Komisariat Policji III w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

                                                            

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Małgorzata Czyż-Kalisz

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ulica Wrocławska 51a

telefon stacjonarny 47 711 34 77

 

Dzielnicowy                                                                            kontakt                           Rejon służbowy

 

                                  

 

 

 

     

                                                               

Rejon dzielnicowego numer 29:

młodszy aspirant Kamil Dawidziuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 143

telefon stacjonarny 47 711 33 64

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku przy ulicy Gruntowej 8B, całodobowo w miejscu objętym zakazem (rejon placu zabaw) dochodzi do spożywania alkoholu, zaczepiania przechodniów, zaśmiecania chodnika. Dodatkowo, dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak: zakłócanie porządku i spokoju publicznego, ciszy nocnej mieszkańców okolicznych budynków przez młodzież, która zbiera się na placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja sporządzonego KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej.
 • Powiadomienie i współpraca ze Strażą Miejską przy uporządkowaniu terenu.
 • Rozmowa z mieszkańcami budynku ulica Gruntowa 8B oraz oraz mieszkańcami sąsiednich bloków aby informowali w razie gromadzenia się młodzieży.
 • Powiadomienie Straży miejskiej i właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,rozmowa i współpraca z administracją osiedla,organizacja wspólnej akcji ze Srażą Miejską oraz WPI KMP ukierunkowanej na eliminację zjawiska.
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,właściwego strażnika-dzielnicowego ,który będzie współdziała w uporządkowaniu terenu.
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny - współpraca w ramach akcji policyjnych.
 • Administracja osiedla - rozmowa z mieszkańcami.

ulice:

 • Aleja Solidarności   (nr wszystkie nieparzyste), Asnyka, Choroszczańska, Dąbrowskiego- od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej, Dąbrowskie, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila - pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej, Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska - nr 15 – 95 i 94-100, Kobryńska, Kolejowa,  Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Marczukowska nr 1 - 27 i nr 2,  Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa                                       

                                                                     

Rejon mdzielnicowego numer 30:

 

sierżant sztabowy Bartosz Walendziuk

 


 

 

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 144

telefon stacjonarny 47 711 39 14

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ulicy Wierzbowa 29 i 29A oraz pobliskiego placu zabaw (teren przyległy do bloków ulica Tuwima 1, 1/1 i 1/3), całodobowo, we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby popełniające wykroczenia, takie jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, zmierzającej do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu.
 • Kontrola rejonu pod kątem osób popełniających wykroczenia.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu;
 • Poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach..
 • Systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych) pod katem spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.
 • Motywowanie lokalnej społeczności, aby nie byli obojętni na popełniane wykroczenia i nie obawiali się zgłaszać niepokojących zjawisk.
 • Analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w wyżej wymienionym rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Mieszkańcy – uświadamianie, aby nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służbyo zauważonych wykroczeniach oraz niepokojących zjawiskach.

ulice:

     Al. Jana Pawła II  - nr 54 i 56, Broniewskiego - nr parzyste od 2–14, Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa nr 9-29a.                               

                                   

                     

     

                                                               

Rejon dzielnicowego numer 31: 

 

starszy sierżant Paweł Jarosławski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 145

telefon stacjonarny 47 711 39 13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, zakłócenie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie bloku Władysława Broniewskiego 23 w godzinach popołudniowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej.
 • Kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej, informowanie lokalnej społeczności a przede wszystkim mieszkańców bloku Broniewskiego 23 o konieczności informowania Policji bądź Straży Miejskiej, w przypadku gromadzenia się i przebywania w tym miejscu osób popełniających wykroczenia. Zachęcanie mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (Ułatwia kontakt z dzielnicowym). wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnicho wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Przedszkola Samorządowego numer 29 w Białymstoku ulica Broniewskiego 25 – informowanie rodziców na zebraniach w szkole (po ustaniu pandemii), o zwrócenie uwagi na zachowanie swoich dzieci oraz jak spędzają czas wolny na osiedlu "Przyjaźń". Stały kontakt z pedagogiem szkolnym i gronem pedagogicznym

ulice:

Aleja Solidarności nr parzyste 2 – 8,Antoniukowska nr nieparzyste 1- 43, Broniewskiego nr nieparzyste 1- 23,Kaczmarskiego, Knyszyńska   lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Wierzbowa nr 1 -  5B

   

     

 Rejon dzielnicowego numer 32:

