoby prowadzące strony internetowe w SP w Gródku- informowanie i propagowanie przedsięwzięcia.

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

st. sierż. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

kom. 604495677

tel. (85) 670 41 30

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie zarośniętej wysoką trawą i krzewami posesji w m. Podozierany 15 gm. Gródek. Zagrożenie występuje w godzinach (10:00- 15:00)

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od  mieszkańców, własne rozpoznanie oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, spotkanie z mieszkańcami i sołtysem miejscowości Podozierany celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej  występuje, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie ujawnionych wykroczeń, informowanie mieszkańców  o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i ich realizacja w trakcie codziennego obchodu, nawiązanie współpracy i z funkcjonariuszami Straży Granicznej i Straży Leśnej Nadleśnictwa Waliły, zorganizowanie mini debaty okolicznym mieszkańcom.  

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Leśna Nadleśnictwa Waliły- kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, działania wspólnie z Policją, instalacja tzw. "fotopułapek"

 • Rada Gminy- rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, wspólnie z innymi podmiotami oddziaływanie zgodne z kompetencjami, np. przy planowaniu inwestycji, przypomnienie obowiązujących przepisów  karnych dotyczących zaśmiecania, informowanie lokalnych mediów, fora internetowe oraz strona internetowa Urzędu Gminy w Gródku.

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry