Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Komunikacja z osobami z dysfunkcją słuchu

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Miejska Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)

  • SJM (System językowo-migowy)

  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

  • faksem pod numer: 47 711 24 26

  • listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Białymstoku, ul. Bema 4, 15-369 Białystok. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4. Punkt Recepcyjny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku jest czynny całodobowo. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Miejska Policji w Białymstoku zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na numer 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod numerem telefonu 47 711 26 89 lub 47 711 26 61.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest w:


 

Film Materiał video

Pobierz plik Materiał video (format mp4 - rozmiar 23.81 MB)

Film Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Pobierz plik Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (format mp4 - rozmiar 34.54 MB)

Film Przemoc w rodzinie

Pobierz plik Przemoc w rodzinie (format mp4 - rozmiar 30.24 MB)

Powrót na górę strony