Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji w Łapach

Adres

Miejsce

Godziny przyjęć

Dni tygodnia

Dzielnicowy

Suraż - Bielska 17

Budynek przedszkola

9.30 – 12.30

każdy czwartek

sierżant sztabowy Beata Grygieńcze

 

 

Komisariat Policji w Łapach

ulica Główna 5

Naczelnik Wydziału Prewencji

podkomisarz Mariusz Sobieski

telefon stacjonarny 47 712 42 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

komisarz Leszek Kamiński

telefon stacjonarny 47 712 42 33

 

 

Rejon dzielnicowego numer 55:

Starszy dzielnicowy

aspirant sztabowy Tomasz Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 175

telefon stacjonarny 47 712 42 61

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Łapach przy ul. Nowy Rynek na terenie Placu NSZZ Solidarności i pobliskiego parku w godzinach wieczornych i nocnych we wszystkie dni tygodnia, a zwłaszcza w weekendy gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol w miejscu objętym zakazem oraz popełnia wykroczenia porządkowe takie jak niszczenie mienia, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców oraz własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzanie co pewien czas i realizacja w tym miejscu Karty Zadań Doraźnych celem ograniczenia zjawisk niepożądanych,
 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, zlecenie tegoż zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach,
 • aktywna współpraca z Urzędem Miasta Łapy, jak też z Domem Kultury w Łapach w sprawie planowanych wszelkich uroczystości i imprez organizowanych na Placu NSZZ Solidarności pod kątem zabezpieczeń,
 • aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej poprzez organizacje spotkań edukacyjno – profilaktycznych z mieszkańcami w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta Gminy Łapy, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach oraz w Domu Kultury przy ul. Głównej 8 w Łapach,
 • bezwzględne reagowanie na popełniane w tym miejscu wykroczenia,
 • legitymowanie przebywającej na Placu NSZZ Solidarności młodzieży, która narusza porządek publiczny (zwłaszcza osób małoletnich), bądź narażona jest na demoralizację,
 • przeprowadzenie działań wspólnie z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu ukierunkowanych na ujawnianie wykroczeń i represjonowanie sprawców,
 • sporządzanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec ujawnionych osób nietrzeźwych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • aktywna współpraca z Urzędem Miasta Łapy, jak też z Domem Kultury w Łapach w sprawie planowanych wszelkich uroczystości i imprez organizowanych na Placu NSZZ Solidarności pod kątem zabezpieczeń

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – współpraca w zakresie zabezpieczania imprez społecznych organizowanych na terenie Parku przy Placu NSZZ Solidarności w Łapach,
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców,
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców,
 • Centrum Usług Społecznych w Łapach (MKRPAlk) – wnioski na temat osób nadużywających alkoholu.
 • Dom Kultury w Łapach - organizacja spotkań edukacyjno – profilaktycznych dla mieszkańców.

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numer 56:

Starszy dzielnicowy

aspirant sztabowy Tomasz Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 176

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie parkingu zlokalizowanego przy byłym budynku dworca PKP w Łapach przy ul. Sikorskiego w Łapach naprzeciw Placu Niepodległości w godzinach 16.00-02.00 we wszystkie dni tygodnia ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren parkingu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawiezgłoszeń od mieszkańców oraz ustaleń własnych dzielnicowego, jak również zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,
 • wnioski do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • wnioski do Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną oraz innych podmiotów pomocowych,
 • informowanie mieszkańców podczas służby obchodowej o przedsięwzięciu , efektach prowadzonych działań, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami. Umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić informację o przedsięwzięciu
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu celem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń we wskazanym miejscu,
 • konsultacje w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach odnośnie uczniów przebywających i popełniających czyny zabronione w rejonie parkingu przy ulicy Sikorskiego naprzeciw Placu Niepodległości
 • przeprowadzenie spotkania profilaktycznego na temat uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych wśród uczni ZSM w Łapach
 • kierowanie pism do Sądu odnośnie nieletnich,
 • analiza przeprowadzonych działań oraz osiągniętych rezultatów;
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – informowanie zarządcy terenu o prowadzonych działań , poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku
 • Centrum Usług Społecznych w Łapach – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w/w miejscu w tym bezdomnych;
 • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowychrozpatrywanie składanych wniosków o przymusowe leczenie.
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach - współpraca z pedagog , organizowanie spotkań profilaktycznych dotyczących uzależnień od alkoholu jak również substancji psychoaktywnych

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia).

 

Rejon dzielnicowego numer 57:

starszy sierżant Adam Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 177

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie galerii handlowej w Łapach przy ulicy Wodociągowej 5 w godzinach popołudniowych (14:00 - 17:00) oraz wieczorowych (20:00 -23:00) we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń użytkowników lokali w/w galerii, własnego rozpoznania dzielnicowego, a także przeprowadzonych interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • spotkanie z zarządcą galerii handlowej w celu omówienia sposobu poprawy bezpieczeństwa,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu celem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń we wskazanym miejscu,
 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska
 • wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach – rozmowa z radnymi i urzędnikami
 • Dom Kultury w Łapach – podnoszenie świadomości mieszkańców o reagowaniu na zjawiska niepożądane i powiadamianiu o nich odpowiednich instytucji
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie
 • Centrum Usług Społecznych w Łapach- rozpoznanie sytuacji rodzinnej ujawnionych nietrzeźwych osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol w zakresie pomocy w wyjściu z uzależnienia

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy.

 

Rejon dzielnicowego numer 58:

sierżant sztabowy Adrian Kozub

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 179

telefon stacjonarny 47 712 42 07

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Uhowo przy ul. Widokowej usytuowana jest wieża widokowa oraz miejsce do wypoczynku i rekreacji. Miejsce, to znajduje się w rejonie masywów leśnych, które oddalone jest od najbliższych posesji o około 500 metrów. Teren jest osłonięty gąszczem drzew. W godz. 07:00-01:00 w trakcie trwania całego tygodnia gromadzą się osoby małoletnie zagrożone demoralizacją oraz osoby dorosłe spożywające alkohol i zaśmiecający, a stworzone warunki sprzyjają anonimowości oraz popełnianiu wykroczeń. Podczas kontroli opisywanego miejsca zaobserwowano liczne opakowania po alkoholu, niedopałki papierosów i rozbite szkło.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie rozmów z mieszkańcami sąsiednich posesji, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • powiadomienie Centrum Usług Społecznych, o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,
 • spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami sołectwa, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych i różnego rodzaju placówek.
 • konsultacje w SP Uhowo odnośnie uczniów przebywających w miejscu zagrożonym;
 • dalsze kontrole wskazanego rejonu, działania prewencyjne oraz represyjne;
 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spotkania z samorządem lokalnym i mieszkańcami -informowanie o powyższym zagrożeniu celem wyeliminowania zjawiska, współpraca, współdziałanie.
 • Centrum Usług Społecznych – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu w tym bezdomnych;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie
 • Nauczyciele i pedagodzy z SP w Uhowo – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących osób małoletnich

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska.

 

Rejon dzielnicowego numer 59:

sierżant sztabowy Adam Łapiński

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 180

telefon stacjonarny 47 712 42 03

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego w miejscowości Pietkowo 41 w godzinach 6:00 – 20:00 od poniedziałku do niedzieli gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecające przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, jak również własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu pod kątem przypomnienia obowiązujących przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu małoletnim oraz osobom nietrzeźwym.
 • zaplanowanie i realizacja wspólnych działań z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w celu wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,
 • gromadzenie nowych pomysłów,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poświętnym – rozpoznanie sytuacji rodzinnej ujawnionych nietrzeźwych osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol w zakresie pomocy w wyjściu z uzależnienia.
 • Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnym  – sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie mieszkańców gminy.
 • Właściciel sklepu  – nawiązanie współpracy, przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących spożywania alkoholu.

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare.

 

Rejon dzielnicowego numer 60:

sierżant sztabowy Beata Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 181

telefon stacjonarny 47 712 42 32

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ulica Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godzinach 9:30-12:30

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w m. Doktorce 41 w godzinach popołudniowych (14:00 – 17:00) oraz wieczornych (19:00 – 21:00) we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • przekazanie informacji właścicielowi sklepu o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu
 • wobec osób nadużywających alkohol sporządzać wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie,
 • wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoznanie sytuacji rodzinnej ujawnionych nietrzeźwych osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol w zakresie pomocy w wyjściu z uzależnienia.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażurozpatrywanie składanych wniosków o przymusowe leczenie.

miejscowości:

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy. 

