Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 76:

starszy posterunkowy Mariusz Łukaszuk

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 195

telefon stacjonarny 47 712 02 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Zabłudowie przy ul. Kalwińskiej w rejonie sklepu pod nr 14 zdiagnozowano zagrożenie polegające na gromadzeniu się osób nietrzeźwych, które spożywają alkohol w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu teren. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach 8:00 – 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców miasta Zabłudów.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, jej realizacja w zakresie represjonowania sprawców wykroczeń;
 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej planu priorytetowego wśród mieszkańców miejscowości Zabłudów podczas codziennego obchodu;
 • zaangażowanie i zaktywizowanie mieszkańców wsi oraz mieszkańców pobliskiego osiedla do działań propagandowych;
 • zebranie pomysłów mieszkańców wsi w kwestii eliminacji zagrożenia, zaproponowanie gotowych wzorców rozwiązań takich jak system monitoringu terenu w rejonie sklepu, który spowodowałaby, że przedmiotowe miejsce straciło by swoją atrakcyjność do procederu spożywania alkoholu;
 • wystąpienie do właściciela sklepu w zakresie zamontowania kamer monitoringu;
 • przeprowadzenie rozmów z pracownikami sklepu pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu. Na podstawie zebranych informacji w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie;
 • analiza powziętych działań pod kątem skuteczności prowadzonych czynności dalsza realizacja działań, a także wymiana pomysłów i rozwiązań z mieszkańcami zmierzających do rozwiązania nowych pojawiających się problemów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacja działań celem poprawy efektywności osiągnięcia założonego celu;
 • represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;
 • nawiązanie kontaktu z gazetą lokalną celem przedstawienia założeń planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie – wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu
 • Urząd Miejski w Zabłudowie - wnioski o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w uzasadnionych przypadkach ujawnionych nieprawidłowości podczas kontroli sklepu pod kątem sprzedaży alkoholu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol.
 • Właściciel sklepu – poinformowanie o zagrożeniu
 • Gazeta lokalna - poinformowanie o zjawisku spożywania alkoholu wokół wiejskich sklepów oraz aktywizacja mieszkańców w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia

miejscowości:

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo.

 

 Rejon dzielnicowego numer 77:

aspirant sztabowy Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 194

telefon stacjonarny 47 712 02 19

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Dobrzyniówce w rejonie sklepu pod nr 50 zdiagnozowano zagrożenie polegające na gromadzeniu się osób nietrzeźwych, które spożywają alkohol w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu teren. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu całego tygodnia w godzinach 8:00 – 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców wsi bezpośrednio dzielnicowemu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, jej realizacja w zakresie represjonowania sprawców wykroczeń;
 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej planu priorytetowego wśród mieszkańców wsi Dobrzyniówka podczas codziennego obchodu;
 • zaangażowanie i zaktywizowanie mieszkańców wsi oraz mieszkańców pobliskiego osiedla do działań propagandowych;
 • zebranie pomysłów mieszkańców wsi w kwestii eliminacji zagrożenia, zaproponowanie gotowych wzorców rozwiązań takich jak system monitoringu terenu w rejonie sklepu, który spowodowałaby, że przedmiotowe miejsce straciło by swoją atrakcyjność do procederu spożywania alkoholu;
 • wystąpienie do właściciela sklepu w zakresie zamontowania kamer monitoringu,
 • przeprowadzenie rozmów z pracownikami sklepu pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu. Na podstawie zebranych informacji w uzasadnionych przypadkach kierowanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie;
 • analiza powziętych działań pod kątem skuteczności prowadzonych czynności dalsza realizacja działań, a także wymiana pomysłów i rozwiązań z mieszkańcami zmierzających do rozwiązania nowych pojawiających się problemów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian i modyfikacja działań celem poprawy efektywności osiągnięcia założonego celu;
 • represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;
 • nawiązanie kontaktu z gazetą lokalną celem przedstawienia założeń planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie – wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu.
 • Urząd Miejski w Zabłudowie - wnioski o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w uzasadnionych przypadkach ujawnionych nieprawidłowości podczas kontroli sklepu pod kątem sprzedaży alkoholu.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol.
 • Właściciel sklepu – poinformowanie o zagrożeniu.
 • Gazeta lokalna - poinformowanie o zjawisku spożywania alkoholu wokół wiejskich sklepów oraz aktywizacja mieszkańców w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki.

 

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ulica Białostocka 30A, telefon stacjonarny 47 711 41 54

 

Kierownik - aspirant sztabowy Adam Jurczuk

telefon stacjonarny 47 711 41 50,

telefon komórkowy 604 439 043

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

Rejon dzielnicowego numer 80:

