Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

                                                            

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Marta Kurcewicz

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ulica Wrocławska 51a

telefon stacjonarny 47 711 34 77


Rejon dzielnicowego numer 29:

młodszy aspirant Jacek Misztalewski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 143

telefon stacjonarny 47 711 33 64

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego i zaśmiecanie przez osoby bezdomne przebywające w rejonie budynku przy ul. Kolejowej 4 w Białymstoku. Do zdiagnozowanego zagrożenia dochodzi w ciągu całego tygodnia, w szczególności w godzinach popołudniowych 14.00-20.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji podczas obchodu

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja sporządzonego KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej.
 • Aktywizacja Administracji Osiedla Młodych – Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia zakładanego celu.
 • Powiadomienie i współpraca ze Strażą Miejską przy uporządkowaniu terenu.
 • Powiadomienie Straży miejskiej i właściwego strażnika-dzielnicowego.
 • Poinformowanie Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o sytuacji w rejonie budynku ul. Kolejowa 4 w Białymstoku celem zwiększenia liczby patroli Policji w danym rejonie, szczególnie w porze popołudniowej.
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,właściwego strażnika-dzielnicowego ,który będzie współdziała w uporządkowaniu terenu.
 • Administracja Osiedla Młodych – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu pośród mieszkańców;

ulice:

 • Aleja Solidarności   (nr wszystkie nieparzyste), Asnyka, Choroszczańska, Dąbrowskiego- od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej, Dąbrowskie, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila - pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej, Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska - nr 15 – 95 i 94-100, Kobryńska, Kolejowa,  Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Marczukowska nr 1 - 27 i nr 2,  Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa                                       

Rejon dzielnicowego numer 30:

 

sierżant Agnieszka Ulman

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 144

telefon stacjonarny 47 711 39 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego i zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie bloku przy ul. Tuwima 1/3 w Białymstoku oraz na klatce schodowej i piwnicy w/w bloku. Do zdiagnozowanego zagrożenia dochodzi w ciągu całego tygodnia, w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych, tj. 15.00-23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do zgodnego z prawem i bezpiecznego sposobu spędzania czasu wolnego na ternie rekreacyjnym.

 • Aktywizacja Administracji „RED-BUD” do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia zakładanego celu.

 • Spotkania z mieszkańcami – informowanie mieszkańców podczas obchodu
  o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

 • Poinformowanie Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o sytuacji w rejonie bloku przy ul. Tuwima 1/3 w Białymstoku celem zwiększenia liczby patroli Policji w danym rejonie, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej.

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Administracja– rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu pośród mieszkańców;

ulice:

     Al. Jana Pawła II  - nr 54 i 56, Broniewskiego - nr parzyste od 2–14, Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa nr 9-29a.                               

 

 

Rejon dzielnicowego numer 31: 

sierżant sztabowy Paweł Jarosławski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 145

telefon stacjonarny 47 711 39 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie bloku Aleja Solidarności 8 od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 14:00-23:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców i interwencji patroli policji.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej,
 • Kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • zarząd Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

ulice:

Aleja Solidarności nr parzyste 2 – 8,Antoniukowska nr nieparzyste 1- 43, Broniewskiego nr nieparzyste 1- 23,Kaczmarskiego, Knyszyńska   lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Wierzbowa nr 1 -  5B.

 

Rejon dzielnicowego numer 32:

młodszy aspirant Jacek Misztalewski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 152

telefon stacjonarny 47 711 39 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności przez osoby bezdomne przebywające w rejonie parkingu oraz terenu zielonego pomiędzy rzeka „Białą” a blokiem ul. Antoniukowska 56 w Białymstoku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnych informacji i sygnałów od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska. 
 • Nawiązanie współpracy z spółdzielnią mieszkaniową odnośnie uprzątnięcia terenu należącego do spółdzielni.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol, stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami; 
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

Antoniukowska nr 6-60,Dąbrowskiego(wiadukt),Głowackiego,Knyszyńska nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul.Antoniukowskiej

Narewska,Owsiana,Stalowa,Świętokrzyska,Ukośna,Wiatrakowa,Widok,Wysoka,Zielone Wzgórze.

