Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Zabłudowie

 

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 76:

aspirant Michał Makuła

e-mail: dzielnicowy.zabludow4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 195

telefon stacjonarny 47 712 02 18

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie skweru i przystanku PKS w Zabłudowie przy ulicy Rynek zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu terenu w miejscu publicznym oraz aktów wandalizmu w postaci malowania sprayem po budynku przystanku PKS i toalety publicznej. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach 6:00/22:00 oraz w weekendy i święta w godzinach 8:00/1:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w wyniku osobistych rozmów dzielnicowego z Burmistrzem Zabłudowa oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców miasta, Burmistrza i pracowników urzędu w formie konsultacji społecznych.

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych oraz jej realizacja, celem wyeliminowania zagrożenia,

 • bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń określonych w artykule 145 Kodeksu wykroczeń i 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz sprawców innych wykroczeń porządkowych ujętych w Kodeksie Wykroczeń,

 • Przeprowadzenie rozmowy z Burmistrzem w sprawie założenia systemu monitoringu wizyjnego,

 • Propagowanie wśród mieszkańców informacji o zaistniałym zagrożeniu poprzez rozmowy.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Burmistrz Zabłudowa – założenie monitoringu na przedmiotowym rejonie

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie - wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu.

 • Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem występującego zagrożenia oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

 • Mieszkańcy Zabłudowa – poinformowanie o zagrożeniu oraz aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska.

miejscowości:

Zabłudów, (ulice: 1-ej Dywizji, 3-go Maja, Białostocka, Bielska, Cerkiewna, Chodkiewicza, Dembińskiej, Drukarzy, Kalwińska, Karpińskiego, Kościelna, Ks. Litewskich, Mickiewicza, Muchawiecka, Ostaszewskiego, Podrzeczna, Polna, Radziwiłłowska, Rynek, Sikorskiego, Surażska, Szkolna, Św. Rocha, Zamiejska, Zaułek), Aleksicze, Ciełuszki, Dawidowicze, Dwór, Gnieciuki, Kaniuki, Kołpaki, Koźliki, Krynickie, Laszki, Małynka, Miniewicze, Chremowicze, Olszanka, Ostrówki, Pawły, Ryboły, Rzepniki, Sieśki, Solniki, Strzelce-Dawidowicze, Szwedzka Góra, Zabłudów Kolonia, Żywkowo.

 

 Rejon dzielnicowego numer 77:

starszy aspirant Piotr Rzepniewski

e-mail: dzielnicowy.zabludow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 194

telefon stacjonarny 47 712 02 19

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu spożywczego pod adresem Dobrzyniówka 50, gmina Zabłudów zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu zabronionym oraz zaśmiecaniu terenu w miejscu publicznym przez osoby nietrzeźwe tam się gromadzące. Wskazane zagrożenie występuje w ciągu tygodnia w godzinach 6:00 - 22:00, a w weekendy w godzinach 9:00 – 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacje przekazane bezpośrednio dzielnicowemu.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej realizacji planu priorytetowego wśród mieszkańców wsi,

 • rozpropagowanie planu podczas codziennego obchodu,

 • zaangażowanie i zaktywizowanie sołtysa do działań,

 • zaproponowanie gotowych wzorców rozwiązań, takich jak rekultywacja terenu wokół sklepu, która spowodowałaby, że przedmiotowe miejsce straciło by swoją atrakcyjność do procederu spożywania alkoholu,

 • sporządzenie Karty Zadania Doraźnego,

 • represjonowanie sprawców wykroczeń,

 • aktywizacja mieszkańców wsi Dobrzyniówka oraz właściciela sklepu do uczestnictwa w założeniach planu,

 • poinformowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie o podjętych działaniach.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabłudowie – Finansowanie przedsięwzięć związanych z rekultywacją terenu przy sklepie, wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu, kontrola sklepu pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu. Wnioski o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu w uzasadnionych przypadkach.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie - wskazanie i zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w przedmiotowym miejscu i spożywających alkohol.

 • Placówka Straży Granicznej w Michałowie - poinformowanie o zagrożeniu celem wymiany informacji, kontroli wskazanego miejsca celem zapobiegania i reagowania na ujawnione wykroczenia.

 • Właściciel i personel sklepu w miejscowości Dobrzyniówka – poinformowanie o zagrożeniu oraz wyczulenie pod kątem prawidłowości sprzedaży alkoholu. Aktywizacja w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia poprzez informowanie Policji w przypadku występowania przedmiotowego zjawiska. Partycypacja w kosztach rekultywacji terenu wokół sklepu lub jego zabezpieczenia technicznego

 • Lokalna prasa - poinformowanie o zjawisku spożywania alkoholu wokół wiejskich sklepów oraz aktywizacja mieszkańców w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania zagrożenia.

miejscowości:

Białostoczek, Bobrowa, Bogdaniec, Borowiki, Dobrzyniówka, Folwarki Małe, Folwarki Tylwickie, Folwarki Wielkie, Halickie, Józefowo, Kamionka, Kościukówka, Krasne, Kucharówka, Kudrycze, Kuriany, Kowalowce, Łubniki, Łukjany, Nowosady, Pasynki, Płoskie, Protasy, Rafałówka, Rudnica, Skrybicze, Tatarowce, Teodorowo, Zacisze, Zagruszany, Zajezierce, Zwierki, Żuki.

 

 

POSTERUNEK POLICJI W MICHAŁOWIE

ulica Białostocka 30A, telefon stacjonarny 47 711 41 54

 

Kierownik - aspirant Daniel Wappa

telefon stacjonarny 47 711 41 50,

telefon komórkowy 604 439 043

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 80:

sierżant sztabowy Tomasz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.zabludow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 198

telefon stacjonarny 47 711 41 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie boiska sportowego należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie przy ulicy Leśnej w godz. 18:00 – 22:00 gromadzi się młodzież, która niszczy wiatę sportową poprzez malowanie sprejem ścian wiaty, poprzez kopanie wygina blachę ścian wiaty.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństw

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,

 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń,

 • zaangażowanie podmiotów społecznych i poza-policyjnych w realizację postawionego do osiągnięcia celu,

 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń,

 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Michałowie celem odnowienia i naprawy wiaty,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog z Zespołu Szkół w Michałowie – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie - odnowienie i naprawa oraz ewentualne zamontowanie kamery monitoringu;

 • Pracownicy socjalni MGOPS w Michałowie oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie - przekazanie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz zainicjowanie w akcję informacyjną podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych informując społeczeństwo o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

 • Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Michałowie-poinformowanie o przedmiotowym zagrożeniu, zaplanowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami SG Michałowo w ramach planowych wspólnych służb oraz uwzględnienia przez nich zadań do służby w związku z planem priorytetowym polegającym na wzmożonej kontroli przedmiotowego rejonu w planowanych przez nich służbach.

miejscowości:

Michałowo ( ulice: 3-go Maja, Akacjowa, Białostocka, Fabryczna, Górna, Gródecka, Hieronimowska,, Kamiennobradzka, Klonowa, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Młynowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Pl. 11-go Listopada, Podgórna, Polna, Projektowana, Rolnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świętojańska, Topolowa, Wąska, Wierzbowa, Wyręby, Żwirki i Wigury).

 

Rejon dzielnicowego numer 81:

młodszy aspirant Justyna Citkowska

e-mail: dzielnicowy.zabludow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 887 884 039

telefon stacjonarny 47 711 41 52

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przy byłym przystanku autobusowym w miejscowości Bondary w godz. 18:00 – 23:00 gromadzi się młodzież, która używając słów wulgarnych zakłóca porządek publiczny. Osoby te niszczą przystanek autobusowy poprzez malowanie farbami ścian przystanku, przewracanie koszy na śmieci. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu przystanku. Młodzież gromadzi się w tym miejscu z uwagi, iż jest to droga przejazdowa, zaś przystanek na trasie komunikacyjnej został przeniesiony w inne miejsce.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,

 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń,

 • zaangażowanie podmiotów społecznych i poza-policyjnych w realizację postawionego do osiągnięcia celu (Zespół Szkół w Michałowie, MGOPS, GKRPA w Michałowie, SG Michałowo a także Koło Gospodyń Wiejskich w Bondarach),

 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog z Zespołu Szkół w Michałowie – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bondarach- spotkania informacyjne z młodzieżą m. Bondary w ramach organizowanych przez koło warsztatów i spotkań- przekazanie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

 • Pracownicy socjalni MGOPS w Michałowie oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie - przekazanie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz zainicjowanie w akcję informacyjną podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych informując społeczeństwo o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

 • Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Michałowie-poinformowanie o przedmiotowym zagrożeniu, zaplanowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami SG Michałowo w ramach planowych wspólnych służb oraz uwzględnienia przez nich zadań do służby w związku z planem priorytetowym polegającym na wzmożonej kontroli przedmiotowego rejonu w planowanych przez nich służbach.

miejscowości:

