Komisariat Policji w Zabłudowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego numer 76:

aspirant Michał Makuła

 

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 195

telefon stacjonarny 47 712 02 12

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie terenu w miejscu publicznym oraz grupowaniu się małoletnich zagrożonych demora|izacją w rejonie Stadionu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza od strony ul. Podrzecznej. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w weekendy i święta całodobowo. 

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w wyniku osobistych rozmów dzielnicowego z Prezesem Klubu Sportowego Rudnia Zabłudów, rozmowy z mieszkańcami.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie  KZD oraz jej realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • nawiązanie kontaktu z gazetą celem zwrócenia uwagi mieszkańców na zagrożenie,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 •  Prezes Klubu Sportowego Rudnia Zabłudów - zorganizowanie zajęć pod kątem małoletnich zagrożonych demoralizacją,
 • pracownicy Obiektów Sportowych w Zabłudowie - poinformowanie o zagrożeniu otaz wyczulenie pod kątem występującego zagrożenia oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzęz informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zj awiska.
 • MOPS w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol oraz osób małoletnich zagrożonych demoralizacją.

 • mieszkańcy Zabłudowa – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska

 

miejscowości:

 

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 77:

st. asp. Piotr Rzepniewski

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 194

telefon stacjonarny 47 712 02 12

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

zaśmiecanie terenów leśnych – tworzenie dzikiego wysypiska śmieci w rejonie miejscowości Nowosady gmina Zabłudów, zwłaszcza przy drodze leśnej prostopadłej do drogi powiatowej 1484B w kierunku miejscowości Kudrycze poprzez wywożenie odpadów pochodzenia budowlanego i samochodowego

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego oraz informacje przekazane podczas debaty społecznej 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Poinformowanie Placówki Straży Granicznej w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu celem kontroli wskazanego miejsca oraz podjęcia działań zapobiegawczych i prewencyjnych w zagrożonym miejscu. Nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą „Bia 24”, poinformowanie o w/w zagrożeniu. Spotkanie z Leśniczymi z Nadleśnictwa Żednia, wymiana informacji oraz rozważenie zastosowania fotopułapek, a także wspólne działania w zagrożonym miejscu.
 • „wizja lokalna” w ramach wspólnych działań z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Zabłudowie, wypracowanie rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem. Przeprowadzenie spotkania z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Zabłudowie w formie akcji edukacyjnej poprzez działania profilaktyczne – poinformowanie o zagrożeniu jakie niesie ze sobą zaśmiecanie terenów leśnych.
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami i sołtysem w celu podsumowania planu oraz wypracowanie nowych rozwiązań, propozycje mieszkańców. Aktywizacja właścicieli działek leśnych dotycząca oznakowania terenu tabliczkami zakaz wywozu śmieci.

 • wprowadzenie ewentualnych korekt wypracowanych w kwietniu podczas konsultacji społecznych celem poprawy efektywności do osiągnięcia założonego celu.

 • podsumowanie i ocena realizacji wykonanych czynności planu priorytetowego. Poinformowanie mieszkańców, sołtysa wsi Nowosady o efektach przeprowadzonych długofalowych działań priorytetowych

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Gminy w Zabłudowie, Referat Gospodarki Komunalnej – działania w zakresie oznakowania terenu o zakazie wyrzucania śmieci oraz akcji informacyjnej.

 • Nadleśnictwo Żednia - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z dzielnicowym.

 • Sołtys wsi Nowosady – informowanie Policji o stwierdzonych nowych przypadkach zaśmiecania, ujawnianie sprawców wykroczeń, ścisła współpraca z dzielnicowym dotycząca przedmiotowego zagrożenia.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.

 • właściciele działek leśnych w m. Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do oznakowania terenu tabliczkami w celu zneutralizowania zagrożenia oraz informowanie w przypadku wystąpienia przedmiotowego zjawiska.

 • mieszkańcy wsi Nowosady – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

 • młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu i wyjaśnienie jakie zagrożenie dla środowiska ma podmiotowe zjawisko

 •  lokalna gazeta Bia 24 – poinformowanie społeczeństwa poprzez prasę o występującym zjawisku

 • koło łowieckie Żbik – poinformowanie o zagrożeniu oraz monitorowanie terenu leśnego i informowanie o ujawnionych dzikich wysypiskach, a także wymiana informacji o ewentualnych sprawcach zaśmiecania.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ulica Białostocka 30A, telefon stacjonarny 47 71 141 52

 

Kierownik - starszy aspirant  Mariusz Baran

telefon komórkowy 604 439 043, tel. 47 71 141 50

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 80:

 

asp. Krzysztof Korzeniecki

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 198

telefon stacjonarny 47 711 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznych w miejscowości Michałowo ul. Pl. 11-go Listopada- (skwer). Zagrożeniezdiagnozowano w godzinach od 6-22.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informacja pozyskana  z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również z informacji od mieszkańców i spostrzeżeń własnych