 

Rejon dzielnicowego numer 33:

sierżant Adrian Aleksiejuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 155

telefon stacjonarny 47 711 39 15

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Klepacka 2A- I klatka schodowa

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz naniesień na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń;
 • Powiadomienie Straży Miejskiej, która będzie współdziałała w dążeniu do likwidacji zaistniałych nieprawidłowości;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,​
 • zarząd wspólnoty informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijsk, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka,  Ks.Grzybowskiegonrnieparzyste1-55,Kubańska,Litewska,Łotewska,Meksykańska,Mongolska,Niewodnicka,Norweska, Polowa,Polska,Portugalska,Rumuńska,SerbskaSkandynawska,Słoweńska,Szwajcarska,Ukraińska, Warsztatowa,Watykańska, Wenecka, Wietnamska. 

Rejon dzielnicowego numer 34 :   

aspirant sztabowy Adam Tichoniuk

e-mail:  dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 154

telefon stacjonarny 47 711 39 14

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W obrębie sklepu nocnego przy ulicy Nowosielskiej w Białymstoku, grupują się osoby, które spożywają alkohol, zaczepiają przechodniów oraz zanieczyszczają rejon sklepu. Zagrożenie występuje w godzinach popołudniowych przez cały tydzień.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,
 • Systematyczna kontrola tego miejsca podczas obchodu.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej oraz dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu. Organizacja wspólnych działań ukierunkowanych na eliminacji zagrożeń, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów oraz środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie o zagrożeniu, wymiana informacji i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – wymiana informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu, opracowanie i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.

ulice:

A. Krzywoń,  Al. Jana Pawła II-nr77 do 91, Duńska, Elewatorska, Francuska, Gierstuna, Grecka, Hotelowa, Irlandzka, Ks. Grzybowskiego nr parzyste nr 2 do 28,Ks. J. Popiełuszki nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128, Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Św. A. Boboli nr nieparzyste 53–91, nr parzyste 84–110, Techniczna, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej Ireny.

 

Rejon dzielnicowego numer 35:

aspirant sztabowy Karol Humienny

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 158

telefon stacjonarny 47 71134 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku, przy ulicy Upalnej 86 – 96, w ciągu całego dnia dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie przez osoby gromadzące się w rejonie klatek schodowych i placu zabaw.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby, ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją.
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownikiem administracji osiedla Słoneczny Stok, ulica Witosa 34 w Białymstoku celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych.
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego jak i WP KMP w Białymstoku zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń jak i ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.
 • kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów oraz środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik administracji osiedla Słoneczny Stok, ulica Witosa 34 w Białymstoku - wspólnie z dzielnicowym przekazanie infromacji osobom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską - celem weliminowania problemu.

ulice:

Hetmańska nr 68 - 92/1, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste 2-16, Marczukowska nr nieparzyste 29–69, nr parzyste 14, 16,18,42, Stroma, Upalna.

 

Rejon dzielnicowego numer 36:

aspirant sztabowy Mariusz Zagórski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 159

telefon stacjonarny 47 711 33 64

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejon ciągu handlowym znajdującego się w lesie przy ul. Witosa w godzinach 14:00- 22:00 we wszystkie dni tygodnia

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców okolicznych bloków.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej.
 • Podjęcie współpracy z mieszkańcami przyległych bloków,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i podjęcie współpracy.
 • Rozmowa z mieszkańcami sąsiednich bloków, aby przekazywali informacje w przypadku łamania prawa.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny - współpraca w ramach akcji policyjnych.

 • Mieszkańcy uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach.

ulice:

Al. Jana Pawła II nr 37-51, Hetmańska nr parzyste 2-66, Marczukowska nr 2-30 bez nr 14,16,18, Sikorskiego nr 2-32, Skrajna, Witosa.

 

Rejon dzielnicowego numer 37:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Mariusz Zagórski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 160

telefon stacjonarny 47 711 34 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie placu zabaw znajdującym się na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” w Białymstoku, przy ulicy Szarych Szeregów 9A w godz. 16.00- 02.00 gromadzi się młodzież. Osoby te poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Ponadto w ty miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecani terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje;
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież;
 • Nawiązanie współpracy z Zarządcą terenu - Kierownikiem ADM Leśna Dolina celem właściwego zabezpieczenia miejsca i odpowiedniej informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie objętym zakazem;
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik i pracownicy ADM, ulica Powstańców 1 – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;
 • Kierownik ADM - zabezpieczenia miejsca przez ewentualne zamontowanie atrapy kamery monitoringu, lub monitoring w godz. 16.00- 02.00;
 • Kierownik administracji osiedla Leśna Dolina – właściwe doświetlenie terenu;
 • Straż Miejska - wspólna współpraca w celu osiągnięcia zakładanego celu.
   

ulice:

Armii Krajowej nr nieparzyste,Batalionów Chłopskich- 2–8,1–3, Bacieczki nieparzyste od 219–225a, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste  60-106, Powstańców,Sikorskiego nr nieparzyste do nr 9, Szarych Szeregów.

 

Rejon dzielnicowego numer 38:

młodszy aspirant Adam Połowianiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 694 407 985

telefon stacjonarny 47 711 39 15

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie „Miejsca Straceń” znajdującego się w lesie przy ul. Bacieczki w godzinach 14:00- 22:00 praktycznie we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz pisma ze spółdzielni mieszkaniowej.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu.
 • Kontrola rejonu pod kątem ujawniania osób popełniających wykroczenia porządkowe.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca.
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- zgłaszanie ewentualnych skarg, dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie.

ulice:

Al.Jana Pawła II nr nieparzyste 57-75,Armii Krajowej nr parzyste,Batalionów Chłopskich 10–18,5–9,Bacieczki od ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr143– 217,Grzeczna,Miłosna,Niska,Przyjazna,Sikorskiego nieparzyste od nr9-do końca,Sympatyczna,Wysoki Stoczek  nr 43,45,57,66,70.

 

Rejon dzielnicowego numer 39:

                  

 sierżant sztabowy Marzena Trzaska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 156

telefon stacjonarny 47 711 34 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego przy ulicy Lawendowej, przez cały tydzień, całodobowo dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych, takich jak: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem i zjawisko żebractwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych.
 • Propagowanie planu działania priorytetowego, podczas organizowanych spotkań i odwiedzin rodzin.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.
 • Poinformowanie Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.
 • Informowanie lokalnej społeczności o konieczności informowania Policji bądź Straży Miejskiej, w przypadku gromadzenia się i przebywania w tym rejonie osób popełniających wykroczenia;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - eliminacja zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Kierownictwo sklepu spożywczego przy ulicy Lawendowej – informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji.

ulice:

Al. Niepodległości, Bratkowa, Klonowa,Korycińska ,Ks. J. Popiełuszki nr 69 - 111,Lawendowa,Letnia,Magnoliowa parzyste,Miodowa,Okrzei,Rybnika,Storczykowa,Szkolna,Św. A. Boboli nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste1-51,Ubocze,Wiedeńska,Wrocławska numery nieparzyste,Zielonogórska nr 2– 14,Zimowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 40:

sierżant sztabowy Bartosz Walendziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 157

telefon stacjonarny 47 711 39 06

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ulicy Słonecznikowej dochodzi do zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania wskazanego rejonu. Zagrożenie występuje w godzinach popołudniowych, jak i nocnych w ciągu całego tygodnia. Przy ulicy Słonecznikowej, w przejściach pomiędzy blokami oraz przed klatkami gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają i zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, zmierzających do wyeliminowania negatywnych zjawisk w rejonie.
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu. Kontrola rejonu pod kątem osób popełniających wykroczenia;
 • Propagowanie planu działań priorytetowych podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.
 • Poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach.
 • Kontrola rejonu.
 • Przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-ostrzegających odnośnie prawidłowości i odpowiedzialności sprzedaży alkoholu.
 • Systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych) pod katem spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego.
 • Motywowanie lokalnej społeczności, aby nie byli obojętni na popełniane wykroczenia i nie obawiali się zgłaszać niepokojących zjawisk.
 • Analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca;
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach i niepokojących zjawiskach.

ulice:

Hetmańska - nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 - 109, Konwaliowa - cała, Ks. J. Popiełuszki - od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 - 25, Lniana - cała, Magnoliowa - nr nieparzyste, Różana - cała,Rumiankowacała, Słonecznikowa- cała, Wrocławska- tylko nr 20, Zielonogórska- nr nieparzyste, nr parzyste 16 - 36.

 

Rejon  dzielnicowego numer 82:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Sławomir Sacharczuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 512 266 002

telefon stacjonarny 47 711 39 06

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zagrożeniem bezpieczeństwa pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego w Barszczewie 41 gmina Choroszcz.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk w rejonie;
 • kontrola rejonu przedszkola, sporządzenie KZD dotyczącego w/w rejonu, poinformowanie sołtysa wsi Barszczewo
 • Spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu. Wywieszenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji planu\
 • Poinformowanie Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku w przypadku dalszych naruszeń przepisów związanych z parkowaniem w rejonie przedszkola;
 • Zorganizowanie spotkania z dziećmi w przedszkolu dotyczącego zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Barszczewie (Oddział Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy informowanie rodziców korzystających z usług przedszkola o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz kształtowaniu pozytywnych postaw u swoich dzieci

 • Sołtys wsi Barszczewo – wymiana informacji dotyczących zgłaszanych uwag mieszkańców

ulice:

Braszczewo ulice:Leśna,Czapilno,Czapilno Kolonia,Jeroniki,

Krupniki ulice:Bławatkowa,Bursztynowa,Chabrowa,Diamentowa,Dworska,Fiołkowa,Irysowa,Kasztanowa,Klonowa,Krokusowa,Kruszewska,Ks.Grzybowskiego,Kwiatowa,

Lipowa,Makowa,pełowa,Poziomkowa,Różana,Rubinowa,Szafirowa,Szmaragdowa,Świerkowa,Topazowa,Węgierska

Klepacze ulice:Akacjowa,Brzozowa,Cicha,Ciepła,Czaplińska,Dębowa,Długa,Dolna,Gliniana,Górna,Grabowa,Graniczna,Jaworowa,Jesionowa,Kasztanowa,Klonowa,

Kolejowa,Krótka,Ks.Grzybowskiego,Letnia, Łagodna,Łąkowa,Mokra,Myśliwska,Nadrzeczna,Niewodnicka,Olchowa,Piaskowa,Podleśna,Pogodna,Polna,Poprzeczna,Promienna,Prosta,Przejazd,Równoległa

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Stawowa,strzelecka,Studzienna,Sucha,Świerkowa,Wąska,Wierzbowa,Wiosenna,Wodociągowa,Zagórna,Zaułek,Żwirowa

Łyski,Mińce,Ogrodniki,Oliszki

Porosły ulice:Bagienna,Cicha,Dębowa,Gajowa,Jaśminowa,Jesiennych Liści,Kręta,Leśna,Łąkowa,Modrzewiowa,Ogrodowa,Parkowa,Rezydencka,Sadowa,Skrajna,

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Sportowa,Szumiących Traw,Wierzbowa,Wrzosowa,Wspólna,Zaułek,Złota

Złota ,Porosły Kolonia,Sienkiewicze,Turczyn.

          

                     

   

            

        

             

                                                                                                                                                                      

  

         

           

        

Powrót na górę strony