 

Rejon dzielnicowego numer 61:

 


aspirant Krzysztof Siennicki

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 183

telefon stacjonarny 47 712 42 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon budynku Ochotniczej Straży Pożarnej GOK oraz Altany usytuowanych przy ul. Lipowej w Turośni Kościelnej spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 16:.00-00:00 w ciągu całego tygodnia, popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych oraz dewastacja mienia przez osoby przebywające w tym rejonie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych i kontrola miejsca celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia, 
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych, aby rozpowszechnić i rozreklamować informacje o przedsięwzięciu,
 • sporządzenie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wobec ujawnionych osób nietrzeźwych i nadużywających alkoholu  celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów,
 • zaplanowanie wspólnych działań  z dzielnicowym sąsiedniego rejonu i funkcjonariuszami OPI KP Łapy przeprowadzenie szeregu akcji w powyższym rejonie z naciskiem na wykroczenia porządkowe

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – rozpoznanie sytuacji rodzinnej ujawnionych nietrzeźwych  osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol w zakresie pomocy w wyjściu z uzależnienia
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej - rozpatrywanie sporządzonych wniosków o przymusowe leczenie odwykowe

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie).

 

Rejon dzielnicowego numer 62:


starszy sierżant Patryk Kozłowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 184

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewodnica Korycka ul. Kościuszki 52 w godzinach 14.00 - 00.00 w trakcie trwania całego tygodnia dochodzi do grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją i osób, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, a także zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego,
 • zlecenie tegoż zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach
 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych
 • bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.
 • profilaktyczne spotkania z młodzieżą pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej, kontrole pobliskiego sklepu sprzedającego Alkohol pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
 • spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej i świadomości właściwych sposobów reagowania na zagrożenia, spotkania z sołtysem w/w celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w przypadku ujawnienia osób spożywających alkohol sporządzanie wniosków na przymusowe leczenie.
 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem.
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze.
 • Sołtys wsi Niewodnica Korycka - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu na lokalnej tablicy ogłoszeń.

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa)Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa).

 

Rejon dzielnicowego numr 63:

sierżant sztabowy Wioleta Wołpiuk

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 185

telefon stacjonarny 47 712 42 37

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego w Juchnowcu Górnym ul. Białostocka 1A w godzinach popołudniowych (14:00 - 17:00) oraz wieczornych (19:00 - 22:00) we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które popełniają wykroczenia porządkowe, takie jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało podstawie zgłoszenia mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz przeprowadzonych interwencji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • przekazanie informacji właścicielowi sklepu o umieszczenie w widocznych miejscach informacji o zakazie spożywania alkoholu,
 • wobec osób nadużywających alkohol sporządzać wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na przymusowe leczenie,
 • wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoznanie sytuacji rodzinnej ujawnionych nietrzeźwych osób przebywających we wskazanym miejscu i spożywających alkohol w zakresie pomocy w wyjściu z uzależnienia.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym rozpatrywanie składanych wniosków o przymusowe leczenie.

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze)Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki).

 

 

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ulica Lipowa 2, telefon stacjonarny +48 47712 82 12

Kierownik -  podkomisarz Ewelina Jarosławska

telefon komórkowy 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego numer 64:

aspirant sztabowy Robert Modzelewski

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 199

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Choroszcz przy ul. Powstania Styczniowego 12 w rejonie sklepu spożywczego w godzinach 06:00-22:00 od poniedziałku do soboty gromadzą się osoby, które spożywają alkohol oraz popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecania.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz zgłoszeń na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych,
 • dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu oraz przyległego terenu w ramach wykonywanych czynności służbowych,
 • ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych,
 • informowanie o konsekwencjach prawnych, przeprowadzenie akcji i działań ukierunkowanych na eliminację zagrożenia,
 • sporządzenie wystąpienia do kierownika sklepu o montaż dodatkowych kamer w rejonie placówki handlowej oraz informacji o zakazie spożywania alkoholu.
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działań, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Choroszczy i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Choroszczy – sporządzenie wniosków i wystąpień wobec ujawnionych nietrzeźwych osób o zainteresowanie się ich sytuacją.
 • Kierownictwo sklepu – wywieszenie informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie sklepu, wystąpieniee o montaż dodatkowych kamer i doświetlenie miejsca.

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska).

 

Rejon dzielnicowego numer 65:

aspirant sztabowy Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 200

telefon stacjonarny 47 712 82 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Złotoria, w rejonie jazu Złotoria/Rybaki na rzece Narew we wszystkie dni tygodnia, o rożnych porach dnia i nocy, osoby wbrew przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym dokonują nielegalnego połowu ryb.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie na podstawie ustaleń własnych i zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu rzeki oraz jazu objętego planem priorytetowym podczas wykonywania czynności służbowych pod kątem nielegalnego połowu ryb, także z dzielnicowym rejonu przyległego,
 • poinformowanie Państwowej Straży Rybackiej o wdrożonym planie i złożenie wniosku o kontrole miejsca objętego planem,
 • założenie Karty Zadania Doraźnego,
 • informowanie osób napotkanych w rejonie miejsca objętego planem priorytetowym o jego wdrożeniu i możliwości zgłaszania niepożądanych zachowań innych osób,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Państwowa Straż Rybacka – kontrole miejsca objętego planem priorytetowym

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia.

 

Rejon dzielnicowego numer 66:

Starszy Dzielnicowy

starszy aspirant Adam Bartnicki

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 201

telefon stacjonarny 47 712 82 14

              

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Dobrzyniewo Duże przy ulicy Białostockiej 2 w rejonie sklepu spożywczego w godz. 06:00-22:00 od poniedziałku do soboty gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz popełniają wykroczenia porządkowe takie jak zakłócanie porządku publicznego i zaśmiecanie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych;
 • dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu oraz przyległego terenu w ramach wykonywanych czynności służbowych;
 • ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych; informowanie o konsekwencjach prawnych, przeprowadzenie akcji i działań ukierunkowanych na eliminacje zagrożenia;
 • sporządzenie wystąpienia do kierownika sklepu stokrotka o montaż dodatkowych kamer w rejonie placówki handlowej oraz informacji o zakazie spożywania alkoholu;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń.
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym – sporządzenie wniosków i wystąpień wobec ujawnionych nietrzeźwych osób o zainteresowanie się ich sytuacją

Kierownictwo sklepu – wywieszenie informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie sklepu, wystąpienie o montaż dodatkowych kamer i doświetlenie miejsca.

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa)Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa)Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie.

 

POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

ulica Stary Rynek 2, telefon stacjonarny 47 71 141 70

Kierownik - aspirant sztabowy Anna Falkowska

telefon stacjonarny 47 711 41 70

telefon komórkowy 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-14:00

 

 

Rejon dzielnicowego numer 67:

starszy aspirant Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.tykocin1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 202

telefon stacjonarny 47 711 41 72

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W pobliżu miejscowości Siekierki na pobliskich lasach państwowych, łąkach oraz w pobliżu uczęszczanych dróg w okolicach rzeki Narew we wszystkie dni tygodnia dochodzi do zaśmiecania.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • sporządzenie informacji skierowanej do mieszkańców miasta i gminy Tykocin, przesłanie do Urzędu Miasta i Gminy Tykocin oraz sołtysa miejscowości Siekierki,
 • dokonywanie sprawdzeń wskazanego rejonu podczas wykonywania czynności służbowych, legitymowanie osób przebywających na w/w miejscu w okolicach miejscowości Siekierki,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miasta i Gminy Tykocin - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących kłusownictwa;
 • Sołtys - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości, uczulenie na konsekwencje prawne wynikające z opisanego wyżej zagrożenia;
 • Nadleśnictwo Knyszyn – zaplanowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami Straży Leśnej

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego numer 68:

 

sierżant sztabowy Przemysław Maliszewski

e-mail: dzielnicowy.tykocin2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 601 504 322

telefon stacjonarny 47 711 41 74

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Zawady, ul. Kościuszki, w rejonie parkingu i placu zabaw, we wszystkie dni tygodnia dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Teren, gdzie występuje zagrożenie znajduje się po przeciwnej stronie parku w m. Zawady, pomiędzy budynkami oznaczonymi numerami 14 oraz 3A.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;
 • sporządzenie informacji skierowanej do mieszkańców gminy Zawady, przesłanie do Urzędu Gminy Zawady a także skierowane pisma do członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • dokonywanie sprawdzeń wskazanego rejonu podczas wykonywania czynności służbowych, legitymowanie osób przebywających na terenie objętym działaniami planu priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy Zawady - zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących kłusownictwa;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zaangażowanie do rozpropagowania informacji na temat powyższych przepisów podczas spotkań z osobami kierowanymi na przymusowe leczenie odwykowe, uczulenie na konsekwencje prawne wynikające z opisanego wyżej zagrożenia;
 • Dzielnicowy Gminy Tykocin – zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym Gminy Tykocin

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki.

 

 

 
Powrót na górę strony