Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji I w Białymstoku

 

 

 

Punkty przyjęć interesantów w rejonie Komisariatu Policji I w Białymstoku
 

Adres

Miejsce

Godziny przyjęć

Dni tygodnia

Dzielnicowy

1 ul. Mazowiecka 39d, Białystok

Pomieszczenie

administracji

13.30 – 15.00 ostatni wtorek miesiąca sierż. szt. Marcin Krupienik
2 ul. Legionowa 9A, Białystok

Pomieszczenie

administracji

11.00 – 13.00 każda druga środa miesiąca mł. asp. Anna Kiszkiel

 

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

starszy aspirant Sławomir Sacharczuk

Komisariat Policji I w Białymstoku ulica Waryńskiego 8 

telefon stacjonarny 47 711 21 86

 

Rejon dzielnicowego numer 1:

 

starszy sierżant Michał Redźko

e-mail: dzielnicowy.warynskiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 120

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Biała, Białówny - (od ul. Sienkiewicza do ul. Malmeda nr 1 – 9a i 2 – 6), Bulwar Ireny Sendlerowej, Kilińskiego, Kościelna - (od ul. Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1 – 3 i 4 – 8), Liniarskiego, Lipowa - parzyste, Sienkiewicza - (od ul Rynek Kościuszki do rzeki Białej nr 1- 9 i 2 – 26a), Skwer Armii Krajowej , Skwer Pawła Bogdana Adamowicza, Spółdzielcza, Suraska - (od ul. Rynek Kościuszki do Placu Uniwersyteckiego nr 2-6), Zamenhofa.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie bloku położonego przy ul. Białówny 2a zbierają się nieznane mieszkańcom osoby, które spożywają alkohol i używają słów nieprzyzwoitych, czym zakłócają spokój i porządek publiczny w tym miejscu. Do powyższych zachowań dochodzi w porze popołudniowo – wieczornej, w godz. od 14:00 do 23:00 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie skarg mieszkańców w/w bloku otrzymywanych w bezpośrednich rozmowach podczas obchodu rejonu służbowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów,
 • Monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • Pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.: Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca doraźną kontrolą oraz represjonowanie sprawców wykroczeń i Administracji budynku celem nawiązania z nią współpracy podczas realizacji planu, poinformowania jej o planie i jego założeniach oraz wywieszenia informacji o realizacji planu na klatkach schodowych bloku Białówny 2a; zwrócenie się z prośbą o rozważenie założenia przez administrację dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej.
 • Przekazywanie informacji mieszkańcom bloku ul. Białówny 2a o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu,
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, współpraca w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych
 • Administracja – informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach m.in. o wpływających do administracji skargach mieszkańców na zakłócanie porządku w tym rejonie, rozpowszechnianie wśród mieszkańców bloku informacji o realizacji planu przez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, stały kontakt z dzielnicowym, założenie dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej tzw. „czujek oświetleniowych”.

Rejon dzielnicowego numer 2:

sierżant sztabowy Mariusz Kulesza

e-mail: dzielnicowy.warynskiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 121

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Al. Piłsudskiego - cała, Białówny - od ul. Malmeda do ul. Nowy Świat nr 10 i 11, Częstochowska - od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 i 6a, Dąbrowskiego J. H. - od wiaduktu nad torami do Al. Piłsudskiego brak nr nieparzystych, Kisielewskiego Stefana - cała, Ks. Abramowicza - cała, Malmeda - cała, Mazowieckiego - cała, Nowy Świat - cała, Piotrkowska - cała, Pl. Niepodległości im. Dmowskiego - cały, Przejazd - cała, Simoniuka Zbigniewa - cała, Skwer Ludwika Zamenhoffa - cały, Waryńskiego - od ul. Lipowej do Al. Piłsudskiego nr 1 – 11 i nr 2 – 8.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul.  Nowy Świat 14/1 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności w rejonie skweru w godzinach popołudniowych tj.14:00 - 21:00 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Założenie Karty Zadań Doraźnych w rejonie powyższego bloku,
 • Częstsze kontrole w/w miejsca w trakcie służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia – represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń,
 • Pisemne poinformowanie Straży Miejskiej o rozpoczęciu planu priorytetowego wraz z prośbą o objęcie rejonu częstszymi kontrolami;
 • Pisemne powiadomienia admistracji bloku o rozpoczęciu planu priorytetowego, jego podstawowych założeniach i celach, jak również zwrócenie się z prośbą o wywieszenie informacji o planie na klatkach schodowych bloku Nowy Świat 14/1 i doświetlenie w/w miejsca w porze wieczorno-nocnej poprzez założenie dodatkowego oświetlenia na budynku bloku;
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego celem represjonowania sprawców wykroczeń;
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego celem represjonowania sprawców wykroczeń;
 • Systematyczne kontrole podczas obchodu rejonu;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie celem represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Zarząd wspólnoty i Administracji Budynku – informowanie mieszkańców, informowanie o przedsięwzięciu.