 


sierżant sztabowy Jacek Misztalewski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy  885 997 152

 telefon stacjonarny 47 711 39 13

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, w rejonie ulicy Owsianej (teren zielony pomiędzy numerami  11 a 15). Powyższy problem występuje całodobowo, siedem dni w tygodniu. Znajduje się tam obszar zieleni z postawionym na środku pojemnikiem do zbiórki odzieży, za którym osoby spożywają alkohol i zaśmiecają rejon trawnika.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska. 
 • Nawiązanie współpracy z spółdzielnią mieszkaniową odnośnie uprzątnięcia terenu należącego do spółdzielni.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.
 • Wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją wyżej wymienionych osób.
 • Dążenie do ustalenia właściciela przedmiotowej działki oraz zobligowanie go do uprzątnięcia terenu.
 • Analiza uzyskanych wyników działań.
 • Dokonanie oceny ogólnego stopnia realizacji zadania priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol, stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami; 
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.
 • Właściciel działki – uprzątnięcie zalegających śmieci z działki.

ulice:

Antoniukowska nr 6-60,Dąbrowskiego(wiadukt),Głowackiego,Knyszyńska nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul.Antoniukowskiej

Narewska,Owsiana,Stalowa,Świętokrzyska,Ukośna,Wiatrakowa,Widok,Wysoka,Zielone Wzgórze

            

     

 Rejon dzielnicowego numer 33:

 

aspirant Łukasz Ustymowicz

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy 885 997 155

 telefon stacjonarny 47 711 39 15

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie sklepu przy ulicy Barszczańskiej 18B, w godzinach popołudniowych oraz wieczorowych, dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zjawisko żebractwa. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska.
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych,
  w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń;
 • Powiadomienie Straży Miejskiej, która będzie współdziałała w dążeniu do likwidacji zaistniałych nieprawidłowości;
 • Ponowne nawiązanie współpracy z ochroną i kierownictwem sklepu w celu określenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje oraz o informowaniu właściwych służb w razie ujawniania w/w zjawisk;
 • Wspólnie z dzielnicowych rejonu przyległego zaplanowanie działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń na tym terenie;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • Rozmowy z pracownikami sklepu. Informowanie ich o konieczności powiadamiania Policji, Straży Miejskiej w przypadku ujawnienia osób wyłudzających pieniądze na różnego rodzaju organizacje pomocowe oraz osoby żebrzące.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,​
 • Pracownicy oraz kierownictwo sklepu przy ulicy Barszczańska 18 D – informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijsk, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka,  Ks.Grzybowskiegonrnieparzyste1-55,Kubańska,Litewska,Łotewska,Meksykańska,Mongolska,Niewodnicka,Norweska, Polowa,Polska,Portugalska,Rumuńska,SerbskaSkandynawska,Słoweńska,Szwajcarska,Ukraińska, Warsztatowa,Watykańska, Wenecka, Wietnamska 

        

     

 Rejon dzielnicowego numer 34 :   


 

aspirant sztabowy Adam Tichoniuk

e-mail:  dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy 885 997 154

 telefon stacjonarny 47 711 39 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

​W obrębie sklepu nocnego przy ulicy Nowosielskiej, osoby spożywają alkohol, zaczepiają przechodniów, załatwiają potrzeby fizjologiczne za sklepem, a także zaśmiecają teren w godzinach popołudniowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • Systematyczna kontrola tego miejsca podczas obchodu.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów oraz środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – wymiana informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu, opracowanie i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

ulice:

A. Krzywoń,  Al. Jana Pawła II-nr77 do 91, Duńska, Elewatorska, Francuska, Gierstuna, Grecka, Hotelowa, Irlandzka, Ks. Grzybowskiego nr parzyste nr 2 do 28,Ks. J. Popiełuszki nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128, Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Św. A. Boboli nr nieparzyste 53–91, nr parzyste 84–110, Techniczna, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej Ireny

             

     

 Rejon dzielnicowego numer 35:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Karol Humienny

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 158

telefon stacjonarny 47 71134 55

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku przy ulicy Upalnej 86 - 96, całodobowo, dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w rejonie klatek schodowych i placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby, ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją.
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownikiem administracji osiedla Słoneczny Stok, ulica Witosa 34 w Białymstoku celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych.
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego jak i WP KMP w Białymstoku zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń jak i ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów oraz środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik administracji osiedla Słoneczny Stokul. Witosa 34 w Białymstoku-wspólnie z dzielnicowym przekazanie infromacji osobom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską-celem weliminowania problemu.

ulice:

Hetmańska nr 68 - 92/1, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste 2-16, Marczukowska nr nieparzyste 29–69, nr parzyste 14, 16,18,42, Stroma, Upalna

 

                                                                                                                                                                      

   

Rejon   dzielnicowego numer 36:

młodszy aspirant Adam Połowianiuk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

  telefon komórkowy 885 997 159

 telefon stacjonarny 47 711 39 15

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie bloku Witosa 14 w Białymstoku, w miejscu objętym zakazem (rejon placu zabaw) dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania porządku i spokoju publicznego przez młodzież, która zbiera się na placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców okolicznych bloków.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej.
 • Podjęcie współpracy z mieszkańcami przyległych bloków ,celem określenia godzin, w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i podjęcie współpracy.
 • Poinformowanie Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o sytuacji mającej miejsce w tym rejonie, w celu zwiększenia liczby kontroli w danym rejonie.
 • Rozmowa z mieszkańcami budynku Witosa 14 oraz z mieszkańcami sąsiednich bloków, aby przekazywali informacje w razie gromadzenia się młodzieży.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego, zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowany

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny - współpraca w ramach akcji policyjnych.

