Poradnik dla ofiar przemocy domowej

Data publikacji 31.03.2017

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

Jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich,

RATUJ SIĘ ! NIE WSTYDŹ SIĘ ! SZUKAJ POMOCY !

 

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie dla miasta Białystok i Powiatu Białostockiego.

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Malmeda 8 15-440 Białystok

tel. 85 678-31-00;85 678-31-03

 

Ośrodek realizuje między innymiprogram oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc wrodzinie, którego celem jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemocw rodzinie, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnychzachowań.

 

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7  15-464 Białystok

tel. 85 744-50-20, tel/fax85 744-50-27, 606-798-775

 

Ośrodek oferuje pomoc poprzezporadnictwo i pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  realizuje program korekcyjno-edukacyjny dlaosób stosujących przemoc
w rodzinie.

 

 1. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki

ul. Generała Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok

tel./fax 85 652-54-94

infolinia0 801 000 180

rejestracja klientówponiedziałek-piątek 8:00-16:00

praca terapeutycznaponiedziałek-piątek 8:00-19:00

 

Placówka świadczy usługi pomocowemieszkańcom miasta Białystok i województwa Podlaskiego ukierunkowane głównie napomoc w zakresie problematyki przemocy
w rodzinie, w tym zwłaszcza wobec dzieci.

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Borsucza2, 15-569 Białystok

tel.85 740-39-11

http://www.powiatbialostocki.pl

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Białymstoku mieszkańcy Powiatu     Białostockiego mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tymrównież
w przypadkach występowania przemocy w rodzinie, można uzyskać poradęspecjalistów: prawnika i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy wrodzinie.

Dyżury w punkcie poradnictwaspecjalistycznego:

-konsultant w zakresieprzeciwdziałania przemocy w rodzinie-środa w godz. 14:00-18:00 (telefoniczneumawianie wizyt tel. 85 740-39-98)

-prawnik- poradnictwo w zakresieprawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjachkryzysowych –wtorek i środa w godz. 15:30-18:00 (telefoniczne umawianie wizyttel. 85 740-39-98)

-specjaliści pracy z rodziną ipracownik socjalny - poniedziałek godz. 8:00-16:00, wtorek -piątek godz. 7:30-15:30pod numerami tel. M. Stelengowska 85 740-39-09, H. Budzicka 85 74039-98

PCPR w Białymstoku realizujetakże program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Białymstoku

ul. Borsucza2, 15-569 Białystok

tel.85 740-311, 85 740-39-98

 

W przypadku osób znajdujących sięw sytuacji kryzysowej i wymagających zapewnienia schronienia Powiat Białostockima do dyspozycji Mieszkania Chronione w Krasnem.
W przypadku umieszczenia w mieszkaniu chronionym osób znajdujących się wsytuacji kryzysowej należy kontaktować się z PCPR tel. 85 740-39-09, pogodzinach pracy Centrum
z Domem Dziecka w Krasnem, 16-060 Zabłudów tel. 85 717-71-34.

 

Pamiętaj !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

 • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o dane policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.


Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. za:

 

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego:

 • Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art.207 Kodeku karnego).
 • Zgwałcenie, czyli przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzanie innej osoby do obcowania płciowego (art.197 Kodeksu karnego).       
  Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę  do obcowania płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę.
 • Rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów (art. 208 Kodeksu karnego).
 • Porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się o nią (art. 210 Kodeksu karnego).
 • Uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 Kodeksu karnego).
 • Dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia (art. 201 Kodeksu karnego).
 • Obcowanie płciowe lub dopuszczenie się innej czynności seksualnej względem osoby poniżej 15 lat (art.200 Kodeksu karnego).
  Uwaga! Według zapisów Kodeksu karnego karana jest osoba, która doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, a także kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.
 • Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego).
 • Spowodowanie u osoby najbliższej, zamieszkującej wspólnie ze sprawcą naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, w tym trwającego nie dłużej niż 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego).
 • Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art.191 Kodeksu karnego).

 

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego:

 • Kradzież na rzecz osoby najbliższej, tj. wtedy, gdy partner zabiera twoje rzeczy (art. 278 Kodeksu karnego).
 • Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, czyli uporczywe uchylanie się od obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie, przez to narażanie osoby najbliższej lub innej osoby na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 Kodeksu karnego).
 • Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art.190 Kodeksu karnego).
 • Poprzez uporczywe nękanie osoby wzbudzenie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności (art. 190a Kodeku karnego).

 

Przestępstwa  ścigane z oskarżenia prywatnego:

 • Uderzenie osoby lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeksu karnego).
 • Znieważenie osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, jak również znieważenie osoby za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 Kodeksu karnego).

 


Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

Powrót na górę strony