 

Rejon dzielnicowego numer 3:

młodszy aspirant Paweł Mierzwiński

e-mail: dzielnicowy.warynskiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 124

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Ulice: Armatnia - cała, Artyleryjska - cała,  Bohaterów Getta - cała, Botaniczna - cała, Częstochowska - od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej nr 12 –18 i nr 21 – 25, Czysta - cała, Dąbrowskiego - od Al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej nr parzyste 14 – 30A, Grajewska - cała, Plac Mordechaja Tenenbauma - cały, Pisara Samuela - cała, Poleska - od rzeki Białej do ul. Dąbrowskiego nr 51 – 89 i 46 – 52, Północna - cała, Proletariacka - cała, Skwer Dobrego Sąsiedztwa - cały,  Skwer Tamary Sołoniewicz - cały, Skwer Felicji Raszkin - Nowak, - cały, Waryńskiego - od Al. Piłsudskiego do Włókienniczej nr 24 – 38 i 29 – 43, Włókiennicza - cała, Żabia - cała, Żytnia - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku na ulicy Włókienniczej 17 w rejonie bloku we wszystkie dni tygodnia w godz. 12:00-23:00 przebywają osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Wskazany teren jest ogólnodostępny, nie jest ogrodzony.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie ustaleń własnych dzielnicowego oraz skarg mieszkańców oraz przeprowadzonych interwencji.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących prawem przepisów,
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu celem właściwego zabezpieczenia miejsca i jego doświetlenia w porze wieczorowo-nocnej,
 • podniesienie świadomości osób spożywających alkohol w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia oraz konsekwencjach prawnych takiego zachowania,
 • pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj. Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca kontrolą oraz represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • nawiązanie współpracy z mieszkańcami osiedla celem wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia poprzez wskazanie sposobów powiadamiania służb o sytuacji wymagającej interwencji,
 • przekazywanie podczas obchodu informacji mieszkańcom i administracji osiedla o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • informowanie właścicieli placówek, oraz mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • systematyczna kontrola w/w miejsca w ramach służby obchodowej.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń, współpraca poprzez realizację wspólnego patrolu
 • Administracja osiedla „Centrum” - informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach m.in. o wpływających do administracji skargach mieszkańców na zakłócanie porządku w tym rejonie, rozpowszechnianie wśród mieszkańców bloku informacji o realizacji planu poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, stały kontakt z dzielnicowym, założenie dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej („czujek oświetleniowych”)
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wsparcie w rozwiązywaniu problemu choroby alkoholowej u osób nagminnie popełniających wykroczenia we wskazanym rejonie

 

Rejon dzielnicowego numer 4:

aspirant Maciej Andrzejewski

e-mail: dzielnicowy.warynskiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 125

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Ulice: Bohaterów Monte Cassino - od ul. Św. Rocha do ul. Wyszyńskiego nr 3, 5 i 5a, Brukowa - cała, Grochowa - cała, Kalinowskiego - cała, Krakowska - cała, Lipowa - nr nieparzyste od 15 – 51, Marmurowa - cała, Park Centralny - cała, Park Dziekońskiej - cała, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów - cały, Skwer Konstantyna I Wielkiego - cały, Skwer Anny Markowej - cały, Stołeczna - od ul. Krakowskiej do ul. Wyszyńskiego nr 1 – 25 i 2– 14d, Sukienna - cała, Szymborskiej Wisławy - cała, Św. Mikołaja - cała, Św. Rocha - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Lipowej 41D w rejonie budynku szkoły hebrajskiej dochodzi do grupowania się osób nieletnich, które przebywają tam bez ściśle określonego celu, popełniają wykroczenia porządkowe polegające na używaniu słów wulgarnych, zaśmiecaniu rejonu i zakłócaniu porządku publicznego. Do powyższych zachowań dochodzi w porze popołudniowo – wieczornej, w godzinach od 14:00 do 22:00 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zidentyfikowane na podstawie własnych obserwacji dzielnicowego w trakcie obchodu rejonu służbowego, skarg mieszkańców oraz wskazań na Krajowej Mapie zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie i realizacja Karty Zadań Doraźnych,
 • monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • informowanie mieszkańców i właścicieli pobliskich lokali handlowych podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • pisemne zwrócenie się do właścicieli budynku byłej szkoły hebrajskiej z prośbą o zabezpieczenie i objęcie wskazanego miejsca kontrolą,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Straż Miejska - kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń,

Właścicieli budynku szkoły  – uporządkowanie i zabezpieczenie terenu, wywieszenie tabliczek informujących o zakazie spożywania alkoholu, ewentualne doświetlenie rejonu

 

Rejon dzielnicowego numer 5:

aspirant Ewa Pawłowska 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 126

telefon stacjonarny 47 711 23 85

 

Ulice: Bażantarska - cała, Bliska - cała, Bohaterów Monte Cassino - od ul. Wyszyńskiego do ul. Młynowej nr 6 – 10 i nr 13 – 25, Ciechanowska - cała, Grunwaldzka - cała, Kopernika - od ul. Młynowej do ul. Składowej, nr parzyste 24 – 56, Królowego Mostu - cała, Łomżyńska - cała, Opatowska - cała, Rondo Unii Europejskiej - całe, Sosnowa - cała, Stołeczna - od ul. Wyszyńskiego nr 53 - 81, Szczuczyńska - cała, Warecka - cała, Wyszyńskiego - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie bloku i skweru położonego przy ulicy Wyszyńskiego 4a zbierają się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem. Dodatkowo używają one słów nieprzyzwoitych i zaśmiecają wskazany rejon. Do wskazanych zachowań dochodzi o różnej porze dnia, a także w nocy w czasie całego tygodnia, a w szczególności w godzinach 6-23.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców powyższego bloku oraz własnych obserwacji dzielnicowego podczas obchodu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów,
 • monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.: Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca kontrolą, represjonowania sprawców wykroczeń oraz powiadomienia o rezultatach podjętych przez nich działań; Administracji bloku celem nawiązania z nią współpracy podczas realizacji planu, poinformowania jej o planie i jego założeniach oraz wywieszenia informacji o realizacji planu na klatkach schodowych bloku Wyszyńskiego 4a. Dodatkowo zwrócenie się do Administracji bloku z prośbą o uporządkowanie terenu, wywieszenie tabliczek dotyczących zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych i ewentualne dodatkowe oświetlenie tego rejonu,
 • przekazywanie informacji mieszkańcom bloku ul. Wyszyńskiego 4a o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, współpraca w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych
 • Administracja – informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach m.in. o wpływających do administracji skargach mieszkańców na zakłócanie porządku w tym rejonie, rozpowszechnianie wśród mieszkańców bloku informacji o realizacji planu poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, stały kontakt z dzielnicowym, uporządkowanie terenu przy bloku Wyszyńskiego 4a, wywieszenie ogłoszeń o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz ewentualne dodatkowe doświetlenie rejonu

 

Rejon dzielnicowego numer 6:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Arkadiusz Kordaszewski 

e-mail: dzielnicowy.warynskiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 127

telefon stacjonarny 47 711 24 25

Ulice: Angielska - od ul. Oskara Sosnowskiego do ul. Kopernika nr 1– 25 i 2 – 26, Bema - od ul. Cieszyńskiej do ul. Kopernika nr 2 – 58 i 1 – 39, Chełmska - cała, Cieszyńska - cała, Cygańska - cała, Czarna - cała, Jasna - cała, Kaczorowskiego - cała, Kielecka - cała, Kijowska - cała, Kochanowskiego - cała, Kopernika - od ul. Kaczorowskiego do ul. Młynowej, nr parzyste 2 – 22, Krótka - cała, Kurpiowska - cała, Legionowa - nr 28 i 30, Lubelska - cała, Łukowska - cała, Marjańskiego - cała, Mławska - cała, Młynowa - cała, Mohylowska - cała, Odeska - cała, Ołowiana - cała, Opatowska - cała, Ostrowiecka - cała, Piękna - cała, Plac Zbigniewa Bauma - cały, Przechodnia - cała, Sienny Rynek - cała, Sosnowskiego - cała, Św. Anny - cała, Toruńska - cała, Waszyngtona - od nr 30 do nr 38, Witebska - cała, Wyszyńskiego - od ul. Młynowej do ul. Kaczorowskiego strona nieparzysta, Żółta - cała.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Bema 22/1 od poniedziałku do niedzieli całodobowo w pustostanie i w ich obrębie gromadzą się osoby, często bezdomne, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Wskazany teren jest nieogrodzony, co powoduje, że dostęp osób postronnych jest nieograniczony.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń od mieszkańców i własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • Opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów,
 • Monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia.
 • Pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.:Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca kontrolą, represjonowanie sprawców wykroczeń oraz powiadomienia o rezultatach podjętych przez nich działań
 • Przekazywanie informacji mieszkańcom w/w rejonu o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu.
 • Zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń

 

Rejon dzielnicowego numer 7:

Starszy dzielnicowy

młodszy aspirant Anna Kiszkiel

e-mail: dzielnicowy.warynskiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 128

telefon stacjonarny 47 711 25 22

Punkt przyjęć interesanta:
 
Pomieszczenie administracji ulica Legionowa 9A, Białystok
każda druga środa miesiąca 11:00 - 13:00

 

Ulice: Aleja Bluesa - cała, Akademicka - cała, Czackiego - cała, Elektryczna - nr 12 i 13 – 15, Kapitana WP Weroniki Topór - cała, Kilińskiego - tylko nr 1, Krasińskiego - cała, Legionowa - nr 1– 5 i 2 - 18, Mickiewicza - nr 1 – 5 i 2 – 2d, Park Stary im. Księcia Józefa Poniatowskiego - cały, Park Planty - cały, Plac Branickich - cały, Plac Jana Pawła II - cały, Plac Katyński - cały, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - cały, Rynek Kościuszki - cały, Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - cała, Skłodowskiej Marii C. - nr nieparzyste 1 – 25, Skwer Lecha i Marii Kaczyńskich - cały, Skwer Ryszarda „Skiby” Skibińskiego - cały, Suraska - od Rynku Kościuszki do ul. Skłodowskiej nr 1 – 3a, Świętojańska - nr 12 – 32, Waszyngtona - od ul. Akademickiej do Marii C. Skłodowskiej nr 1 –11 i 4– 10.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie garaży położonych przy ul. Akademickiej 6 i 8 zbierają się nieznane mieszkańcom osoby, które spożywają alkohol i używają słów nieprzyzwoitych, czym zakłócają spokój i porządek publiczny w tym miejscu. Do powyższych zachowań dochodzi w godzinach od 14:00 do 22:00 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie skarg mieszkańców w/w bloków otrzymywanych w bezpośrednich rozmowach podczas obchodu rejonu służbowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów,
 • monitorowanie oraz kontrole ww. rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.: Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca kontrolą, represjonowanie sprawców wykroczeń oraz powiadomienia o rezultatach podjętych przez nich działań; Administracji bloku celem nawiązania z nią współpracy podczas realizacji planu, poinformowania jej o planie i jego założeniach oraz wywieszenia informacji o realizacji planu na klatkach schodowych. Dodatkowo zwrócenie się z prośbą o umieszczenie w w/w miejscu tabliczek informujących o zakazie spożywania alkoholu oraz ewentualne doświetlenie miejsca tzw. „czujkami oświetleniowymi”,
 • przekazywanie informacji mieszkańcom bloków o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • dalsze systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola miejsca zagrożonego, współpraca w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu
 • Administracje wspólnot mieszkaniowych - informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach m.in. o wpływających do administracji skargach mieszkańców na zakłócanie porządku w tym rejonie, rozpowszechnianie wśród mieszkańców bloku informacji o realizacji planu poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, stały kontakt z dzielnicowym, umieszczenie w w/w miejscu ogłoszeń o zakazie spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz założenie dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej „czujek oświetleniowych”
 

Rejon dzielnicowego numer 8:

Starszy dzielnicowy

młodszy aspirant Anna Kiszkiel

e-mail: dzielnicowy.warynskiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 129

telefon stacjonarny 47 711 23 85

 
Ulice: Bułgarska - bez numerów, Legionowa - nr 7 – 15, Nory Ney - cała, Rynek Rybny - cała, Skłodowskiej Marii C. - numery parzyste nr 2 – 26, Sucha - cała, Waszyngtona - od ul. Marii C. Skłodowskiej do ul. Żelaznej nr 13 – 17 i 12 – 28, Wojskowa - cała, Żelazna - nr 5 - 9.
 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie pawilonu handlowego przy ul. Skłodowskiej 14b zbierają się osoby, które spożywają alkohol i używają słów nieprzyzwoitych, czym zakłócają spokój i porządek publiczny w tym miejscu. Do powyższych zachowań dochodzi w porze porannej i popołudniowej, w godzinach od 10:00 do 20:00 w czasie całego tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie skarg pracowników lokalu usługowego otrzymywanych w bezpośrednich rozmowach podczas obchodu rejonu służbowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów,
 • monitorowanie oraz kontrole ww. rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.: Straży Miejskiej z prośbą o objęcie wskazanego miejsca kontrolą, represjonowanie sprawców wykroczeń oraz powiadomienia o rezultatach podjętych przez nich działań; Zarząd pawilonów handlowych celem nawiązania z nią współpracy podczas realizacji planu, poinformowania jej o planie i jego założeniach. oraz wywieszenia informacji o realizacji planu na terenie pawilonu handlowego,
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • dalsze systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska – -kontrola miejsca zagrożonego, współpraca w celu eliminacji zagrożenia poprzez wspólne patrole i kontrole miejsca oraz represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych
 • Zarząd firmy – informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach, stały kontakt z dzielnicowym

 

Rejon dzielnicowego numer 9:

sierżant sztabowy Marcin Krupienik

e-mail: dzielnicowy.warynskiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 130

telefon stacjonarny 47 711 23 85

Punkt przyjęć interesanta:

Pomieszczenie administracji ulica Mazowiecka 39d, Białystok
ostatni wtorek każdego miesiąca w godzinach 13:30 - 15:00

Ulice: 11 Listopada - nr 28, Mazowiecka - cała, Szpitalna - cała, Waszyngtona - od ul. Żelaznej do ul. Mazowieckiej nr 23 – 29, Wesoła - cała, Wołodyjowskiego - cała, Zwierzyniecka - numery nieparzyste nr 1 – 21/1, Żelazna - nr 19 – 55 i 36 – 38.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon przyległy do bloku mieszkalnego przy ul. Wesoła 36 w Białymstoku od poniedziałku do niedzieli w godz. 12:00-22:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie skarg od okolicznych mieszkańców, pracowników administracji osiedla oraz własnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2024 roku

Zaplanowane działania:

 • opracowanie i realizacja Karty Zadań Doraźnych celem wyegzekwowania obowiązujących przepisów.
 • monitorowanie oraz kontrole w/w rejonu podczas pełnienia służby obchodowej celem wyeliminowania zagrożenia,
 • pisemne zwrócenie się do instytucji poza policyjnych tj.: Straży Miejskiej (z prośbą o objęcie wskazanego miejsca doraźną kontrolą oraz represjonowanie sprawców wykroczeń) i Administracji budynku (celem nawiązania z nią współpracy podczas realizacji planu, poinformowania jej o planie i jego założeniach oraz wywieszenia informacji o realizacji planu na klatkach schodowych bloku Wesoła 36; zwrócenie się z prośbą o rozważenie założenia przez administrację dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej).
 • przekazywanie informacji mieszkańcom bloku ul. Wesoła 36 o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich eliminacji podczas obchodu.
 • zaplanowanie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń w miejscu objętym planem,
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - poinformowanie o zagrożeniu, zaplanowanych działaniach mających na celu wyeliminowanie zagrożenia oraz zwrócenie się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kontroli rejonu objętego planem priorytetowym celem represjonowania sprawców wykroczeń.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wnioski wobec osób nadużywających i spożywających alkohol we wskazanym miejscu.
 • Administracja osiedla Tysiąclecie - informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach m.in. o wpływających do administracji skargach mieszkańców na zakłócanie porządku w tym rejonie), rozpowszechnianie wśród mieszkańców bloku informacji o realizacji planu przez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych, stały kontakt z dzielnicowym, założenie dodatkowego oświetlenia w/w miejsca w porze wieczorowo-nocnej (tzw. „czujek oświetleniowych”)
 • Najemcy pawilonów handlowo-usługowych - informowanie dzielnicowego o występujących zagrożeniach

 

Powrót na górę strony