 • Administracja osiedlarozmowa z mieszkańcami

ulice:

Al. Jana Pawła II nr 37-51, Hetmańska nr parzyste 2-66, Marczukowska nr 2-30 bez nr 14,16,18, Sikorskiego nr 2-32, Skrajna, Witosa

  

     

                                                                

Rejon dzielnicowego Nr 37:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Mariusz Zagórski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

  telefon komórkowy 885 997 160

 telefon stacjonarny 47 711 34 55

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie placu zabaw należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok „ w Białymstoku, przy ulicy Powstańców 12 w godzinach 16:00 – 02:00, gromadzi się młodzież. Osoby poprzez używanie słów wulgarnych zakłócają ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańcom. Ponadto, w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje;
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież;
 • Nawiązanie współpracy z Zarządcą terenu - Kierownikiem ADM Leśna Dolina celem właściwego zabezpieczenia miejsca i odpowiedniej informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie objętym zakazem;
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik i pracownicy ADM , ul. Powstańców 1 – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;
 • Kierownik ADM - zabezpieczenia miejsca przez ewentualne zamontowanie atrapy kamery monitoringu, lub monitoring w godz. 16.00- 02.00;
 • Kierownik administracji osiedla Leśna Dolina – właściwe doświetlenie terenu.

ulice:

Armii Krajowej nr nieparzyste,Batalionów Chłopskich- 2–8,1–3, Bacieczki nieparzyste od 219–225a, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste  60-106, Powstańców,Sikorskiego nr nieparzyste do nr 9, Szarych Szeregów

 

 

         

     

 Rejon dzielnicowego numer 38:


młodszy aspirant Adam Połowianiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

 telefon komórkowy 694 407 985

 telefon stacjonarny 47 711 39 15

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Wyprowadzanie psów bez kagańca, spuszczanie psów ze smyczy w rejonie placu zabaw, znajdującego się w okolicy budynku przy ulicy Armii Krajowej 24, Niska 23. Powoduje to niepokój osób korzystających z placu zabaw oraz osób przebywających w rejonie placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz pisma ze spółdzielni mieszkaniowej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu.
 • Kontrola rejonu placu zabaw pod kątem ujawniania osób popełniających wykroczenia porządkowe.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.
 • Systematyczny obchód wskazanego rejonu, kontrola placu zabaw pod kątem ujawniania osób popełniających wykroczenia porządkowe w szczególności osób wyprowadzających psy bez kagańca oraz spuszczających psy ze smyczy.
 • Systematyczny obchód wskazanego rejonu.
 • Spotkania z mieszkańcami okolicznych bloków.
 • Analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca.
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- zgłaszanie ewentualnych skarg, dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie.

ulice:

Al.Jana Pawła II nr nieparzyste 57-75,Armii Krajowej nr parzyste,Batalionów Chłopskich 10–18,5–9,Bacieczki od ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr143– 217,Grzeczna,Miłosna,Niska,Przyjazna,Sikorskiego nieparzyste od nr9-do końca,Sympatyczna,Wysoki Stoczek  nr 43,45,57,66,70,

 

 

     

 Rejon dzielnicowego numer 39:

 


sierżant sztabowy Marzena Trzaska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 156

telefon stacjonarny 47 711 34 55

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie sklepu przy ulicy Zielonogórskiej 2, gromadzą się osoby, które spożywają alkohol. W tym reonie dochodzi również do zaśmiecania.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych.
 • Propagowanie planu działania priorytetowego, podczas organizowanych spotkań i odwiedzin rodzin.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.
 • Poinformowanie Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.
 • Informowanie lokalnej społeczności o konieczności informowania Policji bądź Straży Miejskiej, w przypadku gromadzenia się i przebywania w tym rejonie osób popełniających wykroczenia;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - eliminacja zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

ulice:

Al. Niepodległości, Bratkowa, Klonowa,Korycińska ,Ks. J. Popiełuszki nr 69 - 111,Lawendowa,Letnia,Magnoliowa parzyste,Miodowa,Okrzei,Rybnika,Storczykowa,Szkolna,Św. A. Boboli nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste1-51,Ubocze,Wiedeńska,Wrocławska numery nieparzyste,Zielonogórska nr 2– 14,Zimowa

 

