Zakres działania

Zakres działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Komendant Miejski Policji w Białymstoku jest organem administracji rządowej na obszarze miasta i powiatu białostockiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku po zasięgnięciu opinii starosty.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie miasta i powiatu białostockiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie miasta i powiatu białostockiego.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Prezydentowi Miasta Białegostoku i Staroście Powiatu białostockiego.

Komendant Miejski Policji w Białymstoku wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komisariatów i wydziałów na terenie swojego działania.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku to jednostka nadrzędna wobec wszystkich komisariatów, posterunków i wydziałów podległych Komendantowi Miejskiemu Policji w Białymstoku.

Komenda Miejska Policji w Białymstoku między innymi:

  • realizuje zadania, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta i powiatu białostockiego;

  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych miast i powiatów.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku prowadzona jest strona internetowa KMP w Białymstoku, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KMP w Białymstoku.

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku znajduje się przy ulicy Bema 4 w Białymstoku.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film miejski_2.mp4

Pobierz plik miejski_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.1 MB)

Powrót na górę strony