Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji III w Białymstoku

  Adres Miejsce Godziny przyjęć Dni tygodnia Dzielnicowy
1. Powstańców 1, Białystok Administracja Osiedla "Leśna Dolina" 15:00 - 16:00 pierwszy wtorek miesiąca sierżant sztabowy Cezary Wendołowicz
2. Narewska 2B, Białystok Administracja Osiedla "Sady Antoniukowskie" 15:00 - 16:00 pierwszy wtorek miesiąca

sstarszy posterunkowy Paulina Zalewska

3. Magnoliowa 4, Białystok Administracja Osiedla "Zielone Wzgórza" 15:00 - 16:00 pierwszy wtorek miesiąca starszy sierżant Konrad Gierasimiuk
4. Witosa 34, Białystok Administracja Osiedla "Słoneczny Stok" 15:00 - 16:00 pierwszy wtorek miesiąca sierżant sztabowy Anna Mazurczyk

                                                    

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

starszy aspirant Mariusz Pietruszkiewicz

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ulica Wrocławska 51a

telefon stacjonarny 47 711 34 77


Rejon dzielnicowego numer 29:

Starszy dzielnicowy

aspirant Kamil Dawidziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 143

telefon stacjonarny 47 711 33 64

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie bloku przy ulicy Kolejowej 16 w godzinach 14:00-6:00 od poniedziałku do niedzieli dochodzi do aktów wandalizmu w rejonie sklepu ogólnospożywczego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, wybryków oraz grupowanie się osób bezdomnych w rejonie sklepów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń osób pracujących w sklepach, rozmów z mieszkańcami osiedla, zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • działania „Nie bądźmy obojętni” mające na celu pomoc osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie dopuszczenie do wychłodzenia organizmu;
 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające:
 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • kontakt z właścicielami sklepów celem przekazania informacji o planowanych działaniach;
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne.
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:
 • Straż Miejska - współdziałanie z właściwym strażnikiem
 • Administracja „Rodzina Kolejowa” – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;
 • Właściciele sklepów spożywczo-monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym.

ulice:

 • Aleja Solidarności   (nr wszystkie nieparzyste), Asnyka, Choroszczańska, Dąbrowskiego- od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej, Dąbrowskie, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila - pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej, Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska - nr 15 – 95 i 94-100, Kobryńska, Kolejowa,  Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Marczukowska nr 1 - 27 i nr 2,  Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa                                       

 

Rejon dzielnicowego numer 30:

 

Dzielnicowy

starszy posterunkowy Ewelina Litwinko

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 144

telefon stacjonarny 47 711 39 14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, oraz zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie przyległym do bloku przy ulicy Tuwima 1/1 w Białymstoku od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców osiedla.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sygnałów wpływających od mieszkańców osiedla.sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • spotkania i rozmowy z personelem okolicznych sklepów odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie osób podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, zbieranie informacji

ulice:

     Al. Jana Pawła II  - nr 54 i 56, Broniewskiego - nr parzyste od 2–14, Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa nr 9-29a.                               

 

Rejon dzielnicowego numer 31: 

sierżant sztabowy Anna Mazurczyk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 145

telefon stacjonarny 47 711 39 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie przylegającym do bloku Antoniukowska 19B w godz. 12:00 - 24:00 od poniedziałku do niedzieli, od strony lokalu gastronomicznego grupują się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają, zaczepiają przechodniów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu,
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • sporządzenie karty zadania doraźnego
 • w przypadku ujawnienia osób powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem zainteresowania się sytuacja osób tam przebywających mających problem z nadużywaniem alkoholu
 • modernizacja oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;
 • Straż Miejska – wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wsparcie w rozwiązywaniu problemów choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu , w tym bezdomnych.

ulice:

Aleja Solidarności nr parzyste 2 – 8, Antoniukowska nr nieparzyste 1- 43, Broniewskiego nr nieparzyste 1- 23,Kaczmarskiego, Knyszyńska lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Wierzbowa nr 1 -  5B.

 

Rejon dzielnicowego numer 32:

starszy posterunkowy Paulina Zalewska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy  885 997 152

telefon stacjonarny 47 711 39 13

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie przylegającym do sklepu spożywczego przy ul. Wiatrakowej 12 w Białymstoku w godz. 7:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli, gromadzą się osoby nieletnie zagrożone demoralizacją oraz dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych w szczególności spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami osiedla, pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowe, własnej obserwacji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami oraz kadrą pedagogiczną szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
 • w przypadku ujawnienia osób powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, celem zainteresowania się sytuacja osób tam przebywających mających problem z nadużywaniem alkoholu;
 • w przypadku ujawnienia nieletnich zagrożonych demoralizacją powiadomienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, IV wydziału Rodzinny i Nieletnich celem wgląduw sytuację rodziny;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami i personelem pobliskiego sklepu monopolowego odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowej podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami oraz kadrą pedagogiczną szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych;
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne.wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami, kadrą pedagogiczną szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;
 • Straż Miejska – wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wsparcie w rozwiązywaniu problemów choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu , w tym bezdomnych;
 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – spotkania profilaktyczne z kadrą pedagogiczną, dziećmi i młodzieżą.

ulice:

Antoniukowska nr 6-60, Dąbrowskiego (wiadukt), Głowackiego, Knyszyńska nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Narewska, Owsiana, Stalowa, Świętokrzyska, Ukośna, Wiatrakowa, Widok, Wysoka, Zielone Wzgórze.

 

Rejon dzielnicowego numer 33:

starszy sierżant Adrian Aleksiejuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 155

telefon stacjonarny 47 711 39 15

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie klatek schodowych i piwnic bloku przy ul. Klepackiej 4 i 6 w Białymstoku, w godz. 13.00 – 06.00 od poniedziałku do niedzieli, dochodzi do grupowania się osób, w tym osób bezdomnych, zakłócających porządek publiczny, spożywających alkohol w miejscu zabronionym, łamiących przepisy p.poż.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, oraz zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał, organizacja wspólnej służby ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • nawiązanie kontaktu z zarządcą budynku celem przekazania informacji o podejmowanych działaniach;
 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ora Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przypadku ujawnienia osób celem zainteresowania się sytuacją osób tam przebywających mających problem z nadużywaniem alkoholu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu , w tym bezdomnych;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wsparcie w rozwiązywaniu problemów choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijsk, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka,  Ks.Grzybowskiego nr nieparzyste 1-55, Kubańska, Litewska, Łotewska, Meksykańska, Mongolska, Niewodnicka, Norweska, Polowa, Polska, Portugalska, Rumuńska, Serbska Skandynawska, Słoweńska, Szwajcarska, Ukraińska, Warsztatowa, Watykańska, Wenecka, Wietnamska.

 

Rejon dzielnicowego numer 34 :   

sierżant sztabowy Cezary Wendołowicz

e-mail:  dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 154

telefon stacjonarny 47 711 39 14

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Boboli 63 w Białymstoku w rejonie bloku oraz placu zabaw w godz. 12:00 - 06:00 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w rejonie w/w.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców pobliskich bloków oraz dwóch zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadania doraźnego i ustalenia z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje i ewentualna bieżąca ich weryfikacja,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Białymstoku w celu wyeliminowania zjawiska,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby tam przebywające,
 • nawiązanie współpracy i podjęcie wspólnych działań z podmiotem odpowiedzialnym za rejon celem właściwego zabezpieczenia miejsca zagrożonego,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok w Białymstoku oraz Administracja Osiedla Leśna Dolina w Białymstoku – propagowanie informacji dotyczących wdrążenia Planu Działań Priorytetowych we własnym zakresie za pośrednictwem własnych środków przekazu jak i wspólnie z dzielnicowym informowanie społeczeństwa o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Straż Miejska - nawiązanie współpracy w celu wyeliminowania zdiagnozowanych zagrożenia, kontrola rejonu i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych

ulice:

A. Krzywoń,  Al. Jana Pawła II-nr77 do 91, Duńska, Elewatorska, Francuska, Gierstuna, Grecka, Hotelowa, Irlandzka, Ks. Grzybowskiego nr parzyste nr 2 do 28,Ks. J. Popiełuszki nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128, Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Św. A. Boboli nr nieparzyste 53–91, nr parzyste 84–110, Techniczna, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej Ireny.

 

Rejon dzielnicowego numer 35:

młodszy aspirant Małgorzata Dawidziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 158

telefon stacjonarny 47 71134 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na terenie „Stawów Marczukowskich” przy ul. Marczukowskiej w Białymstoku, oraz na terenie przyległym od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-22:00 gromadzą się osoby małoletnie zagrożone demoralizacją, zaśmiecające oraz używające słów nieprzyzwoitych przez co zakłócają ład i porządek publiczny okolicznym mieszkańcom.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych)

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych.

ulice:

Hetmańska nr 68 - 92/1, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste 2-16, Marczukowska nr nieparzyste 29–69, nr parzyste 14, 16,18,42, Stroma, Upalna.

 

Rejon dzielnicowego numer 36:

sierżant sztabowy Anna Mazurczyk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 159

telefon stacjonarny 47 711 33 64

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie Centrum Handlowego przy ul. Hetmańskiej 16 w Białymstoku oraz rejonie do niego przyległym, od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00-21:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz używające słów nieprzyzwoitych, przez co zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od osób robiących zakupy w centrum handlowym oraz jednego zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • nawiązanie współpracy z ochroną Centrum Handlowego.
 • spotkania i rozmowy z personelem sklepów odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie osób podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych.

ulice:

Al. Jana Pawła II nr 37-51, Hetmańska nr parzyste 2-66, Marczukowska nr 2-30 bez nr 14,16,18, Sikorskiego nr 2-32, Skrajna, Witosa.

 

 

Rejon dzielnicowego numer 37:

sierżant sztabowy Cezary Wendołowicz

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 160

telefon stacjonarny 47 711 34 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Powstańców 12 w Białymstoku w rejonie placu zabaw oraz przyległych garaży w godz. 16:00-23:00 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania przez osoby gromadzące się w rejonie w/w.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców pobliskich bloków oraz dwóch zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadania doraźnego i ustalenia z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje i ewentualna bieżąca ich weryfikacja,
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Białymstoku w celu wyeliminowania zjawiska,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby tam przebywające,
 • nawiązanie współpracy i podjęcie wspólnych działań z podmiotem odpowiedzialnym za rejon celem właściwego zabezpieczenia miejsca zagrożonego,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny Stok w Białymstoku oraz Administracja Osiedla „Leśna Dolina „w Białymstoku - propagowanie informacji dotyczących wdrążenia Planu Działań Priorytetowych we własnym zakresie za pośrednictwem własnych środków przekazu jak i wspólnie z dzielnicowym informowanie społeczeństwa o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Straż Miejska - nawiązanie współpracy w celu wyeliminowania zdiagnozowanych zagrożenia, kontrola rejonu i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych

ulice:

Armii Krajowej nr nieparzyste,Batalionów Chłopskich- 2–8,1–3, Bacieczki nieparzyste od 219–225a, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste  60-106, Powstańców,Sikorskiego nr nieparzyste do nr 9, Szarych Szeregów.

 

Rejon dzielnicowego numer 38:

aspirant Adam Połowianiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 694 407 985

telefon stacjonarny 47 711 39 15

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie przyległym do bloku przy Al. Jana Pawła II 59E od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00-21:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz używające słów nieprzyzwoitych przez co zakłócają ład i porządek publiczny okolicznym mieszkańcom.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku.

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych.

ulice:

Al.Jana Pawła II nr nieparzyste 57-75,Armii Krajowej nr parzyste,Batalionów Chłopskich 10–18,5–9,Bacieczki od ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr143– 217,Grzeczna,Miłosna,Niska,Przyjazna,Sikorskiego nieparzyste od nr9-do końca,Sympatyczna,Wysoki Stoczek  nr 43,45,57,66,70.

 

Rejon dzielnicowego numer 39:

 

młodszy aspirant Małgorzata Dawidziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 156

telefon stacjonarny 47 711 34 55

 

Działania priorytetowe:

 Zagrożenie:

W rejonie przyległym do bloków przy ul Lawendowej 81,77,77A w Białymstoku od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12:00-21:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz używające słów nieprzyzwoitych przez co zakłócają ład i porządek publiczny okolicznym mieszkańcom.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie;
 • wystąpienie do Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;
 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami odnośnie zaangażowania w podjęte działania i bieżące informowanie dzielnicowego, czy innych służb w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) z dzielnicowym sąsiadującego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólne działania z właściwym strażnikiem miejskim, kontrola rejonu i represjonowanie wykroczeń porządkowych

ulice:

Al. Niepodległości, Bratkowa, Klonowa,Korycińska ,Ks. J. Popiełuszki nr 69 - 111, Lawendowa, Letnia, Magnoliowa parzyste, Miodowa, Okrzei, Rybnika, Storczykowa, Szkolna, Św. A. Boboli nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste1-51, Ubocze, Wiedeńska, Wrocławska numery nieparzyste, Zielonogórska nr 2– 14, Zimowa.