 

starszy posterunkowy Karolina Wilczko

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 198

telefon stacjonarny 47 711 41 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Stosowanie używek (palenie wyrobów tytoniowych) oraz zaśmiecanie w miejscach publicznych w miejscowości Michałowo na terenie Zespołu Szkół w Michałowie i w rejonie przyległego bloku przy ul. Szkolnej 2. W godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku w rejonie w/w miejsca dochodzi do popełniania wykroczeń przez młodzież oraz czynów demoralizacyjnych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców tego bloku i spostrzeżeń własnych oraz informacja od pedagogów pracujących w w/w placówce.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsc oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń oraz czynów demoralizacyjnych w drodze postępowania mandatowego oraz w przypadku osób nieletnich sporządzania dokumentacji do Sądu dla Nieletnich w Białymstoku,
 • poinformowanie placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym działaniu oraz podjecie działań zapobiegawczych i prewencyjnych w w/w miejscach,
 • poinformowanie dyrekcji, burmistrza oraz wspólnoty mieszkańców bloku przy ul. Szkolnej 2 w Michałowie o realizacji powziętych działań.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie – informowanie o zagrożeniu i zlecenie zadań dotyczących kontroli w/w miejsc pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń i reagowania na popełniane wykroczenia, oraz wspólne dziadziunia z dzielnicowym;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i palących wyroby tytoniowe
 • Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 2 w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu
 • Burmistrz - poinformowanie o zagrożeniu
 • Dyrekcja Zespołu Szkół w Michałowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury).

 

Rejon dzielnicowego numer 81:

starszy sierżant Paweł Lisowski

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 887 884 039

telefon stacjonarny 47 711 41 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w miejscowości Szymki na terenie po byłym sklepie i w rejonie sklepu w m. Szymki 57. Zagrożenie występuje w godzinach od 6-22 w ciągu całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.
 • zlecenie zadania stałego w służbie obchodowej dzielnicowego polegające na kontroli w/w miejsc oraz bezwzględne rozliczanie sprawców wykroczeń w drodze postępowania mandatowego.
 • poinformowanie placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym działaniu oraz podjecie działań zapobiegawczych i prewencyjnych w w/w miejscach.
 • rozmowa z pracownikami sklepu w m. Szymki z pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu i wyczulenia sprzedawców na istniejące zjawisko.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie – informowanie o zagrożeniu i zlecenie zadań dotyczących kontroli w/w miejsc pod kątem ujawniania sprawców wykroczeń i reagowania na popełniane wykroczenia, oraz wspólne dziadziunia z dzielnicowym;
 • Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie – rozmowa z pracownikami sklepu w m. Szymki;
 • Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie – wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol;
 • Właściciel i personel sklepu w m. Szymki 57 - poinformowanie o zagrożeniu
 • Sołtys - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia.

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ulica Michałowska 7, telefon stacjonarny 47 71 141 33

 

            

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

telefon stacjonarny 47 711 41 33,

telefon komórkowy 694 407 957

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 78:

starszy aspirant Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 197

telefon stacjonarny 47 71 141 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Gródku przy ul. Chodkiewiczów w rejonie bloków nr 32, 34 i 36 oraz w szczytach tych budynków w różnych godzinach w różne dni tygodnia nagminnie gromadzi się młodzież oraz dorośli, w celu spożywania alkoholu. Dochodzi tam również do zaśmiecania miejsca publicznego oraz zakłócenia porządku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,
 • wystąpienie do Straży Granicznej z wnioskiem o wspólne działania,
 • systematyczne kontrole miejsca oraz omawianie zagrożenia podczas spotkań z młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi, informowanie ich o grożących konsekwencjach,
 • w przypadku ujawnienia osób nadużywających alkoholu kierować wnioski do GKRPAlk oraz informować Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie celem zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • organizacja wspólnych działań z innymi podmiotami (Straż Graniczna, nauczyciele, harcerze) ukierunkowanych na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna – wspólne patrole celem ujawniania wykroczeń,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol;
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany.

 

Rejon dzielnicowego numer 79: 

młodszy aspirant Patryk Marcińczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 604 495 677

telefon stacjonarny 47 71 141 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W miejscowości Podozierany gm. Gródek w godzinach 6.00 - 22.00 we wszystkie dni tygodnia zgłoszono problem wałęsających się bezpańskich psów oraz biegających luzem psów wypuszczanych z posesji przez swoich nieodpowiedzialnych właścicieli, które wybiegają na ulicę i atakują przechodzące osoby, poruszające się rowerami oraz przejeżdżające samochody przez co powodują zagrożenie, dla życia i zdrowia ludzkiego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe miejsce zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszenia od mieszkańców oraz własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • spotkanie z Sołtysem wsi, spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia, ewentualne ustalenie właścicieli psów, poinformowanie o przysługujących prawach i obowiązkach posiadaczy psów.
 • propagowanie planu priorytetowego podczas służby obchodowej, odwiedzin rodzin oraz rozmów z mieszkańcami ww miejscowości,
 • działania z dzielnicowym przyległego rejonu,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • współpraca z sołtysem i mieszkańcami – w celu ujawniania wykroczeń popełnionych poprzez właścicieli psów dot. niezachowaniu należytych środków ostrożności przy trzymaniu psów zgodnie z art. 77 KW, w przypadkach nieustalenia właścicieli psów wystąpienie do Urzędu Gminy w Gródku z wnioskiem o odłowienie bezpańskich zwierząt,
 • wizja lokalna terenu wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Gródku

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Gródku – wystąpienia do firm odpowiedzialnych za odławianie bezpańskich zwierząt,
 • Sołtys miejscowości – uświadamianie mieszkańców co do obowiązków wynikających z trzymania zwierząt, wymiana informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń w rejonie związanych z wałęsającymi się psami

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry

 

Powrót na górę strony