Jałówka (ulice: Białostocka, Dworna, Kościelna, Leśna, Lipowa, Rynek, Szeroka, Szkolna, Zarzeczańska), Bachury, Bagniuki, Barszczewo, Bieńdziuga, Bondary, Bondary Osiedle, Budy, Brzezina, Cisówka, Ciwoniuki, Dublany, Dzienisowo, Dzięgiele, Garbary, Głęboki Kąt, Gonczary, Hieronimowo, Hoźna, Julianka, Juszkowy Gród, Kamienny Bród, Kamszeli, Kazimierowo, Kiturki, Kobylanka, Kobylanka-Rochental, Koleśne, Kol. Gorbacze, Kol. Kalitnik, Kol. Kopce, Kondratki, Kopce, Kowalowy Gród, Krugły Lasek, Krukowszczyzna, Krynica, Kuchmy-Kucie, Kuchmy Leśniczówka, Kuchmy Nowe, Kuchmy-Pietruki, Kuchmy Stare, Kuryły, Leonowicze, Lesanka, Lewsze, Łuplanka Nowa, Łuplanka Stara, Maciejkowa Góra, Majdan, Michałowo Kolonia, Mostowlany Kol., Mościska, Nowa Wola, Nowosady, Odnoga, Oziabły, Pieńki, Piotrów Gród, Planty, Pólko, Potoka, Romanowo, Rybaki, Sacharki, Saki, Samojliki Sokole, Supruny, Suszcza, Szymki, Tanica Dolna, Tanica Górna, Tokarowszczyzna, Topolany, Tylwica, Tylwica, Kolonia, Tylwica Majątek, Zajma, Zaleszany, Zaleszany Brzezina, Zawieldaźnik, Żednia.

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W GRÓDKU

ulica Michałowska 7, telefon stacjonarny 47 71 141 33

 

Kierownik - aspirant sztabowy Grzegorz Bazyluk

telefon stacjonarny 47 711 41 33,

telefon komórkowy 694 407 957

Dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 78:

aspirant Tomasz Mularczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 197

telefon stacjonarny 47 71 141 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu  i zaśmiecanie w rejonie Zalewu wodnego w miejscowości Zarzeczany.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Własne ustalenia, sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,

 • poinformowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej o istniejącym zagrożeniu.

 • podczas obchodu monitorowanie rejonu przez dzielnicowego.

 • potkanie z młodzieżą szkolną oraz dorosłymi w celu omówienia zagrożenia, poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pracownicy Urzędu Gminy w Gródku, poprzez monitorowanie zagrożenia podczas ich codziennej pracy.

 • Poinformowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej o istniejącym zagrożeniu.

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

miejscowości:

Gródek (ulice: Agrestowa, Białostocka, Błotna, Cmentarna, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowskiego, Koszarowa, Leśna, Malinowa, Met. Bazylego, Młynowa, Modrzewiowa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Północna, Przechodnia, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wąska, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zamkowa, Zarzeczańska, Zwycięstwa), Zarzeczany.

 

Rejon dzielnicowego numer 79: 

młodszy aspirant Patryk Marcińczyk

e-mail: dzielnicowy.grodek2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 604 495 677

telefon stacjonarny 47 71 141 32

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w rejonie przystanku kolejowego w miejscowości Waliły Stacja ulica Dworcowa w porze wieczorowo-nocnej w każdym dniu tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszenia mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,

 • poinformowanie innych służb, takich jak Straż Graniczna oraz Straż Leśna,

 • spotkanie ze społecznością lokalną w celu omówienia zagrożenia. Poinformowanie o grożących konsekwencjach podczas kontroli uprawnionych służb,

 • podczas obchodu monitorowanie rejonu przez dzielnicowego,

 • przeprowadzenie rozmowy z Sołtysem o przedsięwzięciu,

 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin,

 • wspólne kontrole miejsca wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Straży Leśnej,

 • poinformowanie lokalnej prasy

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Graniczna oraz Straż Leśna - kontrola miejsca zagrożonego, ujawnianie sprawców wykroczeń, wspólne działania z Policją.

 • Poinformowanie personelu sklepów spożywczo-monopolowych o obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe),

miejscowości:

Waliły Stacja (ulice: Dworcowa, Grzybowa, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lisia, Piękna, Podleśna, Rzemieślnicza, Sosnowa, Sucha, Szosa Wschodnia, Tartaczna, Zaułek), Bielewicze, Bobrowniki, Borki, Chomontowce, Downiewo, Dzierniakowo, Gobiaty, Grzybowce, Grzybowce kol., Jakubin, Jaryłówka, Józefowo, Kol. Glejsk, Kol. Gródek, Kol. Kondycja, Kol. Mieleszki, Kol. Ruda, Kol. Stryjenszczyzna, Kol. Zielona, Kołodno, Kozi Las, Królowe Stojło, Królowy Most, Lipowy Most, Łużany, Mieleszki, Mostowlany, Narejki, Nowosiółki, Waliły Dwór, Pieszczaniki, Piłatowszczyzna, Płachowszczyzna Podozierany, Podszaciły, Podzałuki, Przechody, Radulin, Skroblaki, Słuczanka, Sofipol, Straszewo, Świsłoczany, Waliły, Waliły-Dwór, Wiejki, Wierobie, Załuki, Zasady, Zubki Białostockie, Zubry

 

Powrót na górę strony