Dostępność KMP

Usługa bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (polski język migowy)
  • SJM (system językowo-migowy)
  • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy (pdf, 1,2 mb). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • faksem pod numer: 47 711 24 26.
  • listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, ul. Gen. J. Bema 4, 15-369 Białystok. Punkt Recepcyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku czynny jest całodobowo.
  • przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem Biura Przepustek KMP w Białymstoku powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM, SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Miejska Policji w Białymstoku zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest:

Powrót na górę strony