 

Rejon dzielnicowego numer 40:

starszy sierżant Konrad Gierasimiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 157

telefon stacjonarny 47 711 39 06

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu monopolowego przy ul. Konwaliowej 2 w Białymstoku od poniedziałku do niedzieli w godzinach 14:00-21:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz używające słów nieprzyzwoitych, przez co zakłócają ład i porządek publiczny okolicznym mieszkańcom.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców osiedla oraz rozmów przeprowadzonych z pracownikami pobliskich sklepów.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;
 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;
 • działania „Nie bądźmy obojętni” mające na celu pomoc osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie dopuszczenie do wychłodzenia organizmu;
 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów;
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające: aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu oraz kontakt z właścicielami sklepów celem przekazania informacji o planowanych działaniach
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – eliminacja zjawiska, poinformowania właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Właściciele sklepów spożywczo-monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu m.in. małoletnim, osobom nietrzeźwym

ulice:

Hetmańska - nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 - 109, Konwaliowa - cała, Ks. J. Popiełuszki - od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 - 25, Lniana - cała, Magnoliowa - nr nieparzyste, Różana - cała,Rumiankowacała, Słonecznikowa- cała, Wrocławska- tylko nr 20, Zielonogórska- nr nieparzyste, nr parzyste 16 - 36.

 

 

Rejon  dzielnicowego numer 82:

sierżant sztabowy Mateusz Raniewicz

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 512 266 002

telefon stacjonarny 47 711 39 06

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz zaśmiecanie w rejonie placu zabaw położonego w miejscowości Krupniki przy ul. Szmaragdowej, najczęściej w weekendy w godzinach 15:00 – 22:00, a w okresie letnim we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji własnych, sygnałów od okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych
 • kontrola rejonu w celu represjonowania sprawców dopuszczających się popełniania wykroczeń,
 • kontakt z osobami odpowiedzialnymi za ład i porządek w rejonie placu zabaw celem nawiązania współpracy w tym zakresie,
 • poinformowanie Urzędu Miejskiego w Choroszczy o rozpoczętych działaniach.
 • nawiązanie kontaktu z pobliskimi mieszkańcami, poruszając dany problem jednocześnie przekazując informację o możliwości natychmiastowego powiadamiania Policji o ujawnieniu danych wykroczeń w celu bezwzględnego represjonowania sprawców tych wykroczeń. Przekazanie informacji o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • spotkanie z sołtysem miejscowości Krupniki celem nawiązania współpracy w tym zakresie (rozpropagowanie planu działania priorytetowego),
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne,
 • wspólnie działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Sołtys miejscowości Krupnikirozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.
 • Urząd Miejski w Choroszczy – nawiązanie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za ład i porządek w rejonie placu zabaw.

ulice:

Braszczewo ulice: Leśna, Czapilno, Czapilno Kolonia, Jeroniki,

Krupniki ulice: Bławatkowa, Bursztynowa, Chabrowa, Diamentowa, Dworska, Fiołkowa, Irysowa, Kasztanowa, Klonowa, Krokusowa, Kruszewska, Ks.Grzybowskiego, Kwiatowa,

Lipowa, Makowa, Perłowa, Poziomkowa, Różana, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Świerkowa, Topazowa, Węgierska

Klepacze ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Ciepła, Czaplińska, Dębowa, Długa, Dolna, Gliniana, Górna, Grabowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Ks.Grzybowskiego, Letnia, Łagodna, Łąkowa, Mokra, Myśliwska, Nadrzeczna, Niewodnicka, Olchowa, Piaskowa, Podleśna, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Promienna, Prosta, Przejazd, Równoległa, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Strzelecka, Studzienna, Sucha, Świerkowa, Wąska, Wierzbowa, Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek, Żwirowa

Łyski, Mińce, Ogrodniki, Oliszki

Porosły ulice: Bagienna, Cicha, Dębowa, Gajowa, Jaśminowa, Jesiennych Liści, Kręta, Leśna, Łąkowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Parkowa, Rezydencka, Sadowa, Skrajna,

Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Szumiących Traw, Wierzbowa, Wrzosowa, Wspólna, Zaułek, Złota

Złota, Porosły Kolonia, Sienkiewicze, Turczyn.

          

                     

   

            

        

             

                                                                                                                                                                      

  

         

           

        

Powrót na górę strony