 

     

 Rejon dzielnicowego numer 40:

sierżant sztabowy Bartosz Walendziuk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 157

telefon stacjonarny 47 711 39 06

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się w rejonie bloku przy ulicy Zielonogórskiej 19 oraz w rejonie samego bloku, całodobowo we wszystkie dni tygodnia, gromadzą się osoby popełniające wykroczenia, takie jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnego rozpoznania oraz sygnałów od okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, zmierzających do wyeliminowania negatywnych zjawisk w rejonie.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu. Kontrola rejonu pod kątem osób popełniających wykroczenia;
 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.
 • Poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.
 • Kontrola rejonu.
 • Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-ostrzegających odnośnie prawidłowości i odpowiedzialności sprzedaży alkoholu.
 • Systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych) pod katem spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.
 • Motywowanie lokalnej społeczności, aby nie byli obojętni na popełniane wykroczenia i nie obawiali się zgłaszać niepokojących zjawisk.
 • Analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca;
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach i niepokojących zjawiskach.

ulice:

Hetmańska - nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 - 109, Konwaliowa - cała, Ks. J. Popiełuszki - od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 - 25, Lniana - cała, Magnoliowa - nr nieparzyste, Różana - cała,Rumiankowacała, Słonecznikowa- cała, Wrocławska- tylko nr 20, Zielonogórska- nr nieparzyste, nr parzyste 16 - 36,

 

 

           
     

 Rejon  dzielnicowego numer 82:   

Starszy Dzielnicowy 


aspirant Sławomir Sacharczuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 512 266 002

telefon stacjonarny 47 711 39 06

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na ulicy Dębowej w Klepaczach, na terenie nowego placu zabaw dla dzieci dochodzi do częstego popełniania wykroczeń porządkowych: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu psów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń Sołtysa wsi Klepacze.

Okres obowiązywania planu:

I  połowa 2021roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk w rejonie.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu. Wywieszenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji planu na tablicach w Klepaczach.
 • Poinformowanie Sołtysa wsi Klepacze o rozpoczętych działaniach.
 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Poinformowanie Urzędu Miejskiego w Choroszczy o rozpoczętych działaniach.
 • Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Choroszczy, będącego właścicielem działki, na której znajduje się plac zabaw, o sporządzenie regulaminu korzystania z placu zabaw oraz jego ewentualnego ogrodzenia.
 • Kontrola wskazanego rejonu pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów epidemiologicznych.
 • Wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu.

   

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Choroszczy – współpraca w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na placu zabaw – sporządzenie regulaminu korzystania z placu oraz jego ewentualne ogrodzenie.
 • Sołtys wsi Klepacze – wymiana informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania placu, zgłaszanych uwag mieszkańców. Propagowanie planu poprzez informowanie o nim na profilu Facebook Sołectwa Klepacze
 • Mieszkańcy – uświadamianie, aby nie byli obojętni na popełniane wykroczenia porządkowe.

ulice:

Braszczewo ulice:Leśna,Czapilno,Czapilno Kolonia,Jeroniki,

Krupniki ulice:Bławatkowa,Bursztynowa,Chabrowa,Diamentowa,Dworska,Fiołkowa,Irysowa,Kasztanowa,Klonowa,Krokusowa,Kruszewska,Ks.Grzybowskiego,Kwiatowa,

Lipowa,Makowa,pełowa,Poziomkowa,Różana,Rubinowa,Szafirowa,Szmaragdowa,Świerkowa,Topazowa,Węgierska

Klepacze ulice:Akacjowa,Brzozowa,Cicha,Ciepła,Czaplińska,Dębowa,Długa,Dolna,Gliniana,Górna,Grabowa,Graniczna,Jaworowa,Jesionowa,Kasztanowa,Klonowa,

Kolejowa,Krótka,Ks.Grzybowskiego,Letnia, Łagodna,Łąkowa,Mokra,Myśliwska,Nadrzeczna,Niewodnicka,Olchowa,Piaskowa,Podleśna,Pogodna,Polna,Poprzeczna,Promienna,Prosta,Przejazd,Równoległa

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Stawowa,strzelecka,Studzienna,Sucha,Świerkowa,Wąska,Wierzbowa,Wiosenna,Wodociągowa,Zagórna,Zaułek,Żwirowa

Łyski,Mińce,Ogrodniki,Oliszki

Porosły ulice:Bagienna,Cicha,Dębowa,Gajowa,Jaśminowa,Jesiennych Liści,Kręta,Leśna,Łąkowa,Modrzewiowa,Ogrodowa,Parkowa,Rezydencka,Sadowa,Skrajna,

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Sportowa,Szumiących Traw,Wierzbowa,Wrzosowa,Wspólna,Zaułek,Złota

Złota ,Porosły Kolonia,Sienkiewicze,Turczyn