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych oraz jego realizacja celem wyeliminowania w/w zagrożenia;
 • spotkania profilaktyczne z uczniami w SP w Michałowie dot. szkodliwości alkoholu,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego;poinformowanie sprzedawców i właścicieli sklepu podczas wspólnej kontroli sklepów z członkami GKRPA w Michałowie o obowiązujących przepisach, o legalności i prawidłowości przy sprzedaży alkoholu i konsekwencjach prawnych ich nieprzestrzegania;
 • współpraca z dzielnicowym rejonu przyległego dotycząca zorganizowania wspólnych działań profilaktycznych (spotkania z uczniami) oraz wzmożonych kontroli zagrożonego rejonu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca i wspólne działania z funkcjonariuszami placówki SG w Michałowie pod kątem wzmożonych kontroli przedmiotowego miejsca;

 • współpraca z pracownikami MGOPS w Michałowie i członkami GKRPA w Michałowie (akcja informacyjna podczas kontroli sklepów)

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury)

 

Rejon dzielnicowego Nr 81:

sierż.sztab. Justyna Citkowska

 

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 887 884 039

telefon stacjonarny 47 711 41 54

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie skweru przy ul. Rynek w m. Jałówka w godz. od 6:00-22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie informacji własnych  w ramach obchodu oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • ujawnianie i bezwzględne rozliczanie sprawców przedmiotowego procederu w drodze postepowania mandantowego,
 • sporządzenie Karty Zadań Doraźnych obejmującej kontrolą przedmiotowego miejsca przez służby patrolowe,
 • nawiązanie kontaktu z lokalną gazetą w celu poinfromowania mieszkanców o planie działania priorytetowego dzielnicowego,
 • poinformowanie placówki SG w Michałowie o przedmiotowym zagrożeniu oraz  zaplanowanych działaniach w związku  z realizacją palnu priorytetowego,
 • zorganizowanie spotkania w UM w Michałowie z pracownikami celem przeprowadzenia konsultacji społecznych podczas którego zostaną wypracowane rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji w miejscu dotkniętym problemem,dodatkowo akcja infromacyjna  wśród pracowników oraz zaktywizowanie pracowników UM w Michałowie do rozszerzenia infromacji o przedmiotowym zagrożeniu wśród petentów i podjętych działaniach przez dzielnicowego,
 •  zorganizowanie wspólnych działań SG w Michałowie dotyczących kontroli przedmiotowego miejsca i ujaniania sprawców w/w procederu lub śladów wskazujących na potencjalnych sprawców,
 • nawiązanie kontaktu z dyrekcją GOK w Michałowie w celu rozpropagowania informacji o działaniach podczas organizowanych przez nich wydarzeniach kulturalnych oaz na ich stronie internetowej.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Współpraca  i wspólne działania Policji z funkcjonariuszami SG Michałowo dotycząca konrtoli w/w miejsca pod kątem ujawniania sprawców procederu i reagowania na popełnenie wykroczenia oraz SL Nadleśnictwa Żednia w kwestii kontroli i monitoringu miejsca oraz stworzenia barier archtektonicznych mających na celu utrudnienie i ograniczenie działania sprawców
 • współpraca z pracownikami  UM  w Michałowie w kwestii akcji infromacyjnej i oznakowania działania sprawców
 • gazeta Michałowska w kwestii opublikowania infromacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia ,planowanych spotkań i konsulacji społecznych a następnie jego podsumowania.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ulica Michałowska 7, telefon stacjonarny 47 71 141 33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

telefon stacjonarny 47 711 41 33

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 78:

 

asp. Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 197

telefon stacjonarny 47 71 141 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, gromadzą się młodzieży, zaśmiecanie w rejonie Zalewu wodnego w miejscowości Zarzeczany,

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia oraz sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • przesłanie do innych służb tj.Straż Graniczna,
 • spotkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb, 
 • monitoring rejonu przez dzielnicowego podczas obchodu,
 • organizacja wspólnej akcji z innymi służbami ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informowanie lokalnej prasy, fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe w SP Gródek inne itp. – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Gródku, poprzez monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy.

 • Poinformowanie f-szy Straży Granicznej o istniejącym zagrożeniu.

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), 

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany

 

Rejon dzielnicowego Nr 79: 

 

sierż.szt. Patryk Marcińczyk

 

 

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 604 495 677

telefon stacjonarny 47 71 141 32

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz niszczenie mienia w rejonie przystanku kolejowego w miejscowości Waliły Stacja ul. Kolejowa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne, sygnały wpływające od  mieszkańców oraz naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD,
 • spotkanie z Sołtysem wsi oraz z mieszkańcami w celu omówienia zagrożenia,
 • propagowanie PDP podczas orgaznizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu,
 • działania wspólne z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu służbowego
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • poinformowanie lokalnej prasy.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe), 

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry