Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji II w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

aspirant sztabowy Małgorzata Czyż-Kalisz

Komisariat Policji II w Białymstoku ulica Warszawska 65

telefon stacjonarny 47 711 25 34

 

 

Rejon dzielnicowego numer 10:

 aspirant Mirosław Szubart

e-mail: dzielnicowy.warszawska4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 146

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godzinach 12-14

Ulice: aleja Konstytucji 3–go Maja (parzyste od nemeru 22 do numeru 36, nieparzysty numer 3), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 39), Blokowa, Budowlana, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych awantur przez uczestników libacji jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Długa 74. Zagrożenie zdiagnozowaano w godzinach 06.00-22.00

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i informacji od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zagrożeń doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • Spotkania z mieszkańcami;
 • Zorganizowanie np. mini debaty społecznej.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol,

 • właściciel oraz personelu sklepu Monopolowego - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe);

Rejon dzielnicowego numer 11:

aspirant Marcin Kazimierski

e-mail: dzielnicowy.warszawska10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 148

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Konstytucji 3-go Maja 24- administracja
każdy czwartek w godz. 12-14

Ulice: Aleja Jana Pawła II (numer 58 do 78), Antoniuk Fabryczny (numery nieparzyste numer 45 – 55), Bystra, Dworska, Jałbrzykowskiego, Kołłątaja (numer 2 – 36), Konstytucji 3 Maja (numery nieparzyste, nr 5), Łagodna, Najmilsza, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się osób bezdomnych, żebractwo, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy Jałbrzykowskiego 5. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak również rozmów z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego;

 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe;

 •  Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją;

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol.

Rejon dzielnicowego numer 12:

starszy sierżant Edyta Pasieka

e-mail: dzielnicowy.warszawska18@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 009

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godz. 15-17

Ulice: Generała Kleberga (ulica Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych), Kołłątaja (numery nieparzyste od 63 do 75), Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od ulicy Kołłątaja do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych od numeru 40 do 58), Okulickiego, Pietkiewicza (od numeru 1 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Pietkuna (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pileckiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się osób nieletnich zagrożonych demoralizacją , spożywanie alkoholu w miejscu dostępnym dla publiczności w rejonie skate parku ul. Okulickiego oraz terenie pobliskim. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach: 13.00 – 22.00 od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własnych ustaleń oraz sygnaów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, 

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 •  Straż Miejska -współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego w celu eliminacji zagrożenia;

 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol.

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

   

Rejon dzielnicowego numer 13:

starszy aspirant Daniel Łotysz

e-mail: dzielnicowy.warszawska5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 149

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Ulice: Aleja Jana Pawła II (od numeru 80 do 100), Bacieczki (od ulicy Kołłątaja do Alei Jana Pawła II numer 98-142 i 89 – 131), Esperantystów, Generała Kleberga (od ulicy Narodowych Sił Zbrojnych do Esperantystów), Grabowskiego, Herberta, Kołłątaja (numery nieparzyste od 21 do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Komisji Edukacji Narodowej (od ulicy Kołłątaja nieparzyste do ulicy Narodowych Sił Zbrojnych numer od 3 do 9), Mackiewicza, Miętowa, Mikołajczyka Stanisława, Narodowych Sił Zbrojnych, Owocowa, Pietkiewicza (od ulicy Komisji Edukacji Narodowej do końca), Pietkuna (od początku do ulicy Komisji Edukacji Narodowej), Szaykowskiej.

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego. jak również używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie amfiteatru znajdującego się na bulwarach przy ul. Herberta . Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 13.00 -23.00 od poniedziałku do soboty.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców przyległych bloków.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,

 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską,

 •  aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, Zarządcy Nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia

 • Zarządca Rady Osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol.

Rejon dzielnicowego numer 14:

sierżant Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 147

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Antoniuk Fabryczny (numer 40 – 56), Hallera (numer 1 – 15), Gajowa (numer 53 – 81 od ulica Hallera do ulica Jarzębinowej, nieparzyste), Jarzębinowa, Porzeczkowa, Świętego Kazimierza (numery parzyste), Winogronowa, Zagórna

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie bloku i sklepu spożywczo - przemysłowego przy ul. Jarzębinowa 4. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-22.00 od poniedzialku do piątku

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,

 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją osób.

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedłużeniu planu priorytetowego.

Rejon dzielnicowego numer 15:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Norbert Sieradzki

e-mail: dzielnicowy.warszawska8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 150

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (numer 2 – 34), Hallera (numer 2 do końca), Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dolna, Dziesięciny, Gajowa (numer 2 – 38 tylko parzyste oraz nieparzyste od 1 do 51), Generała Maczka (numer 22-52), Jałowcowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Karskiego (cała prawa strona do wiaduktu ulica Generała Maczka), Kasztanowa, Leszczynowa, Malinowa, Morelowa, Orzechowa, Świętego Kazimierza (numery nieparzyste), Wiązowa, Wrzosowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków, jak również dopuszczenie się wybryków nieobyczajnych, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Kalinowa 11-13 . Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-19.00 oraz 20.00-23.00od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sygnałów od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, 

 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją wyżej wymienionych osób,

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego z funkcjonariuszem Policji, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

Rejon dzielnicowego numer 16:

aspirant Krzysztof Korzeniecki

e-mail:dzielnicowy.warszawska17@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 514 896 048

telefon stacjonarny 47 711 21 28

Ulice: Aleja 1000 lecia PP (numer 73, 75 i 83), Atłasowa, Bohunowa, Chmielowa, Daktylowa, Figowa, Gajowa (numery parzyste od 50 do 101), Generała Maczka (od numeru 54-134), Karskiego (cała lewa strona), Kaszmirowa, Kleberga (od Generała Maczka do Kołłątaja), Kokosowa, Końcowa, Liliowa, Lodowa, Malinowa, Morelowa, Oleńki, Oliwkowa, Orląt Lwowskich, Palmowa,Pistacjowa, Polana, Produkcyjna (nemer 80 do końca i numer 93 do końca), Przędzalniana, Radziwiłła, Reytana, Sapiehy, Skrzetuskiego, Szosa Ełcka, Śnieżna, Tkacka, Winogronowa, Wiśniowa, Zamojskiego, Zawady

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Gajowa 86
I i III wtorek w godzinach 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych przez mieszkańców będących właścicielami psów poprzez spuszczanie ich ze smyczy i nie sprzątanie po pupilach w rejonie restauracji przy ulicy Patona Kleeberga 2. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 13:00-22:00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od mieszkańców i naniesionych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z własnego rozpoznania.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu,

 • wspólnie ze strażnikiem Straży Miejskiej organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska,

 • spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - kontrola rejonu celem ujawniania osób popełniających wykroczenia;

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;

Rejon dzielnicowego numer 17:

sierżant Michał Suproń

e-mail: dzielnicowy.warszawska1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 151

telefon stacjonarny 47 711 22 69

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5
każdy wtorek w godzinach 15-17

Ulice: Astronautów, Bacieczki (od ulicy Produkcyjnej do Kołłątaja numer 1 – 81 i 2 -92), Elektronowa, Gwiezdna, Ikara, Jowisza, Kozaneckiego, Heweliusza, Komety, Kosmiczna, Komisji Edukacji Narodowej (parzyste od numeru 2 do 36), Królowej Rodzin, Marsa, Merkurego, Neptuna, Orbitalna, Orkana, Planetarna, Plutona, Produkcyjna (numer 2 – 78 i numer 1 – 91), Rakietowa, Satelitarna, Syriusza, Saturna, Strażacka, Szewko, Tetmajera, Urana, Wenus, Wróblewskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenia się osób, popełniających wykroczenia porządkowe takie jak zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych przy ul. KEN 36,38 oraz 36 A i B , 38 A-C. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 14.00-4.00 od poniedzialku do piątku

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństw oraz informacji od mieszkańców przyległych bloków.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska, wzmożone kontrole,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego,

 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją osób.

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z mieszkańcami;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wyżej wymienionym miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedłużeniu planu priorytetowego.

Rejon dzielnicowego numer 18:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Mariusz Pietruszkiewicz

e-mail: dzielnicowy.warszawska16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 131

telefon stacjonarny 47 711 3514

Punkt przyjęć interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godzinach 16-18

Ulice: Aleja 1000 – Lecia Państwa Polskiego (numer 15 – 69), Białostoczek (numerr 21 - 107 i numer 32 do 36), Brzeska, Buska, Giżycka, Grodzieńska, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olecka, Olsztyńska, Racławicka, Radzymińska (numer 14 – 46), Sitarska (numer 18 – 68), Skidelska, Sokólska (numer 9 -  31 i numer 2), Suwalska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska, Zagumienna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloków przyległych do sklepu Lewiatan przy ul. Sokólskej 9 w Białymstoku. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach12:00-16:00 oraz 18.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jak i szeregu rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami pobliskich bloków.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika–dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • Spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

Rejon dzielnicowego Numer 19:

sierżant sztabowy Marta Buchowiecka

e-mail: dzielnicowy.warszawska9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 153

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Punkt przyjęc interesanta:
ulica Kozłowa 4
każdy poniedziałek w godz. 16-18

Ulice: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego (numer 3 – 13), Białostoczek (numer 2 – 30 i numer 1 – 19A), Bielska, Gołdapska, Hajnowska, Kozłowa, Radzymińska (numer 1 – 17 i numer 2 – 10), Siemiatycka, Sitarska (numer nieparzyste, oraz numer  2 –18), Sokólska (numer 1 – 7)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych przez mieszkańców będących właścicielami psów poprzez spuszczanie ich ze smyczy i nie sprzątanie po pupilach w rejonie ul. Kleeberga 14 B i przyległego rejonu. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 13:00-22:00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Opisywane zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń na Krajową  Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozmów z mieszkańcami osiedla.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych;

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika/dzielnicowego odnośnie współdziałania w celu uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu i zaśmiecania ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • kontrola rejonu w celu wyeliminowania przebywania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i popełniających wykroczenia;

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające:

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;

 • spotkania i rozmowy z mieszkańcami, zorganiozowanie mini debaty

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca, współdziałanie z właściwym strażnikiem;

 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami;

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu;

Rejon dzielnicowego numer 20:

aspirant Mariusz Chomicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 132

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 2 do 72), Fabryczna (numer 89 – 147 i  numer 52 – 98), Generała Władysława Andersa (nieparzyste), I Armii Wojska Polskiego, Kombatantów, Lewandowskiego, Mierosławskiego (numery 15 i 15A), Płocka, Przytorowa, Siedleckiego, Wasilkowska (nieparzyste do numeru 49 do ulicy Generała Andersa), Wąska (numer 37 – do 81 i od numer 28 do 64), Węglowa

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, grupowanie się osób jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak: używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego mieszkańców bloku przy ul. Wasilkowskiej 37 jak i bloków do niego przyległych. Zdiagnozowane zagrożenie występuje codziennie w godzinach 08:00-14:00 oraz 16.00-22.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon, organizacja w celu eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również,

 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia.

 • w przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia, wgląd w sytuację rodzinną. Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób

 • aktywizacja lokalnych wspólnot, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • spotkania z mieszkańcami  - zorganizowanie np. mini debaty społecznej,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - obserwacje wskazanego rejonu – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podjęcie stosownych działań poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu, uzyskiwanie informacji.

Rejon dzielnicowego numer 21:

starszy aspirant Magdalena Dudzińska

e-mail: dzielnicowy.warszawska15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 138

telefon stacjonarny 47 711 22 04

Ulice: 1000 - Lecia Państwa Polskiego (parzyste od numeru 74 do granic miasta), Aliny, Anny Jagiellonki, Batorego, Błękitna, Chodkiewicza, Cicha, Domeyki, Duracza, Gaskiewicza, Gedymina, Goszczyńskiego, Grota – Roweckiego, Hałki, Hubala, Jagiełły, Jęczmienna, Karpowicza, Kasprzaka, Kirkora, Kłosowa, Kolbego, Kolonia Pietrasze, Kordiana, Króla Zygmunta Augusta, Króla Zygmunta Starego, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krzyżowa, Księcia Kiejstuta, Księcia Witolda, Lelewela, Łącznikowa, Łokietka, Partyzantów, Pietrasze, ppłk. Feliksa Selmanowicza, Powstańców Warszawskich, Radosna, Raginisa (nieparzyste do numeru 71), Skarżyńskiego, Staffa, Twardowskiego, Wallenroda, Warneńczyka, Węgierki, Wybickiego, Wysockiego (nieparzyste, parzyste do numeru 150), Zapolskiej, Zgoda, Żółkowskiego

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się osób, które spożywają alkohol w miejscu publicznym w rejonie ulicy Pietrasze 45 - 51, wzdłuż lasu vis a vis posesji. Osoby sożywające alkohol narażają nieletnich na demoralizację, a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 14.00-00.00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenia ustalone na podstawie, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • utworzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon,

 • przekazanie mieszkańcom osiedla informacji dotyczących zagrożenia,

 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami, 

Rejon dzielnicowego numer 22:

sierżant sztabowy Daniel Skibicki

e-mail: dzielnicowy.warszawska19@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 136

telefon stacjonarny 47 711 35 04

Ulice: 42 Pułku Piechoty (parzyste od numeru 2 do numeru 42 , nieparzyste od numeru 3 do 93), Bacewicz Grażyny, Bagnowska, Balladyny, Boya Żeleńskiego, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłopska, Ciasna, Dunikowskiego, Gradowa, Harnasiów, Jaracza, Jesienna, Kapralska, Kątowa, Krańcowa, Leca, Ludowa, Makowa, Młoda, Moniuszki ( numery nieparzyste od numeru 55 do 87; numery parzyste od 46 do 90), Odległa, Ogińskiego, Pionierska, Pułkowa, Pusta, Raginisa (parzyste do numeru 62), Robotnicza, Rodzinna, Sadowa, Sandomierska, Saperska, Sąsiedzka, Sekcyjna, Sielska, Siewna, Sosabowskiego, Stepowa, Syczewskiego, Środkowa, Tarasowa, Tarnowska, Traugutta (parzyste od numeru 4 do 18/1, nieparzyste od numeru 1 do 33), Trawiasta (parzyste do numeru 18; nieparzyste do numeru 7), Ustronna (nieparzyste do numeru 35; nieparzyste do numeru 36), Wasilkowska ( numery parzyste), Wieniawskiego, Wschodnia, Wyki, Zacisze, Zawadzka, Ziołowa, Żniwna, Żołnierska, Żwirowa, Żyzna.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz zanieczyszczanie przestrzeni publicznej przez osoby przebywające w rejonie sklepu przy ul. Wasilkowska 22B i sklepu  ul. Sosabowskiego 2. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 6:00 – 22:00 od poniedziałku do soboty.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnych obserwacji, informacji uzyskanych od mieszkańców przyległych posesji, w trakcie weryfikacji naniesionego zagrożenia na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska,

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu uporządkowaniu terenu, podniesienie świadomości osób przebywających w tym miejscu co do obowiązujących przepisów prawnych,

 • rozpowszechnienie informacji odnośnie prowadzonego planu działania priorytetowego mieszkańców osiedla Wygoda,

 • aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające,

 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną,

 • powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska,  współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Klub osiedlowy  – współpraca w kwestii informowania mieszkańców,

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

Rejon dzielnicowego numer 23:

sierżant Łukasz Fifielski

e-mail: dzielnicowy.warszawska3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 133

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Punkt przyjęc interesanta:
ul. Ciepła 15
każda środa w godz. 15-17

Ulice: Chmielna, Ciepła, Fabryczna (nieparzyste od numeru 1 do 57), Jagienki (od ulicy Fabrycznej do ulicy Poleskiej bez nieparzystych, parzyste od numeru 4), Jurowiecka (parzyste od ulicy Fabrycznej numer 24 do 60, nieparzyste wszystkie), Kaszubska, Nowogródzka, Ogrodowa (od ulicy Fabrycznej do ulicy Ciepłej bez numerów), Poleska (nieparzyste od ulicy Fabrycznej do numeru 47, do linii brzegowej rzeki Białej), Sienkiewicza (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Jurowieckiej nieparzyste rejon Galerii Jurowiecka i przyległy), Wąska ( numer 1 – 25 i numery 2-8)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz zaśmiecanie na zpleczu budynku przy ul. Jurowieckiej 33 w Białymstoku. Zagrożenie występuje w godzinach 18.00- 23.00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowanie zjawiska,

 • Nawiązanie dalszej współpracy z właściwym dzielnicowym Straży Miejskiej, który będzie współdziałał w minimalizacji zagrożenia, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminacji zjawiska spożywania alkoholu i nagabywania klientów oraz grupowania się młodzieży

 • Działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rad osiedla, spółdzielni mieszkaniowych do wspólnych działań na rzecz osiągnięcia  celu,

 • Spotkania z mieszkańcami – zorganizowanie np. mini debaty społecznej,

 • Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami lokalnie wydawanej prasy, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowych,

 • Umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych wspólnot mieszkaniowych i różnego rodzaju placówek celem rozpowszechnienia informacji o przedsięwzięciu.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w kontroli terenu na którym występuje zagrożenie,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

Rejon dzielnicowego numer 24:

starszy sierżant Cezary Falkowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 134

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Dzika, Fabryczna (parzyste od numeru 2 do 50), Jagienki (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Fabrycznej bez parzystych, nieparzyste numer 1), Kraszewskiego (nieparzyste od ulicy Ogrodowej numer 5 do numeru 21), Łąkowa, Ogrodowa (od numeru 1 do numeru 23 nieparzyste do ulicy Kraszewskiego), Plac Wyzwolenia, Poleska (od ulicy Fabrycznej do linii brzegowej rzeki Białej nieparzyste od numeru 11 do 47), Próżna, Ryska, Sienkiewicza (nieparzyste od numeru 49 do końca ( numeru 89)/parzyste od numeru 50 do końca (do 114A)), Skwer Zankiewicza, Sobieskiego, Sporna, Starobojarska (od ul. Kraszewskiego nieparzyste od nr 21 do 27 od nr 18 do 32), Towarowa (od wiaduktu do ul. Kraszewskiego), Złota

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu przez osoby w różnej kategorii wiekowej przebywające w rejonie ul. Kraszewskiego 23 w Białymstoku, przez co utrudnia to egzystencję okolicznym mieszkańcom. Zagrożenie występuje w godz. 6:00 – 00:00 od poniedziałku do piątku .

Źródło informacji o zagrożeniu:

Sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 • Bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji pomocowych

 • Ewentualna powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, Zarządu Mienia Komunalnego,

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.

.Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,

 • Spółdzienia Mieszkaniowa ZACHĘTA – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • Stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - oddziaływanie zgodnie z zadaniami,

 • Właściciel oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe)

Rejon dzielnicowego numer 25:

sierżant sztabowy Wojciech Nesteruk

e-mail: dzielnicowy.warszawska2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 139

telefon stacjonarny 47 71 135 14

Ulice: Aleja Piłsudskiego (od ulicy Pałacowej do linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Sienkiewicza, numer 28A), Branickiego (od ulicy Pałacowej do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 9; do linii brzegowej rzeki Białej), Bulwar Hałko St., Daleka, Dobra, Elektryczna (od ulicy Warszawskiej do linii brzegowej rzeki Białej (parzyste numer 2 do numeru 8), Kamienna, Kościelna (od linii brzegowej rzeki Białej do ulicy Warszawskiej ( numer 9 i 10), Kraszewskiego (parzyste od ulicy Ogrodowej ( numer 2) do końca ( numer 34), Ogrodowa (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Pałacowej parzyste od numeru 2 do końca, nieparzyste od numeru 11 do końca), Orla, Pałacowa, Plac Lussy, Przygodna, Sienkiewicza (parzyste od linii brzegowej rzeki Białej ( numer 28) do nr 48), Sina, Słonimska (nieparzyste od numer 1 do numeru 47/1), Sowia, Starobojarska (od ulicy Słonimskiej do ulicy Kraszewskiego; nieparzyste od numeru 13 do 15A parzyste od numeru 8 do 12), Szczygla, Towarowa (od ulicy Kraszewskiego do ulicy Dalekiej ( numer 2 i 2A)), Warszawska (od ulicy Sienkiewicza do ulicy Elektrycznej (nieparzyste numer 1 do 47 i parzyste od numeru 2 do 42A), Wróbla.

Działania priorytetowe:

Zagrożenie

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie ulicy Sinej w Białymstoku w godzinach: 06:00 – 00:00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Realizacja założonego KZD celem wyeliminowania zjawiska, ,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałać w celu ograniczenia występujących zagrożeń , organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia;

 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać na osoby tam przebywające;

 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, rady osiedla, zarządcy nieruchomości, właściciela lokalu do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;

 • Spotkania z mieszkańcami.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca właściwego strażnika – dzielnicowego, którzy będą współdziałali w celu eliminacji zagrożenia.

 • Zarządca wspólnotyi– informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.

 • Rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji.

Rejon dzielnicowego numer 26:

Starszy Dzielnicowy

aspirant sztabowy Kazimierz Żukowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 140

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Czarnieckiego, Mieszka I, Piasta (od Piastowskiej do rzeki Dolistówki) posesje numer 117, 115/1, 115, 130, 132), Spacerowa, Towarowa (od ulicy Dalekiej do ulicy Piastowskiej)

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Przebywanie młodzieży oraz osób bezdomnych w rejonie placu zabaw przy ulicyTowarowa 4 między 6 a 7 klatką. Blok znajduje się w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych, sklepów spożywczych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenu. Zdiagnozowany zagrożenie  w godzinach 08.00-24.00 od poniedziałku do soboty.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia,

 • Aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 • Informacja dla podmiotów pomocowych np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób,

 • Aktywizacja, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie debaty społecznej, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów celem rozwiązania problemu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscach i spożywających alkohol.

 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z bezdomności, czy tez alkoholizmu  oraz inne tego rodzaju fundacje. 

 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo – monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu małoletnim i osobom nietrzeźwym. 

Rejon dzielnicowego numer 27:

młodszy aspirant Michał Baranowski

e-mail: dzielnicowy.warszawska7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 141

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Chrobrego, Piastowska

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie terenu zielonego i placu zabaw pomiędzy budynkami znajdującymi się przy ulicy Chrobrego 3E a ul. Piastowska 11A.

We wskazanym miejscu przebywają przede wszystkim nie trzeźwi mieszkańcy osiedla którzy spożywają alkohol. Zagrożenie występuję w godzinach 16.00- 23.00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie rozmów z mieszkańcami, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz ustaleń własnych dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i  realizacja karty zadań doraźnych, celem wyeliminowania zjawiska.

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika, celem wzmożenia kontroli w wyżej wymienionym miejscu. Podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.

 • Wspólne działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu ukierunkowane na wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia,

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej,

 • Kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną

 • Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Administracja Osiedla Piasta II „Zachęta” - rozważenie zlikwidowania lub przycięciav krzaków w rejonie śmietnika, w których chowają się osoby dokonujące wykroczeń.

 • Dzielnicowy rejonu przyległego, na którego terenie znajduje się śmietnik, przy którym zbierają się sprawcy wykroczeń.

Rejon dzielnicowego numer 28:

starszy sierżant Katarzyna Kalisz

e-mail: dzielnicowy.warszawska13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 142

telefon stacjonarny 47 71 125 07

Ulice: Branickiego (numer 11 – 29a), Chopina, Elektryczna (nieparzyste od 1 do 13), Gliniana, Koszykowa, Modlińska, S. Bukowskiego, Orzeszkowej ( numer 17,19,21 i numer 32,34,36), Piasta ( numer 2 – 52 oraz numer 1 – 39), Poprzeczna, Skorupska, Słonimska (parzyste 2 do 56), Stary Rynek, Staszica, Świętego Wojciecha, Świętojańska ( numer 1 do 11 i od numeru 2 do 10), Warszawska ( numer 49 do końca i numer 44 do końca), Wiktorii, Wylotna

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego mieszkańców okolicznych budynków, czy też używanie słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania przez osoby przebywające w sąsiedztwie bloku w rejonie placu zabaw ul. Św. Wojciecha 8. Zagrożenie występuje w godzinach 16.00- 23.00 od poniedziałku do piątku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie naniesionych zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie i realizacja KZD,

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, odpowiedzialnego za dany rejon,

 • W przypadku napotkania osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia,

 • Powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją wskazywanych osób,

 • Edukowanie społeczeństwa podczas obchodu,

 • Spotkania z mieszkańcami - zorganizowanie np. mini debaty społecznej,.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja Osiedla Piasta I - bieżąca wymiana infromacji o sytuacji w miejscu zagrożonym

 • Straż Miejska – pomoc w wyeliminowaniu zjawiska przez właściwego strażnika rejonowego,

 • zarząd wspólnoty – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami,

 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

 

Powrót na górę strony